Možnosti archeologického poznání novodobých polních fortifikací na příkladu lokality z 30. let 20. století

Název: Možnosti archeologického poznání novodobých polních fortifikací na příkladu lokality z 30. let 20. století
Variantní název:
  • Possibilities of archaeological research into Modern-Age field fortifications on an example of a 1930's location
  • Möglichkeiten der archäologischen Erforschung neuzeitlicher Feldbefestigungen am Beispiel einer Fundstelle aus den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts
Autor: Rak, Michal
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 279-288
Rozsah
279-288
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek přináší předběžnou publikaci výzkumu linie polních fortifikací z podzimu 1938 v okolí městečka Úterý (okr. Plzeň-sever). Přibližuje průběh výzkumu, kladené otázky a první interpretace získaných informací. Archeologie je v tomto případě jedinou vědou, která může přinést nové informace o této lokalitě, protože písemné prameny se buď nedochovaly, nebo nejsou známy a ty dostupné nepřináší detailní informace o umístění linie v terénu, její výstavbě a složení.
This article takes the form of a preliminary publication of the outcome of research into a line of field fortifications that took place in autumn 1938 in the surroundings of the town of Úterý (Plzeň-north district). It relates the research procedure, positive findings and early interpretations of the information acquired. Archaeology remains the only science that can provide new information about the location, as detailed written sources have not survived or are not known, and those that have been preserved do not contain detailed information about the position of the fortification line in the terrain, its construction and composition.
Note
Příspěvek vznikl s podporou Studentské grantové soutěže FF ZČU v Plzni SGS-2010-43 "Proměny sídleních a sociálních struktur jižních a západních Čech v čase dlouhého trvání".
Reference
[1] ASSOCIATION FOR WORLD WAR ARCHAEOLOGY – http://www.a-w-a.be, cit. 1. 2. 2011.

[2] DEWILDE, M.–PYPE, P.–DE MEYER, M.–DEMEYERE, F.–LAMMENS W.–DEGRYSE, J.–WYFFELS, F.–SAUNDERS, N. J., 2004: Belgium's new department of First World War archaeology, Antiquity 78, http://www.antiquity.ac.uk/projgall/saunders301/, cit. 1. 2. 2011.

[3] FIDLER, J.–SLUKA, V., 2006: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–1938. Praha.

[4] FOOT, W., 2003: Defended areas of World War II, Conservation bulletin – Issue 44, 8–11.

[5] FRANČÍK, J. A KOL., 2006: Plzeňská čára – čs. opevnění z let 1935–1938 v západních Čechách. Pevnosti. Sv. 28. Dvůr Králové nad Labem.

[6] MINISTERSTVO NÁRODNÍ OBRANY, 1938: G-V-2: Opevňování. Práce běžné. Služební knihy branné moci. Praha.

[7] SVITÁK, M., 2007: Opevnění Jindřichohradecka z let 1936–1938. Příprava obrany Jindřichohradecka v roce 1938. Díl první. Jindřichův Hradec.