Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky

Variantní název
Das mittelalterliche Dorf der Slowakei als Grundphänomen der feudalen Ökonomik
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 10, č. [1], s. 11-25
Rozsah
11-25
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ÁBELOVÁ, V.: Záboje v okolí Trenčína (Lisovanie semencového oleja v minulosti). In: Vlastivědný obzor. Trenčín 1966, s. 25-31.

[2] BAXA, P.: Výskům v historickom jadre Bratislavy. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Nitra 1983, s. 47-49.

[3] BÁTORA, J.: Archeologický prieskum v povodí riek Štiavnice a Krupinice. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976, s. 28-29.

[4] BÉREŠ, J.: Záchranný výskum v Strážnom. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. Nitra 1982, s. 39-41.

[5] BUDINSKÝ-KRIČKA, V.: Príspevok k poznaniu včasnostredovekej dediny na východnom Slovensku. Slovenská archeológia 18, 1970, s. 167-188.

[6] ČAPLOVIČ, D.: Slovanská a stredoveká osada v Trebišove. In: Nové obzory 21. Prešov-Košice 1979. s. 147-169.

[7] ČAPLOVIČ, D.: Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého osídlenia na východnom Slovensku. In: Archaeologia historica 6. Košice-Brno 1981, s. 499-504.

[8] ČAPLOVIČ, D.: Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku, Slov. Archeol. 31. 1983. s. 357-413.

[9] ČAPLOVIČ, D.: Poľnohospodárska výroba na východnom Slovensku v období stredoveku. In: Nové obzory 26. Prešov-Košice 1984, s. 147-166.

[10] ČAPLOVIČ, D.–JAVORSKÝ, F.: Záchranný výskum zaniknutej stredovekej dediny Krigov. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. Nitra 1982, s. 66-70.

[11] ČAPLOVIČ, D.–JAVORSKÝ, F.: Archeologický výskum profánnej stredovekej architektúry v Pavľanoch. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Nitra 1983, s. 70-72.

[12] FÜGEDI, E.: A középkori Magyarország történeti demográfiájának mai állása. In: Kolduló barátok, polgárok, nemesek (Tanulmányok a magyar középkorról). Budapest 1981, s. 387-397.

[13] FÜRYOVÁ, K.: Zaniknutá stredoveká osada v Gemerskom Sade. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Nitra 1983, s. 91-92.

[14] HABOVŠTIAK, A.: Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.-XIII. storočí. Slovenská Archeológia 9, 1961, s. 451-482.

[15] HANULIAK, M.: Osídlenie Žitného ostrova z pohľadu stredovekej archeológie, Arch. Hist. 7, Brno 1982a, s. 97-102.

[16] HANULIAK, M.: Stredoveké hospodárske objekty v Chľabe. In.: Archaeologia historica 7. Brno 1982b, s. 103-111.

[17] HANULIAK, M.-KUZMA, I.: Výsledky výskumu včasnostredovekého osídlenia v Mužli-Čenkove. In: Archaeologia historica 8. Brno 1983, s. 385-396.

[18] HABOVŠTIAK, A.: Hmotná kultúra stredovekých dedín vo svetle doterajšieho výskumu na Slovensku. In: Agrikultúra 10, 1971, s. 7-28.

[19] HABOVŠTIAK, A.: Stredoveké zaniknuté sídliská ako predmet historicko-archeologického výskumu. Slovenská archeológia 21, 1973, s. 221-228.

[20] HAJNALOVÁ, E.: Archeologické nálezy kultúrnych rastlín a burín na Slovensku. Slov. Archeol., 23, 1975, s. 227-254.

[21] HAJNALOVÁ, E.-SÝKOROVÁ, L.: Prehľad botanických nálezov z archeologických výskumov. AVANS 1976, Nitra 1977, s. 109-114.

[22] HAJNALOVÁ, E.: Prehľad nálezov a analýz z rastlinných makrozvyškov z archeologických výskumov. AVANS 1977, Nitra 1978, s. 78-90.

