Das frühmittelalterliche Dorf in Ostmitteleuropa

Variantní název
Raně středověká vesnice ve střední Evropě
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 365-414
Rozsah
365-414
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ABERG, A., 1998: Social and Economic Aspects of Medieval Rural Setlement. Ruralia II, Památky archeologické (PA), Supplementum 11, 9-12.

[2] BÁLEK, M.-HAŠEK, V.-MĚŘÍNSKÝ, Z.-SEGETH, K., 1986: Metodický přínos kombinace letecké prospekce a geofyzikálních metod při archeologickém výzkumu na Moravě. Archeologické rozhledy (AR) 38, 550-574.

[3] BEHM, G., 1941/42: Eine spätslawische Siedlung bei Berlin-Kaulsdorf. Prähistorische Zeitschrift 32/33, 260-296.

[4] BÉRES, M., 1998: Regionale Beziehungen der Dorfsiedlungen Südostungams im 10. bis 13. Jahrhundert, Ruralia II, PA, Supplementum 11, 172-180.

[5] BÉRES, M., 2000: Archäologische Angaben zur Einzelhöfe in der Türkenzeit zwischen der Donau und Theiß. Ruralia III, PA, Supplementum 14, 64-82.

[6] BIALEKOVÁ, D., 1959: Záverečná zpráva z výskumov slovanských sídlisk v Nitranskom Hrádku a Bešeňove, okr. Šurany. Slovenská archeologia (SlA) 7, 439-459.

[7] BIALEKOVÁ, D., 1962: Nové včasnoslovanské nálezy na juhozápadnom Slovensku. SlA, 10, 97-148.

[8] BÓNA, I., 1973: VII. századi avar települések és Árpád-kori magyar falu Dunaújvároshan. Awarische Siedlungen aus dem 7.Jahrhundert und ein ungariches Dorf aus der Árpádenzeit, 11.-13. Jh. in Dunaújváros. Fontes Archaeologici Hungariae. Budapest.

[9] BOSL, K., 1975: Die "familia" als Grundstruktur der mittelalterlichen Gesellschaft. Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 38, 403-424.

[10] BUBENÍK, J., 1972: Slovanské sídliště v Kadani. AR, 24, 373-386.

[11] BUBENÍK, J., 1975: Slovanské sídliště u Břežánek, okr. Teplice. AR 27, 642-650.

[12] BUBENÍK, J., 1990: K současnému stavu archeologie raného středověku v Čechách. AR 42, 343-352.

[13] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1970: Príspevok k poznaniu včasnostredovekej dědiny na východnom Slovensku. SlA. 18, 167-181.

[14] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1988: Slovanské sídlisko v Nemcovciach. Študijné zvesti AÚ SAV 24, 67-95.

[15] ČAPLOVIČ, D., 1965: Včasnostredoveké pohrebisko a sídlisko v Hurbanove, SlA 13, 237-247.

[16] ČAPLOVIČ, D., 1978: Archeologický výskum zaniknutej stredovekej dediny Svinica, okr. Košice-vidiek, Archaeologia historica (AH) 3, 19-29.

[17] ČAPLOVIČ, D., 1983: Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku. SlA 31, 357-413.

[18] ČAPLOVIČ, D., 1989: Zmeny struktúry osídlenia v 13.-prvej poloviny 14. storočia. AH 14, 281-298.

[19] ČIŽMÁŘOVÁ, J., 1994: Sídliště ze starší doby hradištní v Brně-Starém Lískovci. Pravěk, Nová řada 4, 271-288.

[20] DĄBROWSKA, W., 1965: Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym Ziemi Wiślickiej. Wrocław-Warszawa-Kraków.

[21] DANNHEIMER, H., 1973: Die frühmittelalterliche Siedlung bei Kirchheim (Lkr. München, Oberbayem), Germania 51, 152-169.

[22] Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neisse vom 6. bis 12. Jahrhundert. Hrsg. J. Herrmann, Berlin 1985.

[23] DOBROWOLSKI, A., 1993: Spravozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na osadzie wielokulturowej Zukowice stan. 40, przeprowadzonych w latach 1989—1990. Dolnoślaskie Wiadomości Prahistoryczne 2, 103-122.

