Genderové stereotypy v pedagogické komunikaci v mateřské škole

Variantní název
Gender stereotypes in educational communication at nursery schools
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 1, s. [165]-177
Rozsah
[165]-177
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Tento příspěvek poukazuje na existenci genderových stereotypů v obsahu pedagogické komunikace učitelek v preprimárním vzdělávání. Nahlíží skryté kurikulum jako obsah vzdělávání, kterým se chlapci a děvčata v rámci institucionálního vzdělávání v mateřské škole učí nestejným věcem. Příspěvek nabízí detailní pohled na to, jakým způsobem vstupuje gender do komunikace učitelek v mateřské škole. Upozorňuje nejen na konkrétní podobu genderových stereotypů, ale také na fakt, že učitelky vlastní genderově stereotypní jednání a komunikování nereflektují.
This contribution refers to the existence of gender stereotypes in the content of teachers' educational communication at nursery schools, commenting on a hidden curriculum through which boys and girls learn different things in the framework of preschool institutional education. The article offers a detailed view of how gender affects the communication of female teachers at nursery schools. Attention is not only drawn to specific gender stereotypes but also to the fact that teachers fail to reflect their own gender-stereotyped acting and communication.
Document
Reference:
[1] BABANOVÁ, A., MIŠKOVCI, J. Genderově citlivá výchova: Kde začít? Příručka pro vyučující základních a středních škol, vydaná v rámci projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Praha: Žába na prameni, 2007. ISBN 978-80-239-8798-0.

[2] RADOVÁ, D. Slovník základních genderových pojmů [online]. Žába na prameni, o.s. [cit. 2008-11-27]. Dostupné z http://www.zabanaprameni.cz/zlata/zabi-vtipy/slovnik-zakladnich-genderovych-pojmu#top.

[3] CVIKOVÁ, J., JURÁŃOVÁ, J. Růžový a modrý svet: rodove stereotypy a ich dosledky. Bratislava: Aspekt, 2003. ISBN 80-89140-02-5.

[4] FILAGOVÁ, M. Materská škola cez rodové okuliare. Pedagogika, 2005, roč. LV, s. 248–263.

[5] GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-104-9.

[6] HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-303-X.

[7] HENDL. J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 8071845493.

[8] KAŠČÁK, O., FILAGOVÁ, M. Javisko a zakulisie školy. O mateřském škole a skrytom kurikule. Trnava: Typi, 2007. ISBN 978-80-8082-169-2.

[9] KUTÁLKOVÁ, P., VALDROVÁ, J., BURIÁNEK, J. Gender a jazyk. In Interkulutrní vzdělávání II [online]. Člověk v tísni o.p.s., s. 62–110. ISBN 80-903510-5-0. [cit. 2008-10-17]. Dostupné z http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly2/IKV2_komplet.pdf.

[10] MAREŠ, J., RYBÁŘOVÁ, M. Skryté kurikulum – málo známý parametr klimatu vysoké školy [online]. In Psychosociální klima školy I., Brno: MSD, s. 99 – 122 ISBN 80-86633-13-6.

[11] PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. II, P-Ž. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5.

[12] PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 8071785792.

[13] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.

[14] SMETÁČKOVÁ, I. Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2007. ISBN 978-80-87110-01-0.

[15] ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

[16] Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. [online]. [cit. 2008-10-16]. Dostupné z http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf.

[17] RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Univerzita Karlova, 2003. ISBN 8024605252.

[18] VĚŠÍNOVÁ, E., MAŘÍKOVÁ, H. Společnost mužů a žen z aspektu gender. Praha: Open society Fund, 1999.

[19] VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.

[20] WALTEROVÁ, E. Kurikulum – Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: MU, 1994. ISBN 80-210-0846-6.

[21] WYROBKOVÁ, A. Feminita a maskulinita v představách studentek a studentů – rodové rozdíly v percepci rodových stereotypů a v hodnotové orientaci. Brno: MU, 2002.

[22] WYROBKOVÁ, A. Feminita a maskulinita v sociálně-psychologických teoriích a výzkumu. Československá psychologie, 2005, roč. XLIX, č. 6. s. 540–553.