[23] HAJNALOVÁ, E.: Rastliny nájdené v Liptovskej Sielnici poloha Havránok. AVANS 1980, Nitra 1982, s. 71-75.

[24] HAJNALOVÁ, E.: New Palaeobotanical Finds from medieval Towns in Slovakia. Slovenská archeologia 33. 1985, s. 399-438.

[25] HANULIAK, M.-ZÁBOJNÍK, J.: Výskumy z obdobia stredoveku na trase výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji. In: Archaeologia historica 5. Brno 1980, s. 193-207.

[26] HANULIAK, M.–ZÁBOJNÍK, J.: Výsledky archeologického výskumu v Chľabe. In: Castrum Novum 1. Nové Zámky 1982, s. 43-62.

[27] HANUŠIN, J.: Najstaršie vodné mlýny na Slovensku (do konca 13. stor.). In: Dějiny věd a techniky 12. Praha 1979, s. 9-23.

[28] HOŠŠO, J.: Historickoarcheologický výskum v Liptovskej Mare v r. 1974. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974. Nitra 1975, s. 54-55.

[29] HRUBEC, I.: Návrh chronológie praveku a včasnej doby dejinnej na Slovensku, Poveľkomoravské obdobie a stredovek. Slov. Archeol. 28, 1980, s. 229-237.

[30] CHEBEN, I.: Druhá sezóna výskumu v Bíni. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. Nitra 1981, s. 88-90.

[31] CHEBEN, I.: Záchranný výskum v Patinciach. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. Nitra 1982, s. 93-95.

[32] CHEBEN, I.: Pokračovanie výskumu v Patinciach. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Nitra 1983, s. 95-96.

[33] CHROPOVSKÝ, B.: Výskum laténskej, veľkomoravskej a včasnostredovekej osady v Nitre na Šindolke. In. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976, s. 113 až 117.

[34] JAVORSKÝ, F.: Výskumy a prieskumy výskumnej expedície Spiš Archeologického ústavu SAV. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. Nitra 1981, s. 108-126.

[35] KRIPPEL, E.: In: Pichlerová, M.: Špačince v praveku a v rannej dobe historickej. Sborník Slovenského národného muzea, 57, Bratislava 1963, História 3, s. 104-124.

[36] KUČERA, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.

[37] KUDRNÁČ, J.: Několik upozornění k tzv. pražnicím. Archeologické rozhledy 33. Praha 1981, s. 209-211.

[38] MARSINA, R.: O osídlení Slovenska od 11. do 13. storočia. In: Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše. Bratislava 1984, s. 39-60.

[39] MESZÁROSOVÁ, K.: Záchranný výskum v Zelenči. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976, s. 147.

[40] MINÁČ, V.: Zisťovací archeologický výskum v obci Senec-Martin. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Nitra 1978, s. 160-161.

[41] MINÁČ, V.: Slovanské sídlisko a stredoveká osada v Senci-Martine. In: Archaeologia historica 6. Košice-Brno, 1981, s. 487-497.

[42] NEVIZÁNSKY, G.: Záchranný výskum v Kameníne. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Nitra 1980, s. 187-188.

[43] PASTOREK, I.: Archeologický prieskum v Hlohovci roku 1980. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. Nitra 1981, s. 216-217.

[44] PAVŮK, J.-MINÁČ, V.: Neolitické, eneolitické a stredoveké osídlenie vo Voderadoch a v Zelenči. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra 1977, s. 225-228.

[45] PÁSTOR, J.: Pamiatky ranofeudálneho obdobia. Múzeum 2, 1957, s. 227-234.

[46] PIETA, K.–MORAVČÍK, J.: Železiarske objekty z doby rímskej a stredoveká dechtárska výroba vo Varíne. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Nitra 1983, s. 205 až 208.

[47] PITTEROVÁ, A.: Archäologisch-ethnographische Parallele aus Bereiche des Studiums des traditionellen Hauses. In: Ethnologia slavica 8.9 (1976—1977). Bratislava 1977, s. 83-95.

