Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska

Název: Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska
Variantní název:
  • Evidence of early Medieval ironworking in former districts of Uničov and Litovel
  • Belege für eine frühmittelalterliche Eisenverarbeitung in der Region Uničov und Litovel
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 583-607
Rozsah
583-607
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ústředním tématem prezentovaného příspěvku jsou doklady železářské výroby v raném středověku na území bývalých okresů Uničov a Litovel. Oba regiony byly považovány za jedny z tradičních železářských oblastí na střední Moravě zpracovávajících hematit-magnetitovou rudu typu Lahn-Dill z jesenického podhůří. Na sledovaném území se podařilo prozkoumat několik hutnických areálů a existenci několika dalších naznačují zjištěné nálezy z povrchových sběrů. Všechny výše uvedené skutečnosti prokazují, že na popisovaném teritoriu musíme počítat s intenzivní železářskou činností, která zde probíhala od 8. do první poloviny 13. století.
This contribution deals with evidence of medieval ironworking in former districts of Uničov and Litovel. Both regions are traditionally connected with metalworking and processing of hematite-magnetite iron ores of the Lahn-Dill type from the Jeseníky Mountains. The investigated area yielded a number of smelting workshops, more can be expected on sites known from surface prospection. The evidence indicates that intensive metalworking was taking place in the area between the 8th and 13th centuries.
Reference
[1] BLÁHA, J., 1988: Předběžná zpráva o objevu předvelkomoravského ústředí v Olomouci – Das vorgroβmährische Zentrum in Olomouc (Olmütz), AH 13, 155–170.

[2] BLÁHA, J., 2002: Před výskytem písemných zpráv. In: Olomouc. Malé dějiny města (Schulz, J., ed.), 18–26. Olomouc.

[3] BRTNÍČEK, J., 1895: Starobylá pec na tavení železa v Rozvadovicích, ČVSMO XII, 115.

[4] ČIŽMÁŘ, M.–GEISLEROVÁ, K.–UNGER, J., 2000: Výzkumy – Ausgrabungen 1993–1998. Brno.

[5] DEMEK, V., 1987: Hory a nížiny. Praha.

[6] DOHNAL, V., 1980: Senička, NZ ulož. v archivu nálezových zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci.

[7] DOHNAL, V., 1981: Mladohradištní pohřebiště na Olomoucku – The Cemetery from the Late Phase of Slavic (Hill-fort) Period in the Olomouc District, AR XXXIII, 258–268.

[8] DOHNAL, V., 1982: Středověké železářské pece v Seničce (okr. Olomouc) – Mittelalterliche Eisenverhüttungsöfen in Senička (Bez. Olomouc), PV 1980, 39–40.

[9] DOHNAL, V., 1982a: Medieval bloombery furnaces excavated at Senička, northern Moravia, AR XXXIV, 80.

[10] GOŠ, V., 1988: Slovanské osídlení severní Moravy. In: Rodná země, sborník k 100. Výročí muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc. (Frolec, V., ed.), 181–190. Brno.

[11] FALTÝNEK, K., 2003: Litovel (k. ú. Chořelice, okr. Olomouc), PV 44, 256.

[12] FALTÝNEK, K., 2004: Litovel (k. ú. Nasobůrky, okr. Olomouc), PV 45, 208.

[13] FALTÝNEK, K., 2011: Litovel (k. ú. Chořelice, okr. Olomouc), PV 52, č. 2, 161–163.

[14] FALTÝNEK, K., 2011a: Senička (okr. Olomouc), PV 52, č. 2, 193–194.

[15] FALTÝNEK, K., 2012: Předběžná zpráva o výsledcích archeologických dohledů prováděných v Chořelicích a Litovli a tak trochu o smyslu archeologie vůbec. In: Ročenka Muzejní společnosti Litovelska 2011, 77–110. Litovel.

[16] FALTÝNEK, K.–ŠLÉZAR, P., 2006: Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli – Archäologische Forschungen der Sakralbauten in Litovel, AH 31, 303–322.