[24] DONAT, P., 1980: Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7. bis 12. Jahrhundert. Berlin.

[25] DONAT, P., 1998: Aktuelle Fragen der Erforschung westslawischer Dorfsiedlungen. Kraje slowiańskie w wiekach średnich. Profanum et sacrum, 187-199. Poznań.

[26] DOSTÁL, B., 1982: K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska, Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně X/2. Praha.

[27] DOSTÁL, B., 1985: Břeclav-Pohansko III. Časně slovanské osídlení. Brno.

[28] DOSTÁL, B., 1987a: Stavební kultura 6.-9. století na území ČSSR. AH 12, 9-32.

[29] DOSTÁL, B., 1987b: Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě v době slovanské (6.-10. století). XVI. Mikulovské sympozium, 13-32.

[30] FEHRING, G. P., 1987: Einführung in die Archäologie des Mittelalters. Darmstadt.

[31] FELGENHAUER, F., 1983: Stand und Aufgaben der Wüstungsarchäologie in Niederösterreich. Mittelalterliche Wüstungen in Niederöterreich. Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, Bd 6, 88-121.

[32] FELGENHAUER, F.-FELGENHAUER-SCHMIEDT, S., 1969: Die Wüstung Gang, Gemeinde Eckartsau, p.B. Gänserndorf, NÖ. Archäologia Austriaca, Beiheft 10, 25-67.

[33] FELGENHAUER-SCHMIEDT, S., 1996: Archäologische Wüstungsforschung in Österreich. Ruralia I, PA, Supplementum 5, 251-261.

[34] FISCHER, B.-KISCH, E., 1983: Die frühslawische Siedlung Berlin-Marzahn. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 17, 147-164.

[35] FRIESINGER, H., 1969: Luftbildarchäologische Untersuchung im Raume Orth an der Donau, p.B. Gänserndorf. Archäologia Austriaca, Beiheft 10, 68-81.

[36] FRIESINGER, H., 1978: Die Slawen in Niederösterreich. Wien.

[37] GALUŠKA, L., 1990: Časně slovanské sídliště u Ostrožské Nové Vsi (okr. Uherské Hradiště) a otázka osídlení středního Pomoraví prvními Slovany. AR XLII, 564-586.

[38] GEISLER, H., 1997: Haus und Hof im frühmittelalterlichen Bayern nach den archäologischen Befunden. Haus und Hof in ur- und frühgeschichtlichen Zeit. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge, Nr. 218, 461-483.

[39] GOJDA, M., 1991: Early Medieval settlements at Roztoky the 1986-1989 excavation. Archaeology in Bohemia 1986-1990, 135-139. Praha, 451-482.

[40] GOJDA, M.-KUNA, M., 1985: Časně slovanský sídelní areál v Roztokách (okr. Praha-západ) - stav výzkumu a jeho perspektivy. AR 36, 152-169.

[41] GOŠ, V., 1966: Staroslovanské sídliště v Moravičanech. AR 18, 588-591.

[42] GOŠ, V., 1984: Sídlištní objekty slovanské osady v Mohelnici. Časopis Slezského muzea. Série B, 33, 231-252.

[43] GOŠ, V.-KAPL, V., 1986: Slovanská osada u Palonína. AR XXVIII, 176-204.

[44] GRINGMUTH-DALLMER, E., 1996: Die landwirtschaftlichen Siedlungen im östlichen Deutschland zwischen Früh- und Hochmittelalter. Ruralia I, PA, Supplementum 5, 17-28.

[45] GRINGMUTH-DALLMER, E., 1998: Die Besiedlungsentwicklung im nordwestlichen Raum nach der Jahrtausendwende und ihr sozioökonomischen Hintergrund. Ruralia II, PA, Supplementum 11, 34-35.

[46] GRINGMUTH-DALLMER, E., 2000: Siedlungslandschaften, Siedlung und Wirtschaft der Westslawen zwischen Elbe und Oder. Europa Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, 264-266.

[47] HABOVŠTIAK, A., 1961: Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.-XII. storočí. SlA IX, 451-482.

[48] HABOVŠTIAK, A., 1963: Zaniknutá středověká dědina Bratka při Leviciach. SlA XI, 407-458.

