Kastel středoevropského typu?

Variantní název
Kastelle mitteleuropäischen Typs?
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 133-139
Rozsah
133-139
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BOUSSARD, J., 1982: L'urbanisme, in: La France de Philippe Auguste, le temps des mutations. Actes du Colloque international organisé par le C. N. R. S. (Paris, 29. 9. až 4. 10. 1980). direct, publ. R.-H. Bautier, Paris 1982, s. 324 n.

[2] DURDÍK, T.—LEHEČKOVÁ, E., 1977: Stavební vývoj a podoba středověkého hradu v Kadani na základě archeologického výzkumu. Archeologické rozhledy XXIX, s. 281 až 292, 359—360.

[3] DURDÍK, T.—FROLÍK, J., 1981: Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi. Archaeologia historica 6, s. 107—115.

[4] DURDÍK, T., 1987: Chodský hrad v Domažlicích, Domažlice.

[5] DURDÍK, T., 1989: К původu kastelů středoevropského typu. Archaeologia historica 14, s. 233—255.

[6] GARDELLES, J., 1988: Le château féodal dans l'histoire médiévale, Strasbourg.

[7] HIGOUNET, CH., 1978: Les bastides du Périgord, Une revision, in: Recherches sur l'histoire de l'occupation du sol du Périgord, Paris, s. 101 n.

[8] HOLL, I., 1984: Regelmässige Kastellburgen mit vier Ecktürmen im Mittelalter. Archeológiai Értesitö 111 3, 194—217.

[9] KUTHAN, J., 1986: К otázce geneze kastelů krále Přemysla Otakara II. Itálie, Čechy a střední Evropa. Praha, 109—121.

[10] KUTHAN, J., 1991: Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakar a II. v Rakousku a ve Štýrsku.

[11] MACEK, P., 1989: Městský hrad v Litoměřicích. Castellologica Bohemica 1. Praha, s. 171—183.

[12] RAZÍM, V., 1988a: Raně gotické opevnění měst a Písku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 5, Č. Budějovice, s. 153—175.

[13] RAZÍM, V., 1988b: K počátkům opevnění měst a Kadaně. Památky a příroda 13, s. 340 až 346.

[14] RAZÍM, V., 1989: Přemyslovské hradby města Domažlic (Z fondů Muze a Chodska v Domažlicích). ČNM, řada historická 158, 1—2, s. 1—27.

[15] RAZÍM, V., 1990: K problematice městských opevnění severovýchodních Čech (Nad otázkami funkce tzv. flankovacích systémů doby předhusitské ve střední Evropě). Památky a příroda 15, s. 513—523.

[16] RAZÍM, V., 1991: Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře. Archaeologia historica 16, s. 171—177.

[17] TOY, S., 1963: The castles of Great Britain. London—Melbourne—Toronto, s. 68—70.

[18] UPČ I: Umělecké památky Čech I, ed. E. Poche, Praha 1977.

[19] VLČEK, P.—URBAN, J., 1990: Domažlice, čp. 96. SHP SÚRPMO Praha.