Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: přehledová studie

Název: Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: přehledová studie
Variantní název:
  • National identity in museums in the focal point of research interest: synoptic study
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2016, roč. 5, č. 1, s. 45-61
Rozsah
45-61
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem předkládané přehledové studie je seznámit čtenáře s pojetím výzkumu národní identity v prostředí muzeí. Za tímto účelem text nejprve diskutuje pojem národní identity a zprostředkovává základní vhled do tohoto tématu. Dále se text zabývá problematikou proměny výzkumného paradigmatu v muzeích a ukazuje, že dřívější výzkumný zájem o demografické charakteristiky muzejních návštěvníků byl posléze nahrazen zájmem o návštěvníkovu osobní zkušenost. Důraz z kvantitativního výzkumu se tak postupně přesunul na výzkum kvalitativní nebo smíšené povahy, což se projevilo i v rámci zkoumání národní identity. Samotný výzkum národní identity prezentované muzei je nakonec představen prostřednictvím analýzy tří vybraných výzkumných studií, které demonstrují nejen metodologické uchopení výzkumu národní identity v muzeu, ale prezentují také zajímavá a podnětná zjištění.
The aim of this study is to acquaint the reader with the concept of research into national identity in museums. For this purpose, the text first discusses the concept of national identity and provides a basic insight into this topic. Furthermore the text deals with the transformation of the research paradigm in museums and shows that previous research interest in the demographic characteristics of museum visitors was later replaced by a focus on the visitor's personal experience. The emphasis that has been placed on quantitative research has gradually shifted to research of qualitative or mixed character, which was also reflected in the studies of national identity. The research into national identity presented by museums is finally exemplified through the analysis of three selected research studies which not only demonstrate the methodological concept of research into national identity in museums, but also present interesting and stimulating findings.
Reference
[1] CAREY, Sean. Undivided Loyalties. Is National Identity an Obstacle to European Integration? European Union Politics, 2002, roč. 3, č. 4, s. 387-413. | DOI 10.1177/1465116502003004001

[2] DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 978-80-246-0139-7.

[3] FALK, John H., Lynn D. DIERKING a Marianna ADAMS. Living in a Learning Society: Museums and Free-choice Learning. In MACDONALD, Sharon (ed.). A Companion to Museum Studies. Malden: Wiley-Blackwell, 2006, s. 323–339. ISBN 978-1-4051-0839-3.

[4] GELLNER, Arnošt. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal, 1993. ISBN 80-901381-1-X.

[5] GELLNER, Ernest. Pluh, meč a kniha: struktura lidských dějin. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. ISBN 978-808-5959-871.

[6] GELLNER, Ernest. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 978-80-7325-023-2.

[7] GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-15-6.

[8] HEIN, George E. Evaluating Teaching and Learning in Museums. In HOOPERGREENHILL, Eilean (ed.). Museum, Media, Message. London: Routledge, 1995, s. 189–203.

[9] HEIN, George E. Is Meaning Making Constructivism? Is Constructivism Meaning Making? The Exhibitionist, 1999, roč. 18, č. 2, s. 15–18.

[10] HEIN, George E. The Challenge and Significance of Constructivism. In Hands-On! Europe Conference. London, 2001, s. 35–42.

[11] HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.

[12] HOBSBAWM, Eric J. Národy a nacionalismus od roku 1780: program, mýtus, realita. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. ISBN 80-85959-55-0.

[13] HOOPER-GREENHILL, Eilean. Audiences – A Curatorial Dilemma. In PEARCE, Susan. Art in Museums. London: Athlone Press, 1995, s. 143–163. ISBN 978-0-485-90005-7.

[14] HOOPER-GREENHILL, Eilean. Studying Visitors. In MACDONALD, Sharon (ed.). A Companion to Museum Studies. Malden: Wiley-Blackwell, 2006, s. 362–376. ISBN 978-1-4051-0839-3.

[15] HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. ISBN 80-86429-20-2.

[16] HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7419-010-0.

[17] JAGOŠOVÁ, Lucie, Vladimír JŮVA a Lenka MRÁZOVÁ. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

[18] JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.

[19] KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-6364-4.

[20] KREUZZIEGER, Milan. Flexibilní identita a projekt kosmopolitního muzea. Politologická revue, 2008, č. 1, s. 87–97. ISSN 1211-0353.

[21] LAVI, Liron. Making Time for National Identity: Theoretical Concept and Empirical Glance on the Temporal Performance of National Identity. Nations and Nationalism, 2013, roč. 19, č. 4, s. 696–714. ISSN 1469-8129. | DOI 10.1111/nana.12027

[22] LLOYD, Katherine. Beyond the rhetoric of an “inclusive national identity”: Understanding the potential impact of Scottish museums on public attitudes to issues of identity, citizenship and belonging in an age of migrations. Cultural Trends, 2014, roč. 23, č. 3, s. 148–158. ISSN 0954-8963. | DOI 10.1080/09548963.2014.925279

[23] MAŘÍKOVÁ, Hana, Miroslav PETRUSEK a Alena VODÁKOVÁ et al. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1.

[24] NAVARRO, Oscar. History and education as bases for museum legitimacy in Latin American museums: some comments for a discussion from a critical muzeology point of view. Museologica Brunensia, 2012, roč. 1, č. 1, s. 28–33.

[25] Nation and National Museums, a Contested Relationship: An Analysis of US. National Museums in the Twenty-first Century. Curator: The Museum Journal, 2014, roč. 57, č. 1, s. 97–106. ISSN 0011-3069.

[26] RAGIN, Charles. Constructing Social Research. London: Pine Forge Press, 1994. ISBN 978-0-8039-9021-0.

[27] SCHUSTER, J. The Public Interest in the Art Museum's Public. In PEARCE, Susan. Art in Museums. London: Athlone Press, 1995, s. 109–142. ISBN 978-0-485-90005-7.

[28] SMITH, Anthony D. National identity and vernacular mobilisation in Europe. Nations and Nationalism. 2011, roč. 17, č. 2, s. 223–256. ISSN 1469-8129. | DOI 10.1111/j.1469-8129.2011.00491.x

[29] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Kritické teorie muzea – podnět k reflexi. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2012, roč. 50, č. 2, s. 26–38. ISSN 1803-0386.

[30] ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium 1. díl: Přístupy k tvorbě expozic a jejich inovace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4394-2.

[31] ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-262-0644-6.

[32] VAN WYK, Anelle. The Unreconciled Ritual: Identity and Politics at the Museum [online]. Netherlands: Humanity in Action, 2000 [cit. 2014-02-12]. Dostupné z www: ˂http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/302-the-unreconciled-ritual-identity-and-politics-at-the-museum˃.

[33] Voices from the Museum: Qualitative Research Conducted in Europe's National Museums. EuNaMus Report No 6. (Linköping University Interdisciplinary Studies 17). Sweden: Linköping University Electronic Press, 2012.

[34] WEST, Shearer. The Devaluation of 'Cultural Capital': Post-Modern Democracy and the Art Blockbuster. In PEARCE, Susan. Art in Museums. London: Athlone Press, 1995, s. 74–93. ISBN 978-0-485-90005-7.

[35] WORTS, Douglas. Extending the Frame: Forging a New Partnership with the Public. In PEARCE, Susan. Art in Museums. London: Athlone Press, 1995, s. 164–191. ISBN 978-0-485-90005-7.