[49] HABOVŠTIAK, A., 1969: Stredoslovenské dediny vo svetle doterajšieho archeologického výskumu na Slovensku. Agrikultura 8, 67-82.

[50] HABOVŠTIAK, A., 1971: Hmotná kultura stredovekých osád vo svetle archeologického výskumu na Slovensku. Agricultura 10, 7-28.

[51] HABOVŠTIAK, A., 1973: Historicko-archeologický výskum stredovekých dedin na Slovensku. Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 2, 9-28.

[52] HABOVŠTIAK, A., 1975: Stredoveké agrárne sídliska 10.-13. storočia na Slovensku. AR XXVII, 297-304.

[53] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dědina na Slovensku. Bratislava.

[54] HABOVŠTIAK, A., 1988: Archäologische Siedlungsforschung in der Slowakei. Genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa und Nachbarländern, Teilband 2, 671-700. Bonn.

[55] HABOVŠTIAK, A., 1988/89: Das mittelalterliche Dorf in der Slowakei im Lichte der historisch-archäologischen Forschung. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 4-5, 179-186.

[56] HANULIAK, M., 1989: Praveké, včasnostredoveké a stredoveké osídlenie v Chľabe. SlA 37, 151-212.

[57] HANULIAK, M., 1992: Rozdiely v stavebnej podobe objektov na sídlisku v Chľabe a ich význam. AH 17, 337-347.

[58] HANULIAK, M.-KUZMA, J.-ŠALKOVSKÝ, P., 1993: Mužla-Čenkov I, osídlenie z 9.-12. storočia. Nitra.

[59] HANULIAK, M.-ZÁBOJNÍK, J., 1981: Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe, okr. Nové Zámky. AH 6, 505-512.

[60] HEJNA, A., 1960: K otázce západoslovenských obytných stavení a sídlišť v oblasti raného feudalismu. Vznik a počátky Slovanů III, 229-254.

[61] HEJNA, A., 1964: Krašovice - příspěvek k výzkumu středověké vesnice v Čechách. PA LV, 178-221.

[62] HENNING, J., 1991: Germanen-Slawen-Deutsche. Neue Untersuchungen zum frühgeschichtlichen Siedlungswesen östlich der Elbe. Prähistorische Zeitschrift 66, 119-133.

[63] HENSEL, W., 1950: Studia i materialy do osadnictwa Wielkopolski wczesnośredniowiecznej 1. Poznań-Warszawa.

[64] HENSEL, W., 1962: Archeologia o kulturze wsi wczesnośredniowiecznej. Uwagi metodyczne. Sprawozdania z prac naukowych Wydz. Nauk Spol. PAN 5, No 5, 92-107.

[65] HENSEL, W.-LECIEWICZ, L., 1962: Metoda archeologiczna w zastosowania do badań nad wsią i miastem wczesnośredniowiecznym w Polsce. Archeologia Polski 7, Nr. 2, 175-201.

[66] HERRMANN, J., 1973: Die germanischen und slawischen Siedlungen und das mittelalterliche Dorf Tornow, Kreis Calau. Berlin.

[67] HERRMANN, J., 1991: Das slawische Dorf Tornow in der Lausitz im 11. und 12. Jahrhundert. Siedlungen und Landesausbau zur Salierzeit, Teil 1, 163-168.

[68] HERRMANN, J., 1995: Zur archäologischen Erforschung von Siedlungsvorgängen und ländlichen Siedlungen in Zentraleuropa. Ergebnisse und Zukunftaufgaben. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters (ZAM), Beiheft 9, 53-62.

[69] HOLL, I., 1970: Mittelalterarchäologie in Ungarn 1946-1964. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae 22, 365-411.

[70] HOLL, I., 1995: Mittelalterarchäologie in Ungarn. ZAM, Beiheft 9, 165-190.

[71] CHARVÁT, P., 1997: A village in Bohemia. Močovice c. 800-1364. Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných M. Richterovi a Z. Smetánkovi, 263-269.

[72] CHRISTLEIN, R., 1981: Kirchheim bei München, Oberbayern: Das Dorf des frühen Mittelalters. Das archäologische Jahr in Bayern 1980, 162-163.

[73] CHROPOVSKÝ, B., 1976: Výskům laténskej, veľkomoravskej a včasnostredovekej osady v Nitre na Šindolce. AVANS v r. 1975. Nitra 1976, 113-117.

