Archaeologia historica 1992, roč. 17, č. [1]

Obrázek
Rok
1992
Rok vydání
1992
A. Archeologie a středověké dějiny - Archäologie und Geschichte des Mittelalters
Page Title
9-12 O smyslu historické práce Sommer, Petr | pdficon
13-19 Podíl archeologického bádání na poznání středověkých dějin Moravy a Slezska Měřínský, Zdeněk | pdficon
21-31 Přínos archeologického výzkumu zemědělských sídlišť pro hospodářské a sociální dějiny středověku : Z. Smetánkoví k 60. narozeninám Nekuda, Vladimír | pdficon
33-35 Vyrovnání rozporů mezi archeologickými a historiografickými dílčími závěry jako pramen nového poznání (na příkladě počátků města Mostu) Tomas, Jindřich | pdficon
B. Památkový zákon a archeologie – Denkmalschutzgesetze und Archäologie
Page Title
39-47 Nový památkový zákon České republiky — základní informace a rozbor archeologické části Glosová, Michaela | pdficon
49-56 Archeologické nálezy a náleziská : (Výskum, evidencia a možnosti prezentácie v Slovenskej republike) Čaplovič, Dušan | pdficon
C. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
59-62 K současnému stavu výzkumu urbanismu a stavební podoby středověkých měst : D. Líbalovi k osmdesátým narozeninám Muk, Jan | pdficon
63-82 K počátkům Havelského města : Předběžná zpráva o výzkumu na Ovocném trhu v létech 1985—1988 Huml, Václav | pdficon
83-90 Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové : (Dr. M. Richterovi k 60. narozeninám) Sigl, Jiří; Vokolek, Vít | pdficon
91-97 Dva plzeňské nárožní domy Anderle, Jan | pdficon
99-113 Síňový dům Radová-Štiková, Milada; Hauserová, Milena | pdficon
115-130 Urbanistická kompozice středověkých měst a městeček v jižních Čechách Kuča, Karel | pdficon
D. Opevněná sídla – Befestigte Sitze
Page Title
133-139 Kastel středoevropského typu? Razím, Vladislav | pdficon
141-152 Archeologické doklady hrázděných konstrukcí na českých hradech Durdík, Tomáš | pdficon
153-161 Pokračování revizního archeologického výzkumu na knížecí a královské akropoli na Vyšehradě (1989—1991) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
163-175 Stavební vývoj hradu Valdštejna Gabriel, František; Macek, Petr | pdficon
177-187 Tvrze v ikonografických pramenech Chotěbor, Petr | pdficon
189-204 Hrady středního Podyjí Plaček, Miroslav | pdficon
205-223 Hrad Lukov — jeho význam ve fortifikační architektuře východní Moravy Kohoutek, Jiří | pdficon
225-232 Tvrz v Rýmařově (okr. Bruntál) Goš, Vladimír; Karel, Jiří | pdficon
233-243 Sídelní komplex Štandl-Lipina u Frýdku-Místku Kouřil, Pavel | pdficon
245-251 Dvě nedokončená šlechtická sídla z 13. století na jižní Moravě Unger, Josef | pdficon
253-262 Príspevok k poznaniu malých stredovekých opevnení na juhozápadnom Slovensku Ruttkay, Matej | pdficon
263-270 Rozplanowanie i zabudowa wczesnośredniowiecznego grodu w Bytomiu Odrazańskim na Slasku Moździoch, Sławomir | pdficon
271-278 Bínske šiance a problémy ich pamiatkovej ochrany Habovštiak, Alojz | pdficon
E. Vesnická sídla – Dorfsiedlungen
Page Title
281-289 K vnitřní struktuře raněstředověkých sídlišť Meduna, Petr | pdficon
291-303 Oblast Hluboké nad Vltavou — vývoj a stavební podoba středověkých sídlišť do husitského období Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
305-326 Dva světy : Ke genezi středověké návsi Frolec, Václav | pdficon
327-332 Současný stav reliktů zaniklých středověkých osad a jejich plužin na Drahanské vrchovině Černý, Ervín | pdficon
333-336 Dřevěné a dřevohliněné konstrukce středověkého původu v lidové architektuře severních Čech a Lužice Škabrada, Jiří | pdficon
337-347 Rozdiely v stavebnej podobe objektov na sídlisku 9.—12. storočia v Chľabe a ich význam Hanuliak, Milan | pdficon
349-364 Studium středověkých cest a problematika vývoje osídlení levobřežní části oblasti Labských pískovců : Dr. Alojzu Habovštiakovi k šedesátinám Velímský, Tomáš | pdficon
365-367 Zobrazení vesnice Kuppentinu (příspěvek k ikonografii středověké vesnice) Špaček, Ladislav | pdficon
369-379 Podzemní chodby ve Mštěnicích Nekuda, Rostislav | pdficon
F. Sakrální stavby – Sakralbauten
Page Title
383-393 Výsledky sondáže v rotundě sv. Kříže na Starém Městě pražském Dragoun, Zdeněk | pdficon
395-400 K nálezu dochovaných prostor johanitského kláštera v Českém Dubu Edel, Tomáš | pdficon
G. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
403-410 Archeologické památky ze zbrojnic českých památkových objektů Pertl, Miroslav | pdficon
411-419 Archeologický textilní fond na Pražském hradě Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana | pdficon
421-445 Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
H. Klimatologie - Die Klimatologie
Page Title
449-459 Archeologické a přírodovědné prameny jako prameny historické klimatologie : Věnováno památce Karl a Pejmla, Dr. honoris causa. Kotyza, Oldřich | pdficon
Page Title
461 K životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Smetánky, CSc. Nekuda, Vladimír | pdficon
Page Title
462-463 Jubileum PhDr. Alojza Habovštiaka, CSc. Štefanovičová, Tatiana | pdficon
Page Title
463-464 Jubileum doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. Velímský, Tomáš | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
465-466 XII. medzinárodný archeologický kongres Štefanovičová, Tatiana | pdficon
466 Vědecké zasedání "České země a Evropa ve středověku" Žemlička, Josef | pdficon
467 Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu Měřínský, Zdeněk | pdficon
468 13. seminář industriální archeologie v Brně Měchurová, Zdeňka | pdficon
469 Český stát na přelomu 12. a 13. století Měřínský, Zdeněk | pdficon
469-470 Konference "Brno před rokem 1243" v Brně Měchurová, Zdeňka | pdficon
470-471 Symposium Podunajské mestá — Städte im Donauraum Štefanovičová, Tatiana | pdficon
472 Mezinárodní sympozium k 555. výročí přijetí basilejských kompaktát Měřínský, Zdeněk | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
473 Seznam autorů | pdficon