[48] PLACHÁ, V.-HLAVICOVÁ, J.-KELLER, I.: Predbežné výsledky archeologického výskumu Devína v roku 1974. Nitra 1975, s. 82-84.

[49] PODOLÁK, J.: Poľnohospodárstvo ako predmet etnografického výskumu. In: Etnografický výskum zátopovej oblasti hornej Cirochy v okrese Humenné. Košice 1980, s. 25-30.

[50] POLLA, B.: Stredoveká pec na pečenie chleba. In: Študijné Zvesti Archeologického ústavu SAV v Nitre. 2. Nitra 1957, s. 115-119.

[51] POLLA, B.: Stredoveké obilné jamy v Budmericiach. Slovenský národopis 7. Bratislava 1959, s. 517 až 559.

[52] POLLA, B.: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava 1962.

[53] POLLA, B.: Zaniknutá stredoveká osada Miloj. In: Sbor. Slov. nár. Múz. 60. Historia 6. Bratislava 1966, s. 117-160.

[54] REMIÁŠOVÁ, M.: Výskumy na hornom Ponitrí. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Nitra 1983, s. 218-220.

[55] REMIÁŠOVÁ, M.–RUTTKAY, A.: Zisťovací výskum v Koši. Slovenská archeológia 15. 1967, s. 455-464.

[56] RUTTKAY, A.: Včasnostredoveký príbytok z Veľkého Slavkova, okr. Poprad. In: Nové obzory II. Prešov-Košice, 1969, s. 271-283.

[57] RUTTKAY, A.: Stredoveké osídlenie v Oboríne. In: Východoslovenský pravek. 1. Košice 1970, s. 95-110.

[58] RUTTKAY, A.: Osídlenie Piešťan-Banky v 11.-13. stor. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra 1976, s. 197-200.

[59] RUTTKAY, A.: Výskum zaniknutého včasnostredovekého sídliska, architektúry a pohrebiska pri Nitrianskej Blatnici v roku 19777. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976, Nitra 1977, s. 243-251.

[60] RUTTKAY, A.: Výsledky ďalšej etapy výskumu v Nitrianskej Blatnici. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Nitra 1978, s. 211-217.

[61] RUTTKAY, A.: Výsledky výskumu v Nitrianskej Blatnici v roku 1978. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Nitra 1980, s. 241-245.

[62] RUTTKAY, A.: Správa o výskume v Nitrianskej Blatnici v roku 1980. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1980. Nitra 1981, s. 256-260.

[63] RUTTKAY, A.: Problematika historického vývoja na území Slovenska v 10.-13. stor. z hľadiska archeologického bádania. In: Veľká Morava a počátky československé státnosti. Praha-Bratislava 1985, s. 141-185.

[64] RUTTKAY, A.–REJHOLEC, E.: Ďalšie včasnostredoveké objekty v Piešťanoch-Banke. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. Nitra 1982, s. 256-257.

[65] SLANINÁK, M.: K otázke stredovekého dedinského domu na severnom Slovensku. In: Zbor. Slov. nár. Múz. 69. Etnografia 16. Martin 1975, s. 170-189.

[66] SLOVENSKO 3, Ľud, I. časť, Bratislava 1974, s. 463-521.

[67] ŠALKOVSKÝ, P.–NEVIZÁNSKY, G.: Záchranný výskum včasnostredovekého sídliska v Kosihách nad Ipľom. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1982. Nitra 1983, s. 234 až 235.

[68] ŠIŠKA, S.–HAJNALOVÁ, E.: Stredoveké obydlia a depot semien konopy siatej zo Šarišských Michalian. Študijné zvesti, 20, 1983, s. 303-317.

[69] TEMPÍR, Z.: Archeologické nálezy zemědělských rostlin a plevelů v Čechách a na Moravě. Vědecké práce Zemědělského muzea, 8, 1969, s. 15-88.

[70] TOČÍK, A. Záchranný výskum v Komjaticiach. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1977. Nitra 1978, s. 246-272.