[74] CHROPOVSKÝ, B.-FUSEK, G., 1985: Výskům v Nitře. AVANS v r. 1984, Nitra 1985, 102-106.

[75] CHROPOVSKÝ, B.-HEČKOVÁ, J.-FUSEK, G., 1987: Ukončenie záchranného výskumu v Nitre na Šindolce. AVANS v r. 1986, Nitra 1987, 52-53.

[76] JANKOWSKA, D., 1971: Wczesnośredniowieczne osady typu wiejskiego na Niznie Wielkopolskiej. Studia i Materiały do Dzijów Wielkopolski i Pomorza (20), 10, 11-42.

[77] JANKUHN, H., 1975: Archäologische Beobachtungen zur bäuerlichen Lebens- und Wirtschaftsweise im 1. Nachchristlichen Jahrtausend. Wort und Begriff Bauer, 29-45.

[78] JANKUHN, H., 1977: Einführung in die Siedlungsarchäologie. Berlin-New York.

[79] JANKUHN, H., 1979: Siedlungsarchäologie als Forschungsmethode. Geschichtswissenschaft und Archäologie. Untersuchungen zur Siedlungs-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte, 19-43. Hrsg. H. Jankuhn und R. Wenskus. Sigmaringen.

[80] JASNOSZ, S., 1972: Wczesnośredniowieczny zespól osadniczy w Bruszcewie, pow. Kościan. Fontes archeologici Posnanienses 22, 39-59.

[81] JANSSEN, W., 1968: Mittelalterliche Dorfsiedlungen als archäologisches Problem. Frühmittelalterliche Studien 2, 305-367.

[82] JANSSEN, W., 1977: Dorf und Dorfformen des 7. bis 12. Jahrhunderts im Lichte neuer Ausgrabungen in Mittel- und Nordeuropa. Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters. Siedlungsform - wirtschaftliche Funktion - soziale Struktur. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse, 3. Folge, Nr. 101, 285-356.

[83] JANSSEN, W., 1979: Methoden und Probleme archäologicher Siedlungsforschung. Geschichtswissenschaft und Archäologie. Untersuchungen zur Siedlungs-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte, 101—191. Hrsg. H. Jankuhn und R. Wenskus. Sigmaringen.

[84] JELÍNKOVÁ, D., 1980: Počátky slovanského osídlení Moravy z hlediska sídlištních nálezů. Mezinárodní kongres slovanské archeologie, Sofia 15.-22. 9. 1980. Zborník referátov ČSSR. 60-66, Nitra.

[85] JELÍNKOVÁ, D., 1993: Pavlov - slavjanskoje poselenije 6-8 vv. Actes du XIIe Congrěs International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques 4, Bratislava 1.-7. Septembre 1991, Bratislava 1993, 74-83.

[86] JELÍNKOVÁ D.-KAVÁNOVÁ, B., 2002: Slovanské osídlení v oblasti vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 371-392.

[87] KACZKOWSKI, M., 1971: Charakterystyka osadnictwa wczesnośredniowiecznego w regione Glogowa od polowy V do polowy XI wieku w świetle źródel archeologicznych. Zielenogórskie Zesyty Muzealne 2, 5-30.

[88] KAZMIERCZYK, J.-PODWIŃSKA, Z., 1963: Wyniki badań polnocznozachodniej części rejonu Trzebnicy przeprowadzonych w 1963 roku. Kwartalnik Historii Kultury Materalnej (KHKM) 12, 465.

[89] KLANICOVÁ, E. 2000: Archeologické lokality z doby hradištní v zázemí hradiska Pohansko u Břeclavi. Archaeologia medievalis Moravica et Silesiana I/2000. Konference Pohansko 1999, 31-37.

[90] KLÁPŠTĚ, J., 1989: Česká archeologie a studium problematiky 13. století. AH 14, 9-17.

[91] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Změna. Středověká transformace a její předpoklady. Medievalia archaeologica Bohemica, PA, Supplementum 2, 9-59.

[92] KLÁPŠTĚ, J., 2002: Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání. Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europe środkowej, 327-338. Wroclaw-Praha,

[93] KLÁPŠTĚ, J.-SMETÁNKA, Z., 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971-1981. AH 7, 11-31.

