Proměny struktury městské sítě na severu Čech do 15. století

Variantní název
Stadt netz Verwandlungen im Norden Itöhmens bis 15. Jh.
Autor: Smetana, Jan
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 23-34
Rozsah
23-34
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BAKALA, J., 1977: Zrod městského zřízení na středověkém Opavsku, ČSlM 26, serie B, 97-122.

[2] BAUER, O., 1947: Žitava v českých dějinách, in: In Žitavsko v českých dějinách, Praha.

[3] BOHÁČ, Z., 1979: Pozemková držba pražského arcibiskupství v době předhusitské, HG 18, 1879, 165-203.

[4] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae V. 1 (ed. J. Šebánek-S. Dušková), Praha 1974.

[5] CIM: Codex iuris municipalis Regni Bohemiae IV. 2 (ed. A. Haas), Praha 1960.

[6] ČECHURA, J., 1986: K charakteru zástavby v Českých Budějovicích, AH 11, 245-253.

[7] DURDÍK, T., 1995: Královské hrady a královská města v Čechách 13. století, AH 20 (v tisku).

[8] FRB II: Fontes rerum Bohemicarum. Tom. II (ed. J. Emler), Praha 1874.

[9] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1985: K počátkům města Chrudimi, AH 10, 175-180.

[10] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1990: Vznik a počátky České Lípy, Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 1990, 11-38.

[11] GABRIEL, F.-PANÁČEK, J., 1994: Vývoj panských sídel na horním území novozámeckého panství. 3. část, Castellologica Bohemica 4 (v tisku).

[12] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1980: Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy, AH 5, 131-142.

[13] HAUSEROVÁ, M., 1992: Příspěvek ke genezi půdorysného rozvrhu zakládaných měst v českých zemích, ZPP 1, č. 0, 9-15.

[14] HOENIG, A., 1921: Deutsche Städtebau in Böhmen. Die mittelalterlichen Stadtgrundrisse Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Hauptstadt Prag, Berlin.

[15] HOFFMANN, F., 1990: K systémové analýze středověkých měst, ČČH 88, 252-272.

[16] HOFFMANN, F., 1992: České město ve středověku, Praha.

[17] CHARVÁTOVÁ, K., 1984: Kolonizace oseckého kláštera ve 13. a 14. století, FHB 6, 235-288.

[18] JANČÁREK, P., 1971: Města českého Krušnohoří v předbělohorské době, Ústí nad Labem.

[19] JIRÁSKO, L., 1979: Kláštery ve městech v Čechách a na Moravě ve 13. století, HD 4, 133-164.

[20] KEJŘ, J., 1987: Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě, PHS 28, 9-44.

[21] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Změna - středověká transformace a její předpoklady, Mediaevalia archaeologica Bohemica, in: Památky archeologické - Supplementum 2, 9-59.

[22] KLÁPŠTĚ, J.-VELÍMSKÝ, T., 1981: Shrnutí výsledků první etapy výzkumu historického jádra města Mostu, in: Současné úkoly československé archeologie, Praha, 150-155.

[23] KOTYZA, O.-SMETANA, J., 1991: Zaniklá středověká osada Mury a města doksanského kláštera, AR XLIII, Praha, 611-632.

[24] KUČA, K., 1992: Urbanistická kompozice středověkých měst a městeček v jižních Čechách, AH 17, 115-130.

[25] LÍBAL, J., 1970: Starobylá města v Československu, Praha.

[26] MAREK, J., 1961: Areál středověkých měst, SMM 80, 227-237.

[27] MUK, J., 1992: K současnému stavu výzkumu urbanismu a stavební podoby středověkých měst, AH 17, 59-62.

[28] NOVÝ, R., 1973: Poddanská města a městečka v předhusitských Čechách, ČSČH 21, 1973, 73-108.

[29] NOVÝ, R., 1991: Diplomatické poznámky k donačním listinám českých klášterů a kapitul do konce 12. století, Studia mediaevalia Pragensia II., 125-146.

[30] PETRÁŇ, J., 1985: Dějiny hmotné kultury I., 1-2, Praha 1985.

[31] RADOVÁ, M.-HAUSEROVÁ, M. 1991: Lokační urbanismus, AH 16, 121-130.

[32] RAKOVÁ, I., 1979: Vývoj pozemkové držby pánů z Vartenberka v letech 1281-1415, HG 18, 69-102.

[33] RAZÍM, V., 1985: K stavebnímu vývoji opevnění Bělé pod Bezdězem, PaP 10, 143-150.

[34] RAZÍM, V., 1990: K problematice městských opevnění severovýchodních Čech, PaP 15, 513-528.

[35] RAZÍM, V., 1993: K počátkům města Rakovníka. K problematice vesnického urbanismu ve středních Čechách, in: Památky středních Čech 7/3, 9-23.

[36] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. (ed. J. Emler), Praha 1882.

