Hommage na Henry H. Remaka (keď je komparatistika zmysluplnou vedou)

Název: Hommage na Henry H. Remaka (keď je komparatistika zmysluplnou vedou)
Variantní název:
  • Homage to Henry H. Remake (comparative approach as a meaningful study)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. [53]-71
Rozsah
[53]-71
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Materiálovou bázou predmetného výskumu bola selektívne reprezentatívna vzorka relevantných európskych i mimoeurópskych, ako aj slovenských naratívov a ich fikčných – umeleckých podôb, ktoré sme skúmali cez prizmu motívov, ktoré v moderne možno považovať za významovo nosné. O takto konštituovanej metóde možno hovoriť aj ako o dekonštruktivistickej porovnávacej metóde. Zdôrazňuje sa tým vágnosť umelo vytvorených, čisto mechanicky používaných "obrazov", ale aj zaužívaných vedeckých pojmov a techník. Ide o rekontextualizáciu na základe typologických (aj genetických) súvislostí.
The material basis of the research in question was a selectively representative sample of relevant European, non-European and Slovak narratives and their fictional- artistic forms, which were re¬searched through the prism of motives, which can be seen as meaning- bearing in modernism. We can speak about a method constituted in this way also as deconstructivist comparative method. It stresses the vagueness of artificially created, purely mechanically used "images", but also established scientific terms and techniques. We can describe it as the recontextualization based on typological (and genetic) context.
Reference
[1] BÁTOROVÁ, Mária: Roky úzkosti a vzopätia. Bratislava: Causa editio, 1992.

[2] BÁTOROVÁ, Mária: Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre. Bratislava: Veda, 2000.

[3] BÁTOROVÁ, Mária: Roman der europäischen Moderne. In: Slovenski roman. Mednarodni simpozij Obdobja 21 – Metode in zvrsti Ljubljana 5.–7. 12. 2002. Ljubljana: Univerzita v Ljubljane. Filozofska fakulteta. Oddelek za slovenistiko, 2003, s. 361–369.

[4] BÁTOROVÁ, Mária: Kontextualizácia literárneho diela: K postaveniu antropologického výskumu osobnosti a diela. Slovak Review 13, 2004, č. 2.

[5] BÁTOROVÁ, Mária: Slovak literature and culture from the "postcolonial" perspective. Primerjalna književnost 37, 2014, č. 3, s. 71–85.

[6] BOURDIEU, Pierre: Für eine Wissenschaft von den kulturellen Werken. In: BOURDIEU, Pierre: Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1998, s. 56–96.

[7] BÜHL, Walter Ludwig : Verstehende Soziologie: Grundzüge und Entwicklungstendenzen. München: Nymphenburger Verlagshandlung, 1972.

[8] ĎURIŠIN, Dionýz: Čo je svetová literatúra? Bratislava: Veda, 1993.

[9] DYSERINCK, Hugo: Zur Sonderstellung der französisch schreibenden flamischen Autoren der Generation 1880. In: Actes du IV Congres de l' AILC, Fribourg, 1964, s. 309–316. Spracované in: Medziliterárny proces VII. Teórie medziliterárnosti 20. storočia II. Zost. P. Koprda a kol. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2010, s. 437–451.

[10] LÉVI-STRAUSS, Claude: Strukturale Anthropologie I. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1981.

[11] MAUSS, Marcel: Soziologie und Anthropologie: Band 2: Gabentausch – Todesvorstellung – Körpertechniken. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2010.

[12] SKINNER, Quentin: Visionen des politischen. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 2009.

[13] WELSCH, Wolfgang: Unsere postmoderne Moderne. Weinheim: VCH Acta humaniora, 1987.

[14] ZIMA, Peter Václav: Komparatistik und Sozialwissenschaften. Komparatistik. Heidelberg: Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 2004/2005, s. 47–62. Spracované in: Medziliterárny proces VII. Teórie medziliterárnosti 20. storočia II. Zost. P. Koprda a kol. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2010, s. 588–600.