[94] KLÁPŠTĚ, J.-SMETÁNKA, Z., 1996: The archaeology of Medieval villages in Bohemia and Moravia (Czech Republic). Ruralia I, PA, Supplementum 5, 331-338.

[95] KLÍMA, B., Jr.: 1985: Hradištní osada u Dolních Věstonic. AR 37, 27-48.

[96] KNORR, A.: Nová hradištní sídliště na Kladensku a Slánsku. PA XLVIII, 58-98.

[97] KOBYLIŃSKI, Z., 2000: Das Alltagsleben im westslawischen Dorf um das Jahr 1000. Europa Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. 27. Europaratsausstellung, 108-110.

[98] KOTYZA, O.-SMETANA, J., 1992: Zaniklá středověká osada Mury a města doksanského kláštera. AR 44, 611-632.

[99] KOVÁČIK, P., 1999: Záblacany, jejich ekonomika a služební organizace aneb odpovědi a otázky. AH 24, 81-89.

[100] KOVALOVSZKI, J., 1971: A közéokori falvak régészeti kutatása. Die archäologische Erforschung der mittelalterlichen Dörfer. Középkori régészeti tudományos üllerszak Füzetek, Ser. II, Nr. 14, 22-36, Budapest.

[101] KOVALOVSZKI, J., 1975: Elözetes jelentés dobozi Árpádkori telepfeltásról, 1962-1974. - Vorbericht über die Ausgrabung des arpadenzeitlichen Dorfes Doboz 1967-1974. Archaeologiai Értezitó 102, 204-223.

[102] KOVALOVSZKI, J., 1986: A Visegrád-varkerti Árpákori falásatásrol. Über die archäologische Erforschung des arpadenzeitlichen Dorfes von Visegrád-Várkertdülö. A magyar falu régésze Méri I.: 1911-1976. Ceglédi Füzetek 2. Hrsg. Kocsis. Gy Cegléd, 61-63.

[103] KRÜGER, B., 1967: Dessau-Mosigkau. Ein frühslawischer Siedlungsplatz im mittleren Elbegebiet. Schrifzen der Sektion für Vor- und Frühgeschichte, Band 22, Berlin.

[104] KUBENYI, A., 1986: Mittelalterliche Siedlungsformen in Westungarn. Siedlungsnamen und Siedlungsformen als Quelle zur Besiedlungsgeschichte Niederösterreichs. Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichichen Institut für Landeskunde, 152-170.

[105] KUDRNÁČ, J., 1990: Slovanské vesnické sídliště v okolí tusmického hradiště na Českobrodsku. AR 42, 369-375.

[106] KUNYSZ, A., 1968: Rural early Medieval Settlements in South-Eastern Poland between the 6th and the 13th Century. I. Miedzynarodowy kongres archeologii słowianskiej, V, 111-118.

[107] KURNATOWSKA, Z., 1988/89: Archäologische Dorfforschung in Polen. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich, 4/5, 163-178.

[108] LABUDA, G., 1975: O formach osadnictwa wczesnośredniowiecznej wsi polskiej (w zwiansku z ksiažka Z. Podwińskiej). KHKM 23, 99-113.

[109] LASZLOVSZKY, J., 1986: Einzelhofsiedlungen in der Arpadenzeit. (Arpadenzeitliche Siedlung auf der Mark von Kengyel). Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae 38, 227-255.

[110] LECEJEVICZ, L., 1968: Uwagi o problematice badań nad osadnictwem Europy Środkovej we wczesnym średniowieczu. Studia z dziejów osadnictwa 6, 49-61.

[111] LECEJEVICZ, L., 1997: Opuszanie wsi w Polsce średniowiecznej. Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných M. Richterovi a Z. Smetánkovi, 427-432.

[112] LEHMANN, R., 1957: Plan einer mittelslawischen Siedlung in Berlin-Mahlsdorf. Ausgrabungen und Funde 2, 177-183.

[113] LODOVSKI, J., 1976: Sprawozdanie z badań osady wczesnośredniowiecznej w Chwalkovie w woj. walbrzyskim. Ślaskie zprawozdanie archeologiczne 18, 59-60.

