Vladimír Podborský a archeoreligionistika : úvaha nad knihou Vladimíra Podborského "Náboženství pravěkých Evropanů"

Název: Vladimír Podborský a archeoreligionistika : úvaha nad knihou Vladimíra Podborského "Náboženství pravěkých Evropanů"
Variantní název:
  • Vladimír Podborský and archaeology of prehistoric religions : thoughts on the book of Vladimír Podborský "Religions of prehistoric Europeans"
Autor: Bouzek, Jan
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 2, s. [5]-11
Rozsah
[5]-11
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek shrnuje současné bádání o prehistorickém náboženství, zejména na podkladě prací Vladimíra Podborského, a doplňuje v jeho obsáhlé monografii podanou syntézu o možné další přístupy k tématu, zejména z hlediska známějších náboženství Středomoří, Řeků, Římanů, Etrusků a Předního Východu; také zmiňuje některé další práce k dějinám pravěkého náboženství, které zatím byly v české odborné literatuře zohledněny relativně málo.
The article summarises the current research on prehistoric religion, based especially on the extensive monograph of Vladimír Podborský and completes his synthesis of other approaches to this issue, particularly considering the better-known religions of the Mediterranean, Greeks, Romans, Etruscans, and the Middle East; it also mentions some other work on the history of prehistoric religions which have been considered relatively little in Czech literature.
Reference
[1] Agathos Daimon 2000: Mythes et cultes. Études d'iconographie en l'honneur de Lilly Kahil. Paris.

[2] Benveniste, E. 1969: Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Paris.

[3] Bonnet, C. 1988: Melqart. Cultes et mythes de l'Héraclès tyrien en Méditerranée. Leuven – Namur.

[4] Bouzek, J. 2000: Ein Versuch der Rekonstruktion des Pantheons der Urnenfelderzeit. In: Kultura symboliczna kręgu pol popielnicowych epoki brązu i wczesnego żelaza v Europie środkowiej. Konferencja Biskupin 1999. Warszawa – Wrocław – Biskupin, 345–354.

[5] Bouzek, J. 2004: Les images d'oiseux du Helladique Récent III C au Géométrique Récent en Grèce, Numismatica e Antichità Classiche – Quaderni Ticinesi 33, 13–27.

[6] Bouzek, J. 2005: Zur Funktion der urnenfelderzeitlichen Hortfunde und zur Deutung der Antenneschwerter. In: Spinei, V. – Lazarovici, C.-M. – Monah, D. (eds.), Scripta Praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblate. Iasi, 575–588.

[7] Bouzek, J. 2006: Velký dům v Lovčičkách a počátky řecké chrámové architektury, Pravěk NŘ 14, 2004, 163–178.

[8] Bouzek, J. 2009: Poznámky k náboženství doby bronzové po nálezech z Nebry a Bernsdorfu, Pravěk NŘ 18, 2008, 375–395.

[9] Bouzek, J. – Kratochvíl, Z. 1994: Od mýtu k logu. Praha.

[10] Briard, J. 1987: Mythes et symboles de l'Europe préceltique. La réligion de l'Age du Bronze. Paris.

[11] Bruneaux, J.-L. (ed.) 1991: Les sanctuaires celtiques et leur rapport avec le monde méditerranéen. Paris.

[12] Burkert, W. 1977: Griechische Religion der archaischen und klassischen Zeit. Stuttgart.

[13] Burkert, W. 1979: Structure and History of Greek Mythology. Berkeley.

[14] Burkert, W. 1985: Greek Religion. Harvard.

[15] de Cazanove, O. – Scheid, J. (eds.) 1993: Les bois sacrés. Actes du colloque international de Naples, 1989. Naples.

[16] Coles, J. 2005: Shadow of a Northern Past. Rock Carvings in Bohuslän and Østfold. Oxford.

[17] Détienne, M. – Vernant, J.-P. 1979: La cuisine de sacrifice en pays grec. Paris.

[18] Donohue, A. 1988: Xoana and the Origins of Greek Sculpture. Atlanta.

[19] Dumézil, G. 1974: La religion romaine archaïque. Paris.

[20] Dumézil, G. 1977: Les dieux souverains des Indoeuropéens. Paris.

[21] Gaultier, F. – Briquel, D. 1997: Les Etrusques, les plus religieux des hommes. Paris.

[22] Eliade, M. 1958: Patterns in Comparative Religion. Chicago.

[23] Eliade, M. 1976: De l'Age de la pierre aux mystères dʼEleusis. Histoire des croyances et des idées religieuses 1. Paris.