[37] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III. (ed. J. Emler), Praha 1890.

[38] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV. (ed. J. Emler), Praha 1892.

[39] RICHTER, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů, AR 27, 245-258.

[40] RICHTER, M., 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

[41] RICHTER, M.-VELÍMSKÝ, T., 1993: Die archäologische Erforschung von Stadtwüstungen des 13. Jahrhunderts in Böhmen, in: Siedlungsforschung. Archaeologie - Geschichte - Geographie 11, 83-110.

[42] RLO: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, díl I, sv. 1, Praha 1978.

[43] RUSÓ, A., 1988: Není Duchcov jako Hrabišín. O archeologickém průzkumu Krajského muzea v Teplicích, in: Zpravodaj města Duchcova č. 11, 7-8.

[44] RUSÓ, A.-FFJTOVÁ, O., 1991: Löwen - Funde in Bilin, in: Jahrbuch für sudetendeutschen Museen und Archive, 206-211.

[45] RUSÓ, A.-SMETANA, J., 1994: Zaniklé městečko pod Házmburkem (K otázce tzv. latránů a opevněných podhradí), AH 19, 319-336.

[46] SEELIGER, E. A., 1936: Geschichte der Reichenberger Bezirkes bis zum Ausbruch des 30jähr. Krieges, in: Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg III. 1, Liberec 1936.

[47] SCHATKOWSKI, M., 1984: Die böhmischen Besitzungen des Zisterzienserklosters Altzella (1162-1540), FHB 6, 221-234.

[48] SMETANA, J., 1979: K topografii areálů severočeských měst ve 13. a 14. století, ČSČH 27, 573-599.

[49] SMETANA, J., 1981: Počátky města Ústí nad Labem, Historický sborník Okresního vlastivědného muzea v Ústí n. L., 5-27

[50] SMETANA, J., 1988: Počátky Úštěku, in: Litoměřicko 24, 91-110.

[51] SMETANA, J., 1989: K problému translací českých měst ve 13. a 14. století, AH 14, 95-107.

[52] SMETANA, J., 1990: Počátky města Kravaře v severních Čechách, FHB 13, 43-85.

[53] SMETANA, J., 1994: Rumburk v době předhusitské. Děčínské vlastivědné zprávy 1994, č. 1, 13-19.

[54] SOMMER, P., 1978: České kláštery 10.-13. století ve světle archeologických výzkumů, AH 3, 337-345.

[55] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích českých, České dějiny I, 5, Praha.

[56] TOMAS, J., 1967: Počátky města Žatce, Historický sborník Ústecka, 25-47.

[57] TOMAS, J., 1979a: Města v severozápadních Čechách ve 13. století. HD 4, 69-132.

[58] TOMAS, J., 1979b: Litoměřický městský region ve středověku, Ústecký sborník historický, 61-82.

[59] TOMAS, J., 1985: Počátky města Litoměřic II/2, 31-90.

[60] URBAN, J., 1992: Lichtenburkové. Jejich postavení v českých dějinách doby předhusitské, in: Heraldika a genealogie XXV, 185-304.

[61] VELÍMSKÝ, T., 1989: K problematice počátků českých měst - prostorový vývoj a nejstarší zástavba, AH 14, 67-93 .

[62] VELÍMSKÝ, T., 1992a: Ke vzniku mašťovského územního a majetkového celku, Muzejní a vlastivědná práce 30 (Časopis Společnosti přátel starožitností 100/3, 156-169.

[63] VELÍMSKÝ, T., 1992b: Zur Problematik der Stadtgründung des 13. Jahrhunderts in Kynšperk nad Ohří (Königsberg), PA LXXXIII, Praha, 105-148.

[64] VELÍMSKÝ, T., 1992c: Hrabišici Všebor a Kojata a počátky vrcholně středověkého Mostu, ČČH 90, 321-334.

[65] VELÍMSKÝ, T., rkp.: Heslo Teplice in: Repertorium českých, moravských a slezských měst doby přemyslovské.

[66] ŽEMLIČKA, J., 1978a: K charakteristice středověké kolonizace v Čechách, ČSČH 26, 58-81.

[67] ŽEMLIČKA, J., 1978b: Přemyslovská hradská centra a počátky měst v Čechách, ČSČH 26, 559-586.

[68] ŽEMLIČKA, J., 1979: Nezdařená městská založení v Čechách ve 13. století, HD 4, 43-68.

[69] ŽEMLIČKA, J., 1980a: Bezdězsko - "královské území" Přemysla Otakara II., ČSČH 28, 726-751.

[70] ŽEMLIČKA J., 1990a: K počátkům a rozrodu Hrabišiců, FHB 13, 7-41.

[71] ŽEMLIČKA, J., 1990b: Ke zrodu vrcholně feudální "pozemkové" šlechty ve státě Přemyslovců, ČMM 109, 17-38.