[114] LODOWSKI, J., 1980: Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X w.). Podstawy osadnicze i gospodarcze. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

[115] LUDIKOVSKÝ, K.-SNÁŠLL, R., 1975: Mladohradištní kostrové pohřebiště ve Velkých Hostěrádkách (o. Břeclav).

[116] MACHÁČEK, J., 2000: Zpráva o archeologickém výzkumu Břeclav-Líbivá 1995-1998. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I/2000. Konference Pohansko 1999, 39-62.

[117] MAREŠOVÁ, K., 1967: Slovanské sídliště v Ostrožské Nové Vsi (okr. Uherské Hradiště). Časopis Moravského muzea, Vědy společenské LII, 75-84.

[118] MAREŠOVÁ, K., 1985: Uherské Hradiště-Sady. Staroslovanské sídliště na Dolních Kotvicích. Uherské Hradiště.

[119] MEDUNA, P., 1992: K vnitřní struktuře raně středověkých sídlišť. AH 17, 281-289.

[120] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1982: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku (současný stav a další perspektivy se zvláštním zřetelem k výzkumu zaniklých středověkých vesnic). AH 7, 113-156.

[121] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1985: Velkomoravské kostrové pohřebiště ve Velkých Bílovicích. K problematice venkovských pohřebišť 9.-10. století na Moravě. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně, roč. XII. Praha.

[122] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. PA LXXVII, 18-80.

[123] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1987: Problematika vývoje osídlení jižní a jihozápadní Moravy v 10. až v 1. polovině 16. století (metody, východiska a dosažené výsledky). XVI. Mikulovské sympozium 1986. Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě, 157-167.

[124] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1989: K problematice osídlení Znojemska a Bítovska v předvelkomoravském a velkomoravském období. Časopis Moravského muzea LXXIV, Vědy společenské, 111-120.

[125] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: Vývoj osídlení na Moravě a ve Slezsku (současný stav výzkumu). AH 16, 27-36.

[126] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Slovanské sídliště u Poštorné (okr. Břeclav) a struktura časně slovanského a předvelkomoravského osídlení na soutoku Moravy a Dyje. Jižní Morava 29, 7-30.

[127] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2002: České země od příchodu Slovanů po velkou Moravu I. Praha.

[128] MICHÁLEK, J., 1977: Mittelalterliche Siedlung des 13. Jahrhunderts bei Vodňany, Kreis Strakonice (Südböhmen). Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, 133-139.

[129] MICHNA, P., 1970: Vzájemný vztah pecí chlebových a pecí vyhřívacích na staroslovanských a raně středověkých sídlištích. VVM XXII. Příloha. Referáty z 1. pracovní porady mladých archeologů oblastních a městských muzeí se zvláštním zřetelem k problematice historické archeologie na Moravě konané v Mikulově 11.-12. 3. 1970, 68-81.

[130] MIKLÓS, Z.-VIZI, M., 2002: Beiträge zur Siedlungsgeschichte des mittelalterlichen Marktfleckens Ete. Ruralia IV, PA, Supplementum 15, 291-307.

[131] MINÁČ, V., 1977: Slovanské sídlisko na Čepangáte pri Kútoch, okr. Senica. Zborník Slovenského Národného múzea LXXI (História 17), 85-100.

[132] MINÁČ, V., 1980: Zaniknutá stredoveká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči. AH 5, 209-213.

[133] MINÁČ, V., 1981: Slovanské sídlisko a stredoveká osada v Senci-Martine. AH 6, 487-497.

[134] MINÁČ, V., 1985: Začiatky slovanského osídlenia na juhozápadnom Slovensku, Zborník Slovenského Národného múzea 79, História 25, 117-144.

[135] MOŹDZIOCH, S., 1996: Das mittelalterliche Dorf in Polen im Lichte der archäologischen Forschung. Ruralia I, PA, Supplementum 5, 282-295.

[136] MÜLLER, A., 1971: Bericht über die Grabungskampagne 1960/70 auf der mittelalterlichen Wüstung am Krummen Fenn in Berlin-Zehlendorf. Ausgrabungen in Berlin 2/71. 152-154.

[137] MÜLLER, A., 1991: Museumsdorf Düppel. Lebendiges Mittelalter. 5. Auflage. Berlin.

