Keramické soubory z Tachova a Plané u Mariánských Lázní: nové poznatky o výzdobě a povrchové úpravě kuchyňské a stolní keramiky ze 14. století

Název: Keramické soubory z Tachova a Plané u Mariánských Lázní: nové poznatky o výzdobě a povrchové úpravě kuchyňské a stolní keramiky ze 14. století
Variantní název
Ceramic assemblages from Tachov and Planá near Mariánské Lázně: new knowledge of decoration and surface finish on 14th century kitchen pottery and tableware
Keramikverbände aus Tachov und Planá bei Mariánské Lázně: neue Erkenntnisse über die Verzierung und Oberflächenbehandlung der Küchen- uns Tafelkeramik des 14. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Krasanovská, Hana. Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vydání Brno: Masarykova univerzita, 2016, pp. 68-81
Rozsah
68-81
Typ
Článek
Jazyk
česky
Description
Příspěvek shrnuje nové poznatky o keramické produkci Tachova a Plané u Mariánských Lázní v pozdním středověku (převážně 14. století) na základě dvou keramických souborů. První zpracovaný soubor pocházející z Tachova je nálezovým celkem z archeologického výzkumu na parcele č. 1441/1 z roku 2012. Druhý soubor pochází z parcely č. 4 a 3513/3 v Plané u Mariánských Lázní. Oba soubory jsou již při prvním vizuálním zkoumání nápadné svou povrchovou úpravou. Jde o úpravu povrchu bílou hlinkou na celé vnější straně nádoby, a v ojedinělých případech i na vnitřní straně (např. mísy). Cílem příspěvku je zhodnotit tyto keramické soubory v závislosti na jejich společných znacích, posoudit jejich charakter a přispět tak v budoucnu k zařazení do užšího ekonomicko-sociálního interpretačního rámce zvláště ve vztahu ke keramickým výrobním okruhům pozdního středověku.
The paper summarises new knowledge of late medieval (mostly the 14th century) ceramic production in Tachov and Planá near Mariánské Lázně on the basis of two ceramic assemblages. The first collection from Tachov represents an assemblage of finds from 2012 archaeological excavations in plot No. 1441/1. The other collection comes from plot No. 4 and 3513/3 in Planá near Mariánské Lázně. Both assemblages are already at first sight similar to each other in their surface finish. The vessels are treated with a white colouring earth on the whole external surface and in some cases even on the internal surface (e. g. bowls). The aim of the paper is to evaluate these ceramic assemblages with regard to their common attributes, to assess their character and to set them in the future into a narrower economic-social interpretational context, especially as regards the late medieval ceramic production areas.
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] BENEŠOVSKÁ, K. – SOUKUPOVÁ, H., 1978: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Plzeň.

[2] DURDÍK, T., 1983: K výskytu bíle malované keramiky v Čechách, Archaeologia historica 8, 211–213.

[3] HANZLÍKOVÁ, H. – FRÝDA, F., 1982: Románský kostel sv. Petra a Pavla v Plané, okr. Tachov, Archaeologia historica 7, 423–428.

[4] HAUSEROVÁ, M., 1995: Urbanismus. In: Gotika v západních Čechách: k 700. výročí založení mětsa Plzně (Fajt, J., ed.), 138–168. Praha.

[5] KRASANOVSKÁ, H., 2011: Městská archeologie v Plané u Mariánských Lázní, rkp. bakalářské diplomové práce ulož. na KAR FF ZČU v Plzni.

[6] KRASANOVSKÁ, H., 2013: Výroba a distribuce keramiky ve městech 13.–15. století, rkp. magisterské diplomové práce ulož. na KAR FF ZČU v Plzni.

[7] KRASANOVSKÁ, H., 2015: Model výrobních okruhů a jeho aplikace na pozdně středověkou keramiku z měst jihozápadních Čech, Acta FF ZČU 7 č. 2, 93–123.

[8] KUBICA, J., 2004: Intravilán města, ul. Prokopa Velikého. Hlášení 6/04. Muzeum Českého lesa v Tachově.

[9] LOSERT, H., 1993: Die früh- bis hochmittelalterliche Keramik in Oberfranken. ZAM – Beiheft 8. Köln.

[10] NOVÁČEK, K., 1996: Městská archeologie v Tachově: výsledky a perspektivy, Sborník západočeského muzea, Historie XIII, 9–110.

[11] NOVÁČEK, K. a kol., 2010: Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty. Plzeň.

[12] NOVÁČEK, K. –RAZÍM, V.–EBEL, M., 2004: Opevnění města Tachova, Průzkumy památek XI, č. 2, 51–91.

[13] NOVÁČEK, K. – TETOUR, M., 2003: Možnosti využití databázových systémů pro zpracování keramického materiálu. Formalizovaná deskriptivní databáze KLASIKER.

[14] PELANT, J., 1988: Města a městečka Západočeského kraje. Plzeň.

[15] PROCHÁZKA, Z. – ÚLOVEC, J., 1990: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 2. Tachov.

[16] RAYMAN, N., 2007: Hradby – Na valech. Nálezová zpráva 10/07 ulož. v Muzeu Českého lesa v Tachově.

[17] RAYMAN, N., 2009: Hradební ulice – dům na parcele 34, Sborník muzea Českého lesa v Tachově 31, 3–19.

[18] RAYMAN, N., 2010: Černošín. Obnova náměstí II. etapa. Nálezová zpráva 17/10 ulož. v Muzeu Českého lesa v Tachově.

[19] RAYMAN, N., 2011: Tachov. Rekonstrukce křižovatky Zahradní ul. – Tyršova ul. – Rokycanova ul. Nálezová zpráva 17/12 ulož. v Muzeu Českého lesa v Tachově.

[20] RAYMAN, N., 2011a: Tachov. Centrum sociálních služeb. Nálezová zpráva 40/11 ulož. v Muzeu Českého lesa v Tachově.

[21] RAYMAN, N., 2012: Tachov. Sanace a revitalizace areálu "Rybena" v centru města Tachov a výstavba záchytného parkoviště pro přestup na veřejnou dopravu v Tachově. Nálezová zpráva 1/09 ulož. v Muzeu Českého lesa v Tachově.

[22] RAYMAN, N., 2013: Tachov. Bytový dům na st. P. č. 1441/1. Nálezová zpráva o zjišťovacím a záchranném archeologickém výzkumu ulož. v Muzeu Českého lesa v Tachově.

[23] RAYMAN, N., 2013a: Planá. Planá u Mar. Láz., TC, dům č. p. 27, st. P. 4 a p. p. č. 3513/3. Nálezová zpráva ulož. v Muzeu Českého lesa v Tachově.

[24] SENFT, E., 1932: Geschichte der Herrschaft und Stadt Plan in Böhmen. Planá.

[25] ŠIROKÝ, R. – NOVÁČEK, K., 1998: K počátkům Norimberské cesty na Tachovsku, Archaeologia historica 23, 59–71.

[26] ZELENKA, A., 2005: Tachov – Zahradní čp. 182 (stavba plotu). Nálezová zpráva 15/05 ulož. v Muzeu Českého lesa v Tachově.

[27] ZELENKA, A., 2005a: Tachov – Náměstí Republiky čp. 120 (splašková kanalizace). Nálezová zpráva 2/05 ulož. v Muzeu Českého lesa v Tachově.