[24] Étienne, R. – Le Dinahet, M.-T. (eds.) 1991: L'espace sacrificiel dans les civilisations méditerranéennes de l'Antiquité. Actes du Colloque tenu à la Maison de l'Orient, Lyon, 4–7 juin 1988. Paris.

[25] Frazer, J. 1995: The Golden Bough. London.

[26] Galling, P. – Davidson, H. E. 1969: The Chariot of the Sun and Other Rites and Symbols of the Nordic Bronze Age. London.

[27] Grof, S. 1982: Dobrodružství sebepoznání. Praha.

[28] Hägg, R. et al. (eds.) 1981: Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age. Göteborg.

[29] Hägg, R. – Marinatos, N. (eds.) 1988: Early Greek Cult Practice. Stockholm.

[30] Hatt, J. J. 1989: Mythes et dieux de la Gaule I. Paris.

[31] Hodder, I. 2010: Religion in the Emergence of Civilisation: Ҫatalhüyuk as a Case Study. Cambridge.

[32] Hošek, R. 2004: Náboženství antického Řecka. Praha.

[33] Jung, C. G. – Kerényi, K. 1985: Einführung in das Wesen der Mythologie. Stuttgart.

[34] Kaul, F. 1998: Ships on Bronzes. A Study in Bronze Age Religion and Iconography. Kopenhagen.

[35] Kerényi, K. 1966a: Die Mythologie der Griechen I–II. München.

[36] Kerényi, K. 1966b: Humanistischer Seelenforschung. Basel.

[37] Lévi-Strauss, C. 1962: Pensée sauvage. Paris.

[38] Lévi-Strauss, C. 1964–1971: Mythologiques I–IV. Paris.

[39] Lévi-Strauss, C. 1985: La potière jalouse. Paris.

[40] Lewis-Williams, J. D. 2002: The Mind in the Cave. London.

[41] Lewis-Williams, J. D. 2005: Inside the Neolithic Mind. London.

[42] LIMC: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae I–VIII. Zürich – München – Düsseldorf 1981–2009.

[43] Linders, T. – Nordquist, G. (eds.) 1987: Gifts to the Gods. Proceedings of the Uppsala Symposium 1985. Boreas 15. Uppsala.

[44] Lotman, J. M. 1992: Izbrannyje stati I–III. Tallin.

[45] Marinatos, N. 1993: Minoan Religion. Columbia, South Carolina.

[46] Marinatos, N. 2010: Minoan Kingship and the Solar Goddess. A Near Eastern Koine. Urbana – Chicago – Springfield.

[47] Nilsson, M. P. 1950: The Minoan – Mycenaean Religion. Lund.

[48] Nilsson, M. P. 1953: Geschichte der griechischen Religion. Mnichov.

[49] Nuska, B. 1997: Symbolonový substrát hodnotových soustav (Symbolonové hodnoty ornamentálních systémů). Liberec.

[50] Paulík, J. 1999: Nález hlinenej vtáčej lodky v Dvorníkoch - Posádke I, Zborník Slovenského národného múzea XCIII, Archeológia 9, 29–54.

[51] Paulík, J. 2000: Nález hlinenej vtáčej lodky v Dvorníkoch - Posádke II, Zborník Slovenského národného múzea XCIV, Archeológia 10, 29–60.

[52] Paulík, J. 2001: Nález hlinenej vtáčej lodky v Dvorníkoch - Posádke III, Zborník Slovenského národného múzea XCV, Archeológia 11, 9–72.

[53] Paulík, J. 2002: Príspevok ku kultu doby bronzovej I, Zborník Slovenského národného múzea XCVI, Archeológia 12, 7–16.

[54] Paulík, J. 2003: Príspevok ku kultu doby bronzovej II, Zborník Slovenského národného múzea XCVII, Archeológia 13, 35–92.

[55] Podborský, V. et al. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská. Země a lid NŘ, sv. 3. Brno.

[56] Podborský, V. 1994: Náboženství našich prapředků. Brno.

[57] Podborský, V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů. Brno.

[58] Renfrew, C. 1996: Archaeology of Religion. Cambridge.

[59] Snell, B. 1955: Die Entdeckung des Geistes. Hamburg.

[60] ThesCRA: Thesaurus cultus et rituum antiquorum I–V. Los Angeles 2004–2006.

[61] Todorov, Tz. 1980: Théorie du symbole. Paris.

[62] Vernant, J.-P. 1996: Mythe et pensée chez les Grecs. Études de la psychologie historique. Paris.