Kvalitativní analýza výzkumných dat Univerzity Karlovy v Praze

Variantní název
Qualitative analysis of the research data at Charles University in Prague
Zdrojový dokument: ProInflow. 2016, roč. 8, č. 1, s. 89-102
Rozsah
89-102
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Článek je zaměřen na aktuální tématiku výzkumných dat. Je založen na výsledcích kvalitativního výzkumu provedeného na Univerzitě Karlově v Praze. Cílem výzkumu bylo odvození základních vlastností výzkumných dat na základě analýzy textů disertačních prací ze sbírek Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum byl motivován zejména potřebou dlouhodobého uložení těchto dat a využívá tedy primárně teoretické koncepty a terminologii z této oblasti. Data (disertační práce) byla analyzována metodou obsahové analýzy a metodou zakotvené teorie. V tomto článku jsou prezentovány výsledky kvalitativní analýzy.
The text focuses on the current topic of research data. It presents results of qualitative research at Charles University in Prague. The aim of the research was to establish main characteristics of research data by content analysis of the sample of dissertations originated on Charles University in Prague. Research was motivated by the need of long-term preservation of this data and therefore uses primarily theoretical concepts and terminology from this area. Collected data (dissertation theses) were analysed by the methods of content analysis and grounded theory. Results of qualitative analysis are presented in this article.
Document
Reference:
[1] BORGMAN, Christine L. The conundrum of sharing research data. Journal of the American society for information science and technology [online]. 2012, 63(6), s. 1059-1078 [cit. 2016-02-13]. DOI: 10.1002/asi.22634. ISSN 15322882. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.22634 | DOI 10.1002/asi.22634

[2] BORGMAN, Christine L. Big data, little data, no data: scholarship in the networked world. Cambridge: The MIT Press, 2015. xxv, 383 stran. ISBN 978-0-262-02856-1.

[3] CAPLAN, Priscilla. Chapter 1: What is digital preservation? Library technology reports [online]. 2008, 44(2) [cit. 2016-03-18]. ISSN 0024-2586. [cit. 2014-12-27]. DOI: 10.5860/ltr.44n2. Dostupné z: https://journals.ala.org/ltr/article/view/4224/4809 | DOI 10.5860/ltr.44n2

[4] CAPLAN, Priscilla. Understanding PREMIS [online]. Washington: Library of Congres, 2009 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.loc.gov/standards/premis/understanding-premis.pdf

[5] ČSN ISO 14721. Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 97 s.

[6] DAPPERT, Angela a Adam FARQUHAR. Significance is in the eye of the stakeholder. In: Research and advanced technology for digital libraries: 13th European conference, ECDL 2009, Corfu, Greece, September 27 - October 2, 2009. [online]. 2009. s. 297 [cit. 2015-01-17]. DOI: 10.1007/978-3-642-04346-8_29. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-04346-8_29 | DOI 10.1007/978-3-642-04346-8_29

[7] ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH COUNCIL. Research data policy. In: Economic and social research council [online]. ESRC [online]. 2015 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: http://www.esrc.ac.uk/funding/guidance-for-grant-holders/research-data-policy/

[8] HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.

[9] LEMIRE, Daniel a Andre VELLINO. Extracting, transforming and archiving scientific data [online]. 2011 [cit. 2015-10-10]. Dostupné z: http://arxiv.org/abs/1108.4041v2

[10] NATIONAL SCIENCE BOARD. Long-lived digital data collections: Enabling research and education in the 21st century [online]. 2005. Arlington: National Science Foundation [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.nsf.gov/pubs/2005/nsb0540/nsb0540.pdf

[11] PAVLÁSKOVÁ, Eliška. Výzkumná data na Univerzitě Karlově v Praze. 16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015.

[12] STRAUSS, Anselm L a Juliet M CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

[13] UK DATA ARCHIVE. Create & manage data: Research data lifecycle. In: UK Data Archive [online]. 2016 [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/life-cycle