[17] HAVRDA, J.–PODLISKA, J., 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání) – Sources of raw materials, the production and working of iron in early medieval Prague (the history, present state and future perspectives of research), AR LIII, 91–118.

[18] HAVRDA, J.–PODLISKA, J., 2011: Hutnictví kovů v podhradí Pražského hradu, FUMA VI, 68–97.

[19] HLAVA, M., 2007: Laténské osídlení Uničovska. In: Pravěk – Supplementum 17, 87–171. Brno.

[20] HLAVA, M., 2013: Dějiny archeologického výzkumu. In: Uničov – historie moravského města (Konečný, K., ed.), 543–552. Uničov.

[21] HLAVA, M., 2013a: Protohistorické období. In: Uničov – historie moravského města (Konečný, K., ed.), 35–41. Uničov.

[22] HLUBEK, L., 2010: Pravěké a středověké osídlení obce Želechovice (okr. Olomouc), Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 300, 81–100.

[23] HLUBEK, L., 2011: Pravěké a středověké raně středověké osídlení na katastru obce Choliny (okr. Olomouc), Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 302, 80–95.

[24] HLUBEK, L., 2012: Pravěké a raně středověké osídlení na katastrech obce Haňovice, Kluzov a městské části Litovle – Myslechovice (okr. Olomouc), Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 304, 3–17.

[25] HLUBEK, L., 2014: Mladohradištní pohřebiště na území bývalého soudního okresu Litovel, VVM LXVI, 69–83.

[26] KAVÁN, J., 1961: Kamenné brousky a jejich funkce u Slovanů na našem území. In: Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV 1, 39–44. Brno.

[27] LUDIKOVSKÝ, K., 1960: Staroslovanské železářské pece v Žerotíně, PV 1959, 106–107.

[28] LUDIKOVSKÝ, K., 1960a: Dlouhá Loučka, NZ č. j. 2134/60 ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[29] LUDIKOVSKÝ, K., 1960b: Žerotín, NZ č. j. 2132/60 ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[30] LUDIKOVSKÝ, K., 1961: Staroslovanské železářské pece v Žerotíně u Šternberka. In: Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV 1, 48–57. Brno.

[31] MAREŠOVÁ, H., 2013: Železářská výroba na Uničovsku v raném středověku – z archeologických výzkumů v Dolní Sukolomi a Brníčku, rukopis bakalářské práce, katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

[32] MERTA, D.–MERTA, J., 1999: Archeologický výzkum raně středověké železářské hutě v Habrůvecké bučině, Archeologia technica 11, 33–42.

[33] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů – Mähren im 10. Jahrhundert im Lichte der Archäologischen Funde, PA LXXVII, 18–80.

[34] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2008: Historický vývoj východní Moravy v 10. až 14. století a přínos archeologie k poznání jejich dějin. In: Galuška, L.–Kouřil, P.–Mitáček, J., Východní Morava v 10. až 14. století, 7–39. Brno.

[35] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2009: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha.

[36] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2011: Morava na úsvitě dějin. Brno.

[37] MICHNA, P.–POJSL, M., 1988: Románský palác na Olomouckém hradě. Brno.

[38] MONÍK, M., 2012: Laboratorní analýza středověkých rud a strusek z lokalit Brníčko a Dolní Sukolom. Zpráva o výsledcích analýzy, ulož. v NPÚ ÚOP v Olomouci.

[39] PEŠKA, J., 2001: Archeologické nálezy a lokality na katastru obcí Náklo a Mezice, Střední Morava XIII, 78–108.

[40] PINKAVA, V., 1903: Okres litovelský. Brno.

[41] PLAŠTIAKOVÁ, M., 2009: Uničov – ul. Nemocniční, bytové domy. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu, rukopis ulož. v Archaia Olomouc, o. p. s.

[42] PLEINER, R., 1954: Slovanská soustava železářských pecí v Želechovicích u Uničova – Système slave de fours sidérurgiques à Želechovice (Jélékhovitsé) en Moravie, AR VI, 196–209.

