K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku

Název: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku
Variantní název
Zur Datierung und Funktion der mittelalterlichen Befestigungen in der Böhmischen Schweiz
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 33-62
Rozsah
33-62
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Ač – Archiv český III. (ed. F. Palacký), Praha 1844.

[2] Ač – Archiv český XXXVII část 2 (ed. G. Friedrich), Praha 1941.

[3] CDB – Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II. (ed. G. Friedrich), Praha 1912;

[4] CDB – Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV. (ed. J. Šebánek, S. Dušková), Praha 1962.

[5] CDLS – Codex diplomaticus Lusatiae superioris I. (ed. G. Koehler), Goerlitz 1856.

[6] Durdík, T., 1977: K chronologii obytných věží českého středověkého hradu, Archaeologia historica (dále AH), 2, 221-228.

[7] Durdík, T., 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.–13. století, AH 3, 41-52.

[8] Durdík, T., 1979: Vývoj hradů 13. století v Čechách, Folia historica Bohemica 1, 177-191.

[9] Durdík, T., Chotěbor, P., 1979: Recenze Klos R., Němeček F. (1978), AR, 31, 588.

[10] Frenzel, W., 1930: Der Silberschatz von Schluckenau, Bautzener Geschichtschefte 8, 97-98.

[11] Gabriel, F., 1974: Středověká fortifikační architektura v severních Čechách, rkp. dipl. práce FF UJEP Brno.

[12] Gabriel, F., 1979a: Počátky hrnčířství v České Lípě, AH 4, 257-265.

[13] Gabriel, F., 1979b: Nejstarší osídlení hrádku Hřídelíku, Litoměřicko 15, 53-64.

[14] Gabriel, F., Smetana, J., 1980: Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy, AH 5, 131-142.

[15] Hantschel, F., 1897: Prähistorische Fund-Chronik, zvl. otisk z Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs (dále MNEC), Česká Lípa 1897.

[16] Hauson, C., 1891: Vassalengeschlechter der Markgrafen zu Meissen, Landgrafen zu Thürigen und Herzoge zu Sachsen bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, Berlin.

[17] Heber, F. A., 1844, 1846: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser I, IV, Praha.

[18] Hlaváček, I.: O středověkých hradech a jejich funkcích, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 19, 325-331.

[19] Hofmann, C., 1907: Khaa, d. h. Kühau und die von Kyau, MNEC 30, 15-22.

[20] Horcicka, A., 1915: Das älteste Böhmisch Kamnitzer Stadtbuch, Praha.

[21] Chotěbor, P., 1980: Povrchový průzkum hradu Valečova, AH 5, 255-258.

[22] Janská, E., 1965: Hrad Jana Roháče z Dubé Sión, Sborník Oblastního muzea v Kutné Hoře, rada A – historická č. 6-7, 5-72.

[23] Klápště, J., Velimský, T., 1975: Příspěvek ke studiu počátků města Mostu, AR 27, 651-672.

[24] Klos, R., 1967: Z minulosti Českého Švýcarska, Muzejní a vlastivědná práce 5, 214-215.

[25] Klos, R., 1968: Die sechs Felsenburgen in der Böhmischen Schweiz, Sächsische Heimatblätter 14, 97-103.

[26] Klos, R., 1969: Středověká keramika ze zadního Českého Švýcarska, Děčínské vlastivědné zprávy 1, 12-15.

[27] Klos, R., Němeček, F., 1978: Skalní hrady v Českém Švýcarsku, Ústí n. Lab.

[28] Knothe, H., 1879: Geschichte des Oberlausitzer Adels und seiner Güter I., Leipzig.

[29] Kratochvíl, J., 1957: Topografická mineralogie Čech I. (A-G), Praha.

[30] Kratochvíl, J. a kol., 1960: Topografická mineralogie Čech III., Praha.

[31] Kůrka, J., 1965: Přehled nejstarších vztahů mezi Čechami a Saskem, Z minulosti Děčínská I, 33-45.

[32] Kůrka, J., 1974a: Územní vývoj severních Čech a Děčínska a vztahy k jejich sousedství od konce 10. do počátku 14. století, Z minulosti Děčínska II, 7-25.

[33] Kůrka, J., 1974b: Několik zeměpisných omylů historiografie severních Čech, Historická geografie (dále HG) 12, 93-117.

[34] LC — Libri confirmantionum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocessim, I.-X. (ed. F. A. Tingl, J. Emler), Praha 1865-1889.

[35] Meiche, A. a kol., 1907: Die Burgen und vorgeschichtlichen Wohnstätten der sächsischen Schweiz. Dresden.

[36] Menclová, D., 1972: České hrady I., II., Praha.

[37] Náhlík, F., 1864: Führer durch die Böhmische Schweiz, Česká Kamenice.

[38] Němeček, F., 1965: Loupežné hrádky a Karlštejny v Čes. Švýcarsku, Z minulosti Děčínská I, 63-76.

