K vývoji zemědělských sídlišť v 10.—13. století na Moravě ve světle pramenů hmotných

Variantní název
Zur Entwicklung der landwirtschaftlichen Siedlungen Mährens im 10. bis 13. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 3, č. [1], s. 171-182
Rozsah
171-182
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bláha, J., 1968: Vývoj osídlení jihozápadní Moravy do doby husitské, diplomová práce, Brno.

[2] Černý, E., 1973: Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině. Zprávy čsl. společnosti archeologické při ČSAV, 15, seš. 4-5.

[3] Hosák, L., 1953: Středověká kolonizace horního poříčí Dyje, Časopis společnosti přátel starožitností 61, 90-93.

[4] Kordiovský, E., 1977: Sídlištní hustota ve středověku na Kloboučku (okr. Břeclav), Archaeologia historica (dále AH) 2, 261-266.

[5] Měřínský, Z., 1976: Zaniklé středověké osady na panství kláštera oslavanského, AH 1, 109-120.

[6] Nekuda, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[7] Nekuda, V., 1964: Příspěvek ke slovanskému osídlení horního Podyjí, Časopis Moravského muzea, vědy společenské (dále ČMM) XLIX, 61-68.

[8] Nekuda, V., 1973: Raně středověké typy obytných objektů ve Mstěnicích, ČMM LVIII, 77-96.

[9] Nekuda, V., 1972: Středověká ves Mstěnice, Vlastivědný věstník moravský (VVM) XXIV. 12-47.

[10] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie, Brno.

[11] Nekuda, V., 1976: Příspěvek k charakteristice středověké zemědělské usedlosti na Moravě, AH 1, 33-48.

[12] Rybníčková, E. – Rybníček, K., 1975: Ergebnisse einer paläogeobotanischen Erforschung, Pfaffenschlag, 183-198.

[13] Snášil, R., 1971: Záblacany (okr. Uh. Hradiště), Zaniklé středověké vesnice v ČSSR 1, 89-115.

[14] Snášil, R., 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10.—13. stol. na Moravě. Archeologické rozhledy (AR) 27, 305-317.

[15] Smetánka, Z., 1965: Současný stav archeologického výzkumu hmotné kultury zemědělských osad X.—XV. stol. v Čechách, Čsl. časopis historický 13, 239-268.

[16] Smetánka, Z., 1966: Ekonomika dvou středověkých sídlišť v Bylanech u Kutné Hory. Z českých dějin. Sborník prací in memoriam prof. dr. V. Husy, str. 13-22.

[17] Smetánka, Z., 1967: Problematika studia venkovského osídlení v okolí Sezimova Ústí, AR 19, 717-719.

[18] Smetánka, Z., 1970: Zur Methodik von Feldforschungen an mittelalterlichen Ortswüstungen, ČMM 55, 63-70.

[19] Smetánka, Z., 1973: Povrchový průzkum na lokalitě Karlík u Dobřichovic, Hist. geografie 10, 81-96.

[20] Staňa, Č.,: Zur Entwicklung der Mittelalterlichen Besiedlung im Südwestteil der Dyjskosvratecká-Bodensenke, ČMM 55, 81-96.