Motivace žáků k učení

Název: Motivace žáků k učení
Variantní název:
  • Pupils' motivation for learning
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, roč. 49, č. P5, s. [7]-25
Rozsah
[7]-25
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V našem sdělení prezentujeme výsledky výzkumu, jehož cílem bylo nejen přispět k hlubšímu poznání úrovně a struktury motivace žáků druhého stupně základních škol a studentů gymnázií k učení z jejich vlastního pohledu (tedy zjistit, jak žáci sami vnímají své pohnutky k učení), ale současně také ověřit a srovnat námi získané výsledky s výsledky dříve realizovaných výzkumů v této oblasti. Zjišťovali jsme, jaká je úroveň motivace žáků k učení v závislosti na jejich věku, pohlaví a vzdělání jejich rodičů. Dále jsme se zaměřili na analýzu struktury motivace (podíl afektivní, efektivní a kognitivní motivace) žáků k učení v závislosti na jejich věku a pohlaví.
In this report we are presenting the results of a study the aim of which was not only to contribute to deeper knowledge of the level and structure of pupils' motivation for learning at secondary school in their own view (that is to say, how pupils themselves perceive their motives for learning), but also to compare our results with those reached in research that was carried out before. We observed what the level of pupils' motivation for learning is like in dependence on their age, sex and parents' education. We also aimed at an analysis of the structure of pupils' motivation for learning (the ratio of their affective, effective and cognitive motivations) in dependence on their age and sex.