[39] Němeček, F., 1967: Lovčí zámeček Šternberk, Vlastivědné zprávy Okresního muzea v Děčíně, srpen, 10-12.

[40] Němeček, F., 1968: Dva střípky z českého Švýcarska, Nové výzkumy Okresního muzea v Děčíně, květen, 3-7.

[41] Němeček, F., 1969: Několik místních jmen Děčínska, Děčínské vlastivědné zprávy 1, 8-11.

[42] Němeček, F., 1974: Pruské mapy Děčínska z 2. poloviny 18. století, Z minulosti Děčínska II, 318-324.

[43] Němeček, F., 1977: K nejasnostem na severní části Müllerovy mapy Čech, Z minulosti Děčínska a Českolipska III, 121-135.

[44] Neústupný, E., 1973: Jednoduchá metoda archeologické analýzy, PA 64, 169-234.

[45] Paudler, A., 1887: Niederkreibitz, Karlstein und Königswalde, MNEC 10, 195-200.

[46] Paudler, A., 1893: Der Schauenstein, MNEC 16, 138-143, 268-270.

[47] Pilk, G., 1895: Schauenstein, MNEC 18, 308.

[48] Profous, A., 1951, 1957: Místní jména v Čechách III., IV., Praha.

[49] Raková, I., 1979: Vývoj pozemkové držby pánů z Vartenberka v letech 1281–1415, HG 18, 69-102.

[50] RBM – Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II., III. (ed. J. Emler), Praha 1882, 1890.

[51] RDP – Registra decimamm papalium (ed. W. W. Tomek), Praha 1873.

[52] Sauppe, P., 1904: Der böhmische Teil des Dekanates Zittau, MNEC 27, 242-247.

[53] Sedláček, A., 1923: Hrady zámky a tvrze království českého XIV., Praha.

[54] Seeliger, E. A., 1921, 1922, 1923: Das Land Zittau bis zum Jahre 1319, Mitteilungen des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Isergaues 15; 16, 1-11, 85-95; 17, 1-10, 81-98.

[55] Schránil, J., 1925: Několik příspěvků k poznání kulturních proudů v zemích českých v X. a XI. věku, Obzor praehistorický IV, 160-194.

[56] Smetana, J., v tisku: K počátkům města Děčína, Z minulosti Děčínska a Českolipska IV.

[57] Smetana, J., Gabriel, F., v tisku: K otázkám datování, typu a funkce hradu Kalicha u Litoměřic, Folia historica Bohemica 3.

[58] Smetánka, Z., Richter, M., 1958: Příspěvek k metodice studia středověké keramiky v Čechách, in: Referáty o pracovních výsledcích českosl. archeologů za rok 1957, Libice, 131-150.

[59] SRLS – Scriptores rerum Lusaticarum I. (ed. J. L. Haupt), Görlitz 1839.

[60] SLČ – Staré letopisy české (ed. F. Šimek), Praha 1937; dtto (ed. F. Šimek—M. Kaňák), Praha 1959.

[61] Stein, K., 1979: O původu místního jména Kyjov, Zprávy místopisné komise ČSAV 20, 558-564.

[62] Šer, J. A., 1970: Intuicija i logika v archeologičeskom issledovanii, in: Statistiko-kombinatornyje metody v archeologii, Moskva, 8-24.

[63] Šimák, J. V., 1938: Středověká kolonizace v zemích českých, České dějiny I. 5, Praha.

[64] Šusta, J., 1939: Král cizinec, České dějiny II. 2, Praha.

[65] Třeštík, D., 1979: Proměny české společnosti ve 13. století, Folia historica Bohemica 1, 131-154.

[66] Turek, A., 1951: Manové nejvyššího maršálka, Vlastivědný věstník moravský 6,108-115, 129-139, 163-171.

[67] Urbánek, R., 1915: Věk poděbradský I., české dějiny III. 1, Praha.

[68] Velimský, T., 1977: K dendrochronologickému výzkumu středověkých nálezů z Mostu, AH 2, 299—306.

[69] Walther, E., 1930: Die Wall- und Wehranlagen der Sächsischen Schweiz, Dresden.

[70] Walther, E., 1931: Vorgeschichte der Sächsischen Schweiz, Dresden.

[71] Weber, Z., 1974: Přednášky ve školním roce 1973/74 na katedře prehistorie FF UJEP Brno.

[72] Zápotocký, M., 1969: K významu Labe jako spojovací a dopravní cesty, PA 60, 277-360.

[73] Zápotocký, M., 1977: Slovanské osídlení na Děčínsku, AR 29, 521-553.

[74] Zápotocký, M., 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie, PA 69, 171-238.

[75] Žemlička, J., 1978a: K charakteristice středověké kolonizace v Čechách, ČsČH 26, 58-81.

[76] Žemlička, J., 1978b: Přemyslovská hradská centra a počátky měst v Čechách, ČsČH 26, 559-586.