[138] NEKUDA, R., 1994: Obytné objekty ve světle archeologického výzkumu raně středověkých vesnických sídlišť na Moravě. AH 19, 349-365.

[139] NEKUDA, R., 1996: Wüstung Mstěnice. Ein Beitrag der archäologischen Forschung zur Entwicklug der ländlichen Siedlungen in Mähren. Ruralia I, PA, Supplementum 5, 306-310.

[140] NEKUDA, V., 1973: Zum Stand der Wüstungsforschung in Mähren (ČSSR). ZAM 1, 31-57.

[141] NEKUDA, V., 1975. Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie. Brno.

[142] NEKUDA, V., 1982a: Das altslawische Dorf in Berlin-Mahlsdorf. Ausgrabungen in Berlin 6, 53-129.

[143] NEKUDA, V., 1982b: Die slawische Dorfsiedlung in Berlin-Kaulsdorf. Ausgrabungen in Berlin 6, 131—296.

[144] NEKUDA, V., 1982c: Středověké vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad. AH 7, 33-66.

[145] NEKUDA, V., 1982d: The study of Medieval Villages in Czechoslovakia. Actas Mexico, 333-352.

[146] NEKUDA, V., 1983: Die Wüstungen als Quelle zur Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. Mittelalterliche Wüstungen in Niederösterreich. Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, Band 6, 196-213.

[147] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves. Hrádek, tvrz, dvůr, předsunutá opevnění. Brno.

[148] NEKUDA, V., 1988: Archäologische Siedlungsforschung in den tschechischen Ländern. Genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa und Nachbarländern, Teilband 2, 701-719. Bonn.

[149] NEKUDA, V., 1988/89: Der Beitrag der mittelalterlichen Archäologie zur Siedlungs-, Hof- und Hausforschung. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 4/5, 149-162. Wien.

[150] NEKUDA, V., 1992a: Erdställe in den mittelalterlichen Wüstungen Mährens. Der Erdstall 18, 25-42. Roding.

[151] NEKUDA, V., 1992b: Mittelalterliche Wüstung Mstěnice und ihre Wandlungsprozesse vom Früh- bis zum Hochmittelalter. Medieval Europe 1992, Rural Settlement, Volume 86, 157-160. York.

[152] NEKUDA, V., 1993a: Die Landwirtschaft im mittelalterlichen Dorf Pfaffenschlag. Versuch einer Rekonstruktion aufgrund der arhäologischen Funde. Bioarchäologie und Frühgeschichtsforschung, 33-36, Wien.

[153] NEKUDA, V., 1993b: Probleme archäologischer Erforschungen von ländlichen Siedlungen in Mitteleuropa. The Study of Medieval Archeology, 149-177. Stockholm.

[154] NEKUDA, V., 1995: Die Archäologie des Mittelalters in der ehemaligen ČSFR. Fragestellungen-Ergebnisse-Zukunftaufgaben. ZAM, Beiheft 9, 137-164.

[155] NEKUDA, V., 1997: Beitrag zur Gestalt des mittelalterlichen Dorfes aufgrund der archäologischen und schriftlichen Quellen. Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zeňku Smetánkoví, 482-487. Praha.

[156] NEKUDA, V., 1999: Die Viehzucht in der mittelalterlichen Landwirtschaft im Lichte der archäologischen Forschung. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 15, 49-55.

[157] NEKUDA, V., 2002: Hausentwicklung in der Wüstung Mstěnice. Interdisziplinäre Beiträge zur Siedlungsarchäologie. Gedenkschrift für Walter Janssen, 255-265. Rahden/Westf.

[158] NEKUDA, V., 2003: Beitrag zur Besiedlung der tschechischen Länder im Mittelalter. Aspekte de Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Festschrift für Walter Sage, 347-350. Bonn.

[159] NOVOTNÝ, B., 1956: Slovanské sídliště u Poštorné. AR 8, 186-187.

[160] NOVOTNÝ, B., 1973: Výzkum vesnického sídliště z pozdní doby hradištní v Přítlukách (okr. Břeclav). Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů, 1, 89—113. Uherské Hradiště.

[161] OLCZAK, J., 1991: Formy osadnictwa na Pojezierzu zachodnio pomorskim we wczesnym średniowieczu. (Na podstawie źródel archeologicznych), Toruń.

