[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1992
Ročník: 17
Číslo: [1]
Rok vydání
1992
A. Archeologie a středověké dějiny - Archäologie und Geschichte des Mittelalters
Title Document
O smyslu historické práce | 9–12
Sommer, Petr
PDF
Podíl archeologického bádání na poznání středověkých dějin Moravy a Slezska | 13–19
Měřínský, Zdeněk
PDF
Přínos archeologického výzkumu zemědělských sídlišť pro hospodářské a sociální dějiny středověku : Z. Smetánkoví k 60. narozeninám | 21–31
Nekuda, Vladimír
PDF
Vyrovnání rozporů mezi archeologickými a historiografickými dílčími závěry jako pramen nového poznání (na příkladě počátků města Mostu) | 33–35
Tomas, Jindřich
PDF
B. Památkový zákon a archeologie – Denkmalschutzgesetze und Archäologie
Title Document
Nový památkový zákon České republiky — základní informace a rozbor archeologické části | 39–47
Glosová, Michaela
PDF
Archeologické nálezy a náleziská : (Výskum, evidencia a možnosti prezentácie v Slovenskej republike) | 49–56
Čaplovič, Dušan
PDF
C. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
K současnému stavu výzkumu urbanismu a stavební podoby středověkých měst : D. Líbalovi k osmdesátým narozeninám | 59–62
Muk, Jan
PDF
K počátkům Havelského města : Předběžná zpráva o výzkumu na Ovocném trhu v létech 1985—1988 | 63–82
Huml, Václav
PDF
Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové : (Dr. M. Richterovi k 60. narozeninám) | 83–90
Sigl, Jiří; Vokolek, Vít
PDF
Dva plzeňské nárožní domy | 91–97
Anderle, Jan
PDF
Síňový dům | 99–113
Radová-Štiková, Milada; Hauserová, Milena
PDF
Urbanistická kompozice středověkých měst a městeček v jižních Čechách | 115–130
Kuča, Karel
PDF
D. Opevněná sídla – Befestigte Sitze
Title Document
Kastel středoevropského typu? | 133–139
Razím, Vladislav
PDF
Archeologické doklady hrázděných konstrukcí na českých hradech | 141–152
Durdík, Tomáš
PDF
Pokračování revizního archeologického výzkumu na knížecí a královské akropoli na Vyšehradě (1989—1991) | 153–161
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Stavební vývoj hradu Valdštejna | 163–175
Gabriel, František; Macek, Petr
PDF
Tvrze v ikonografických pramenech | 177–187
Chotěbor, Petr
PDF
Hrady středního Podyjí | 189–204
Plaček, Miroslav
PDF
Hrad Lukov — jeho význam ve fortifikační architektuře východní Moravy | 205–223
Kohoutek, Jiří
PDF
Tvrz v Rýmařově (okr. Bruntál) | 225–232
Goš, Vladimír; Karel, Jiří
PDF
Sídelní komplex Štandl-Lipina u Frýdku-Místku | 233–243
Kouřil, Pavel
PDF
Dvě nedokončená šlechtická sídla z 13. století na jižní Moravě | 245–251
Unger, Josef
PDF
Príspevok k poznaniu malých stredovekých opevnení na juhozápadnom Slovensku | 253–262
Ruttkay, Matej
PDF
Rozplanowanie i zabudowa wczesnośredniowiecznego grodu w Bytomiu Odrazańskim na Slasku | 263–270
Moździoch, Sławomir
PDF
Bínske šiance a problémy ich pamiatkovej ochrany | 271–278
Habovštiak, Alojz
PDF
E. Vesnická sídla – Dorfsiedlungen
Title Document
K vnitřní struktuře raněstředověkých sídlišť | 281–289
Meduna, Petr
PDF
Oblast Hluboké nad Vltavou — vývoj a stavební podoba středověkých sídlišť do husitského období | 291–303
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Dva světy : Ke genezi středověké návsi | 305–326
Frolec, Václav
PDF
Současný stav reliktů zaniklých středověkých osad a jejich plužin na Drahanské vrchovině | 327–332
Černý, Ervín
PDF
Dřevěné a dřevohliněné konstrukce středověkého původu v lidové architektuře severních Čech a Lužice | 333–336
Škabrada, Jiří
PDF
Rozdiely v stavebnej podobe objektov na sídlisku 9.—12. storočia v Chľabe a ich význam | 337–347
Hanuliak, Milan
PDF
Studium středověkých cest a problematika vývoje osídlení levobřežní části oblasti Labských pískovců : Dr. Alojzu Habovštiakovi k šedesátinám | 349–364
Velímský, Tomáš
PDF
Zobrazení vesnice Kuppentinu (příspěvek k ikonografii středověké vesnice) | 365–367
Špaček, Ladislav
PDF
Podzemní chodby ve Mštěnicích | 369–379
Nekuda, Rostislav
PDF
F. Sakrální stavby – Sakralbauten
Title Document
Výsledky sondáže v rotundě sv. Kříže na Starém Městě pražském | 383–393
Dragoun, Zdeněk
PDF
K nálezu dochovaných prostor johanitského kláštera v Českém Dubu | 395–400
Edel, Tomáš
PDF
G. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Archeologické památky ze zbrojnic českých památkových objektů | 403–410
Pertl, Miroslav
PDF
Archeologický textilní fond na Pražském hradě | 411–419
Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana
PDF
Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů | 421–445
Hazlbauer, Zdeněk
PDF
H. Klimatologie - Die Klimatologie
Title Document
Archeologické a přírodovědné prameny jako prameny historické klimatologie : Věnováno památce Karl a Pejmla, Dr. honoris causa. | 449–459
Kotyza, Oldřich
PDF
Title Document
K životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Smetánky, CSc. | 461
Nekuda, Vladimír
PDF
Title Document
Jubileum PhDr. Alojza Habovštiaka, CSc. | 462–463
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Title Document
Jubileum doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. | 463–464
Velímský, Tomáš
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
XII. medzinárodný archeologický kongres | 465–466
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Vědecké zasedání "České země a Evropa ve středověku" | 466
Žemlička, Josef
PDF
Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu | 467
Měřínský, Zdeněk
PDF
13. seminář industriální archeologie v Brně | 468
Měchurová, Zdeňka
PDF
Český stát na přelomu 12. a 13. století | 469
Měřínský, Zdeněk
PDF
Konference "Brno před rokem 1243" v Brně | 469–470
Měchurová, Zdeňka
PDF
Symposium Podunajské mestá — Städte im Donauraum | 470–471
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Mezinárodní sympozium k 555. výročí přijetí basilejských kompaktát | 472
Měřínský, Zdeněk
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 473
PDF