Slovinská toponyma v českém jazykovém prostředí

Název: Slovinská toponyma v českém jazykovém prostředí
Variantní název
Slovenian toponyms in Czech language milieu
Autor: Kozár, Aleš
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 232-237
Rozsah
232-237
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Příspěvek upozorňuje na klíčová místa v přejímání a používání slovinských toponym v českém textu. U řady těchto pojmenování dochází k chybnému používání či jazykové interferenci na rovině morfologické i lexikologické. Výzkum ztěžuje skutečnost, že jej nelze opřít o excerpci z národního jazykového korpusu, který neposkytuje k daným výrazům dostatek materiálu.
This articles points out to key spots in using Slovenian toponyms in Czech texts. Many of these names are used in the wrong way or one can observe language interferences on morphological or lexicological level. Research in this field is difficult, because in cannot rely on data from national language corpus, which does not offer enough data for this matter.