Počátky města Přerova

Variantní název
Anfänge der Stadt Přerov
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 187-200
Rozsah
187-200
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] CDB I-V: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, 1908-1974.

[2] CDM I-XV: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, 1836-1903.

[3] BISTŘICKÝ, J., Mikulovská sympozia 78, 1979, s. 33-35.

[4] DOHNAL, V., 1985: Systematický výzkum Dómského návrší v Olomouci - 8. etapa, okr. Olomouc, Přehled výzkumů 1983, Brno 1985.

[5] DOHNAL, V., 1989: Zjišťovací sondáž na hradisku v Kokorách, okr. Přerov, Přehled výzkumů 1986, Brno 1989.

[6] HOSÁK, L., 1960: Uhersko-kumánský vpád na Moravu r. 1253, Acta Universitatis Palackinae Olomicensis (Historica I), 279-284.

[7] HOSÁK, L., 1971: Dějiny Přerova v době předhusitské, 127-146 in Dějiny města Přerova, Přerov 1971.

[8] JAŠKOVÁ, M., 1975: Hroby ze střední doby hradištní v Přerově, okr. Přerov, Přehled výzkumů 1974, Brno 1975, 49-50.

[9] KOHOUTEK, J., 1993: Výzkum v Přerově-Horním náměstí v roce 1990, okr. Přerov, Přehled výzkumů 1990, Brno 1993, 94.

[10] KOHOUTEK, J., 1994: Geneze a vývoj hradní architektury jihovýchodní Moravy ve 12.-15. století, Archaeologia Historica 19, 153-175.

[11] KOUŘIL, M., 1971: Přerov v době předbělohorské, in Dějiny města Přerova, Přerov, 171-252.

[12] PROCHÁZKA, R., 1993: Výzkumy v Přerově roku 1989, okr. Přerov, Přehled výzkumů 1989, Brno, 115.

[13] ROUBIC, A., 1971: Přerov za husitství a do nástupu Pernštejnů, in Dějiny města Přerova, Přerov, 147-170.

[14] STAŇA, Č., 1987a: Záchranný výzkum na Horním náměstí v Přerově, Přehled výzkumů 1984, Brno, 38-40.

[15] STAŇA, Č., 1987b: Pokračování výzkumu na Horním náměstí v Přerově, Přehled výzkumů 1985, Brno, 46-41.

[16] STAŇA, Č., 1988: Opevněné sídliště ze starší a počátku střední doby bronzové v Přerově na Moravě, Slovenská Archeológia XXXVI (2), 309-328.

[17] STAŇA, Č., 1989: Dritte Saison archäologischen Grabung am Horní náměstí (Oberring) in Přerov, Přehled výzkumů 1986, Brno, 58-62.

[18] ZAPLETAL, F., 1936: Přerov v minulosti (Ročenka muzea), Přerov.