[43] PLEINER, R., 1955: Výroba železa ve Slovanské huti u Želechovic na Uničovsku. Rozpravy ČSAV 65, řada SV 6. Praha.

[44] PLEINER, R., 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Monumenta archaeologica VI. Praha.

[45] PLEINER, R., 1969: Experimental smelting of steel in early medieval furnaces, PA LX, 458–487.

[46] PLEINER, R., 1984: Hutnictví železa v českých zemích a na Slovensku v době předfeudální a raně feudální. In: Pruš, J., Dějiny hutnictví železa v Československu 1, 11–58. Praha.

[47] PLEINER, R., 2000: Iron in archaeology. The European bloomery smelters. Praha.

[48] PODLISKA, J.–ZAVŘEL, J., 2006: K problematice identifikace a interpretace archeometalurgického materiálu na příkladu raně středověké Prahy – Identifikation und Interpretation des archäologischen Materials auf dem Beispiel des frühmittelalterlichen Prags, AH 31, 389–402.

[49] SCHIRMEISEN, K., 1935: Dolní Sukolom, NZ ulož. v archivu nálezových zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci.

[50] SCHIRMEISEN, K., 1943: 15 Jahre Vorgeschichtsforschung im Mähr.-Neustädter Gebeit, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums – Neue Folge III, 90–150.

[51] SMYČKA, J., 1910: Nové nálezy z Odrlic (u Litovle), Pravěk VI, 137–139.

[52] SOUCHOPOVÁ, V., 1969: Stopy železářské výroby z rané doby středověké v Olomučanech a na Blanensku. In: Sborník Okresního vlastivědného musea v Blansku I, 41–46. Blansko.

[53] SOUCHOPOVÁ, V., 1980: Objev hutnických dílen z 8. století n.l. na Olomučansku (okr. Blansko). In: Sborník Okresního muzea v Blansku XII, 47–52. Blansko.

[54] SOUCHOPOVÁ, V., 1986: Hutnictví železa v 8.–11. století na západní Moravě. Studie AÚ ČSAV XIII/1. Brno.

[55] SOUCHOPOVÁ, V., 1995: Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy – The Beginnings of the Metallurgy of Iron among Western Slavs in the Light of Sources from Moravia. Studie ARÚ AV ČR XV/1. Brno.

[56] SOUCHOPOVÁ, V.–STRÁNSKÝ, K., 2008: Tajemství dávného železa. Archeometalurgie objektivem mikroskopu. Brno.

[57] ŠLÉZAR, P., 2013: Období raného středověku (30. léta 6. století – 1213). In: Uničov – historie moravského města (Konečný, K., ed.), 45–52. Uničov.

[58] ŠLÉZAR, P., 2013a: Nové poznatky ke zpracování kovů z Uničovska ve středověku. K 800. výročí založení Uničova, VVM LXV, 337–346.

[59] ŠLÉZAR, P., 2013b: "Nova villa" – počátky královského města očima archeologie. In: Uničov – historie moravského města (Konečný, K., ed.), 56–70. Uničov.

[60] TRŇÁČKOVÁ, Z., 1963: Archeologická sbírka bývalého městského musea v Uničově – Archäologische Sammlung des ehemalingen Stadtmuseums in Uničov, AR XV, 74–87.

[61] VAŘEKA, P., 1997: Železářský výrobní areál ze 12. století ve Slivenci, Archaeologica Pragensia 13, 121–129.

[62] VENDTOVÁ, V., 1969: Slovanské osídlenie Pobedima a okolia, SlArch XVII, 199–234.

[63] VRBKA, J., 1940: Dějiny obce Náklo. Náklo.

[64] WANKEL, J., 1889: Náklo a Příkazy na Moravě, ČVSMO VI, 49–58.

[65] ZAPLETAL, J., 2013: Přírodní podmínky v minulosti. In: Uničov – historie moravského města (Konečný, K., ed.), 12–17. Uničov.

[66] ZEMAN, T., v tisku: Uničov (k. ú. Uničov, okr. Olomouc), PV 55.