Archeologický výzkum historického jádra Čáslavi v letech 1991-1993

Variantní název
Archäologische Erforschung des historischen Kerns der Stadt Čáslav in den Jahren 1991-1993
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 147-156
Rozsah
147-156
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] FROLÍK, J.-ŠUMBEROVÁ, R.-VALENTOVÁ, J., 1993: Archeologický výzkum středověkého jádra Čáslavi 1991-1992 - Archäologische Ausgrabung des mittelalterlichen Kerns von Čáslav 1991-1992, Památky středních Čech - Zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze 7/3, 1-8.

[2] FRÝDA, F., 1990: Typologie středověkého skla v Čechách od 13. do konce 15. století, Sborník Západočeského muzea v Plzni - historie V. Plzeň, 59-94.

[3] MALINA, J. a kol., 1976: Čáslav - vývoj životního prostředí (in Czech - Čáslav - the development of the environment). Brno.

[4] PAVLŮ, I., 1981: Vzorek raně středověké keramiky z Čáslavě - Eine Probe der frühmittelalterlichen Keramik aus Čáslav, Praehistorica VIII, Varia archaeologica 2. Praha, 295-299.

[5] PAVLŮ, I., 1982: K počátkům Čáslavě. I. Katalog - archeologické nálezy při městských hradbách - Zu den Anfängen der Stadt Čáslav. I. Katalog - das an den Stadtmauren aufgefundene archäologische Material, Praehistorica X, Varia archaeologica 3. Praha, 75-160.

[6] PAVLŮ, I., 1991: K počátkům Čáslavě II. Zhodnocení archeologických dat - Zu den Anfängen der Stadt Čáslav. II. Auswertung der archäologischen Daten, Praehistorica XVIII, Varia archaeologica 5. Praha, 119-137.

[7] SEDLÁČEK, A., 1874: Děje města Čáslavě (in Czech - The hislory of town of Čáslav). Praha.

[8] TOMÁŠEK, M., 1994: Archeologický výzkum hradebního pásma v Čáslavi v roce 1993, Archeologické rozhledy, v tisku.

[9] VELÍMSKÝ, T., 1975: Čáslav, okr. Kutná Hora, Výzkumy v Čechách 1972, 24-25.

[10] VLČEK, P.-LANCINGER, L., 1992: Čáslav - Domy čp. 67, 68 a 69 - stavebně historický průzkum sklepů (in Czech - Čáslav - the houses No. 67, 68 a 69 - the building history survey of cellars). Pasport SÚRPMO. Praha.