Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy k informační gramotnosti

Název: Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy k informační gramotnosti
Variantní název:
  • A teaching librarian in the perspective of teaching information literacy in a heterogeneous class
Zdrojový dokument: ProInflow. 2017, roč. 9, č. 1, s. 23-31
Rozsah
23-31
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Činnost učících knihovníků ve všech typech knihoven je zaměřena na nejrůznější cílové skupiny od předškolních dětí až po seniory. Typickou cílovou skupinou edukace, zaměřené na informační gramotnost ve veřejných knihovnách, jsou žáci počátečního vzdělávání ze základních škol. Edukační skupina je charakteristická heterogenitou, společně s intaktními žáky se vzdělávají také žáci s mnoha typy speciálních vzdělávacích potřeb. Edukace heterogenní třídy má pedagogická, didaktická i psychologická specifika, přičemž v prostředí veřejné knihovny interaguje s touto edukační skupinou v programech rozvíjejících informační gramotnost učící knihovník většinou bez dostatečné znalosti teorie a praxe speciálního vzdělávání. Předkládaný odborný příspěvek prezentuje vybrané pedagogické a didaktické koncepty, které je žádoucí v praxi inkluzivního vzdělávání směřujícího k rozvoji informační gramotnosti uplatňovat z perspektivy učícího knihovníka. Záměrem autorky je dílčím způsobem přispět k potřebné deskripci problematiky a sekundárně ke kvalitativnímu posunu edukace v informační gramotnosti heterogenních školních tříd v prostředí veřejných knihoven.
The activity of teaching librarians in all types of libraries is focused on many groups from pre-school children to seniors. A typical group of education focused on information literacy in public libraries is a group of pupils from elementary schools. Educational group is heterogeneous – pupils with all sorts of educational needs study with the rest of the pupils. Education of heterogeneous class has pedagogical, didactical and psychological details. In the environment of a public library a librarian interacts with this educational group in programmes developing information education. This librarian is usually without necessary knowledge of theory and practise of special education. This professional article presents chosen pedagogical and didactical concepts that are wanted for the librarian's practise of inclusive education leading to information literacy. The purpose of the author is to add to a development of information literacy education in heterogeneous classes in the environment of public libraries.
Reference
[1] BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení I: vymezení současné problematiky. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3613-3.

[2] ČÁP, Petr, Tomáš PROTIVÍNSKÝ a Milan HRUBEŠ. Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob. Výzkumná zpráva. Centrum občanského vzdělávání, FHS UK. Agentura ro sociální začleňování, Úřad vlády ČR, 2015, 96 s.

[3] ČERNÁ, Marie a Iva STRNADOVÁ. Dyslexie: detektivní úkoly pro malé čtenáře. 2. vyd. Ilustroval Milan STARÝ. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1278-0.

[4] ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty: učte se efektivně a nastartujte svou kariéru. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 9788026502678.

[5] GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7608-2.

[6] HANÁKOVÁ, Adéla, Kateřina STEJSKALOVÁ, Nina RUTOVÁ, Michaela NĚMCOVÁ a Olga DOLEŽALOVÁ. Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání: soubor pracovních listů. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2015. ISBN 978-80-87456-55-2. Dostupné z: http://inkluze.upol.cz/ebooks/pracovni_listy_2/pracovni_listy_02.pdf

[7] HRAZDĚROVÁ, Eva, KRČMÁŘOVÁ, Markéta. Myšlenkové mapy ve výuce. Konference Škola jako místo setkávání. Praha, PdF UK, 31. 3. 2017. Dostupné z: https://kpskonference.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/87/2017/03/Program-konference2017_def.pdf

[8] i-sen [online]. © 2017 [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://www.i-sen.cz/home

[9] Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2010. Ústřední knihovnická rada ČR. 2016. Dostupné z: http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/

[10] LANG, Greg a Chris BERBERICH. Každé dítě potřebuje speciální přístup: vytváření integrovaných a inkluzivních tříd. Praha: Portál, 1998. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 8071781444.

[11] MAZÁČOVÁ, Pavlína a Radim CHALUPNÍK. Učící knihovník a vzdělávací technologie. IT lib, Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016, roč. 20, č. 2, s. 18-24. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/18_ucici%20knihovnik.pdf

[12] MICHALÍK, Jan, Pavlína BASLEROVÁ a Lenka FELCMANOVÁ. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4654-7. Dostupné z: http://katalogpo.upol.cz/wp-content/uploads/katalog-vseobecny.pdf

[13] MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Statistické ročenky školství [online]. Praha: MŠMT, 2016 [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://bit.ly/1LMZcd2

[14] PRŮCHA, Jan., WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2003. s. 49

[15] Respekt nebolí [online]. 2017 [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod

[16] RUMLER, Jakub. Vlastní zařízení ve školní výuce – BYOD. Moderní vyučování [online]. 8. 6. 2014 [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://www.modernivyucovani.cz/vlastni-zarizeni-ve-skolni-vyuce-byod/

[17] ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Psychodidaktika: Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování [online]. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 127-132. [cit. 2017-04-05]. ISBN 978-80-247-3341-8. Dostupné z: http://bit.ly/23NlMae

[18] Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. MŠMT [online]. 2014 [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020

[19] STUBS, S. Inclusive Education. Where there are few resource [online]. 2008 [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%202008.pdf

[20] TRAXLER, J. Learning in a Mobile Age. International Journal of Mobile a of a Blended Learning. 2009, 1(1), s. 1-12. ISSN 1941-8647.

[21] VAĎUROVÁ, Helena, PANČOCHA, Karel. Předpoklady inkluzivního vzdělávání na úrovni pedagogických pracovníků. In: BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Brno: MU. 2010, ISBN 978-80-210-5383-0.

[22] WONG, J. H., LOOCI, C. K. What seams do we remove on mobile-assisted seamless leasing? A critical review of the literature. Computers and Education, 2011, 57(4). ISSN 2197-9987.

[23] ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4.

[24] ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Praha: Grada, 2012. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4100-0.