Spor o víceletá gymnázia: historický kontext a empirická data

Název: Spor o víceletá gymnázia: historický kontext a empirická data
Variantní název:
  • The feud over multi-year gymnasia: historical context and empirical data
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 3, s. [139]-154
Rozsah
[139]-154
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Víceletá gymnázia jsou specifickým a zároveň diskutabilním prvkem českého vzdělávacího systému. Dlouhodobě se vedou debaty o jejich existenci, jimž je velmi těžké porozumět bez znalosti historického kontextu. Cílem tohoto příspěvku je představit historický vývoj gymnaziálního vzdělávání, okolnosti vzniku víceletých gymnázií, jejich měnící se pozici v systému a data, která máme o tomto typu školy k dispozici. Snahy o rušení víceletých gymnázií jsou ve zřetelné souvislosti s usilováním o rovnější přístup ke vzdělání. Na závěr autor identifikuje oblasti, kterým by měla být v kontextu sporu o víceletá gymnázia věnována výzkumná pozornost.
Multi-year gymnasia are a specific and debatable feature of the Czech educational system. It is difficult to understand the debates on their existence without some knowledge of the historical context. This paper aims to survey their historical evolution, their changing position in the Czech educational system, and the data accessible on this type of education. The attempts to abolish multi-year gymnasia are often linked with the aim of equalizing education. The paper concludes by identifying areas which should be researched in the context of the feud over multi-year gymnasia.
Note
Studie vznikla v rámci řešení grantového projektu Celoživotní učení v institucionálních souvislostech (MUNI/A/0820/2013).
Reference
[1] CERMAT. (9/2008). Závěrečná zpráva z cyklu pilotních projektů 2005–2008. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Dostupné z: http://www.esf-kvalita1.cz/Vystupy_projektu/1A1U1_Narodni_hodnotici_zkouska/ZZ_cyklus_30092008_FINAL_s_titulni_stranou.pdf

[2] ČŠI. (9/2012). Závěrečná zpráva o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol). Praha: Česká školní inspekce. Dostupné z: http://www.niqes.cz/Niqes/media/Testovani/Zpr%C3%A1vy/Zaverecna-zprava-59-zverejneni.pdf

[3] Dvořák, D. (2012). Nový institucionalismus v pedagogice. Studia paedagogica, 17(2), s. 9–12. Brno: Masarykova univerzita. | DOI 10.5817/SP2012-2-2

[4] Greger, D. (2005). The development and debating of the comprehensive school model in the Czech Republic and other Central and Eastern European Countries. Dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/uvrv/admin/download/b7.pdf

[5] Chvál, M., Kasíková, H., & Valenta, J. (2011). Rozvoj kompetence k učení na základních školách a víceletých gymnáziích. In H. Kasíková & J. Straková (Eds.), Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání (s. 134–172). Praha: Karolinum.

[6] Kádner, O. (1929). Vývoj a dnešní soustava školství. První díl. Praha: Sfinx.

[7] Kádner, O. (1931). Vývoj a dnešní soustava školství. Druhý díl. Praha: Sfinx.

[8] Kotásek, J. (2005). Vzdělávací politika a rozvoj školství v České republice po roce 1989 – 1. část. Technológia vzdelávania, 2005(3), 7–11.

[9] Kotásek, J., Greger, D., & Procházková, I. (2004). Understanding the Demand for Schooling in the Czech Republic (Country Report for OECD). Dostupné z: http://www.oecd.org/dataoecd/38/37/33707802.pdf

[10] Krejčová, S. (2012). Debata o reformě českého školství v letech 1989–2004 (diplomová práce). Dostupné z: http://is.muni.cz/th/190012/fss_m/DP-Krejcova.pdf

[11] Kuzmin, M. (1981). Vývoj školství a vzdělání v Československu. Praha: Academia.

[12] Matějů, P., & Straková, J. (Eds.). (2006). Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia.

[13] Mertlík, R. (1947). Nebezpečí jednotné školy. Praha: Václav Petr.

[14] Morkes, F. (2010). Víceletá gymnázia – ano, či ne? Dostupné z: http://www.modernivyucovani.cz/temata/fejeton/220-viceleta042009.html

[15] MŠMT. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha: ÚIV – Tauris.

[16] OECD. (1996). Zprávy o národní politice ve vzdělávání: Česká republika. Praha: ÚIV.

[17] Palečková, J., & Tomášek, V. (2005). Učení pro život: Výsledky výzkumu OECD PISA 2003. Praha: ÚIV.

[18] Palečková, J., Tomášek, V., & Basl, J. (2010). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009. Umíme ještě číst? Praha: ÚIV.

[19] Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J., Blažek, R., & Boudová, S. (2013). Hlavní zjištění PISA 2012. Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. Praha: Česká školní inspekce.

[20] Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J., & Kramplová, I. (2007). Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006: Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha: ÚIV.

[21] Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

[22] Příhoda, V. (1945). Idea školy druhého stupně. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví.

[23] SCIO. (9/2012). Srovnávací testy pro ZŠ (Stonožka) 2005/06–2011/12 – analýza výsledků. Dostupné z: https://www.scio.cz/download/kea_stzs/TK_09_2012/kea_analyza.pdf

[24] Simonová, N. (2011). Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti: vývoj od počátku 20. století do současnosti. Praha: Sociologické nakladatelství.

[25] Straková, J. (2006). Víceletá gymnázia a jejich role v reprodukci vzdělanostních nerovností. In P. Matějů & J. Straková (Eds.), Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice (s. 194–219). Praha: Academia.

[26] Straková, J. (2010). Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů. Sociologický časopis, 46(2), 187–210.

[27] Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis Scholae, 7(3), 73–85. | DOI 10.14712/23363177.2015.14

[28] Straková, J., Greger, D., Kalous, J., Košťálová, H., Polechová, P., Simonová, J. … & Veselý, A. (2009). Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Praha: MŠMT.

[29] Straková, J., Kašpárková, L., Kramplová, I., Palečková, J., Procházková, I., Raabová, E., & Tomášek, V. (2002). Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha: ÚIV.

[30] Tomášek, V., Basl, J., Kramplová, I., Palečková, J., Pavliková, D. (2008). Výzkum TIMSS 2007. Obstojí čeští žáci v mezinárodní konkurenci? Praha: ÚIV.

[31] Váňová, R. (2011). Téma rovných vzdělávacích příležitostí ve vzdělávání. In H. Kasíková & J. Straková (Eds.), Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání (s. 36–54). Praha: Karolinum.

[32] Vorlíček, Ch. (2004). České školství v letech 1945–2000. In E. Walterová (Ed.), Česká pedagogika: Proměny a výzvy (s. 119–176). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

[33] Walterová, E. (2004). Vývoj české školy. In E. Walterová a kol., Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. díl (s. 49–67). Brno: Paido.

[34] Walterová, E. (2011). Vývoj primární a nižší sekundární školy v českém kontextu. In E. Walterová a kol., Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 16–51). Praha: Karolinum.