[162] PÁLÓCZI-HORVÁTH, A., 1998: Variation morphologiques des villages désertés en Hongrie et la société rurale du Moyen âge. Ruralia II, PA, Supplementum 11, 192-204.

[163] PAULÍK, J.-REJHOLEC, E., 1958: Stredoveké chaty v Chotíně. SlA 6, 223-235.

[164] PLACHÁ, V.-HLAVICOVÁ, J., 1978: Osídlenie Devína v 10.-12. storočí. AH 3, 231-237.

[165] PITTEROVÁ, A., 1968: Typy nejstarších slovanských sídlišť vesnického charakteru a jejich vývoj ve světle archeologických pramenů. Český lid 55, 169—179.

[166] PITTEROVÁ, A., 1973: Dům a sídliště zemědělského charakteru v 6.-15. století na území ČSSR. Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, 11-18. Uherské Hradiště.

[167] PLATE, CH.-PLATE, F., 1983: Die slawische Siedlung von Tornow-Sechzehneichen, Kr. Kyritz. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 17, 165-212.

[168] PLEINEROVÁ, I., 1975: Březno. Vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách. Praha.

[169] PLEINEROVÁ, I., 1985: Březno, g. Louny, Selišče i mogilnik 8-9 vv. Archeologičeskije izučenia pamjatnikov 6-15 věkov v Čechii 1975-1985 g, 76-83. Praga.

[170] PODWIŃSKA, Z., 1964: Gospodarstwo wiejskie w okresie wczesnofeudalnym (V w-poczatek XII w). - Die bäuerliche Wirtschaft in der Zeit des Frühfeudalismus (5. bis Anfang des 12. Jahrhunderts). Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce 1, 183-263. Hrsg. W. Hensel und H. Lowniański, Warszawa.

[171] PODWIŃSKA, Z., 1971: Zmiany form osadnictwa wiejskiego na zemiach polskich we wcześniejszym średniowieczu. Źreb, wieś, opole. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

[172] POGORZELSKI, W.-LISSAK, Z., 1994: Wyniki ratowniczych badań archeologicznych na wielko kulturowym stanowisku Źukovice nr. 35, Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 2, 49-80.

[173] RAJEWSKI, Z., 1955: O metodzie terenowych badań wczesnośredniowiecznych wiejskich zespolów osadniczych. Wiadomości Archeologiczne 22, 117-141.

[174] RUTTKAY, M., 1989: Výskum stredovekého osídlenia v Bajči. AH 14, 299-310.

[175] RUTTKAY, M., 1992a: Prehľad výsledkov archeologického badania stredovekých dedinských sídlisk na západnom Slovensku. Slovanské štúdie 1992/2, 176-184.

[176] RUTTKAY, M., 1992b: Sídlisko z 10.-12. storočie v Slažanoch, okr. Nitra. AR 44, 593-610.

[177] RUTTKAY, M., 1997: Vykurovacie zariadenia v domoch na ranostredovekých sídliskách západného Slovenska. Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, 237-249. Brno.

[178] RUTTKAY, M., 1999: Výskum stredověkých dedinských sídlisk na Slovensku. AH 24, 7-40.

[179] RUTTKAY, M., 2002: Mittelalterliche Siedlung und Gräberfeld in Bajč-Medzi kanálmi (Vorbericht). SlA L, 2, 245-322.

[180] RYBNÍČKOVÁ, E.-RYBNÍČEK, K., 1975: Ergebnisse einer paläogeobotanischen Erforschung. Nekuda: Pfaffenschlag, 183-198. Brno.

[181] SABJÁN, T, 2002: Reconstruction of Medieval pit-hauses. - Die Rekonstruktion des mittelalterlichen Grubenhauses. Ruralia IV, PA, Supplementum 15, 320-332.

[182] SLÁMA, J., 1967: Příspěvek k vnitřní kolonizaci raně středověkých Čech. AR XIX, 433-445.

[183] SMETÁNKA, Z., 1959: Středověká osada mezi Štíhlicemi a Kozojedy. AR XI, 683-691.

[184] SMETÁNKA, Z., 1962: Výzkum středověké osady v Bylanech u Kutné Hory. AR XIV, 160-174.

[185] SMETÁNKA, Z., 1963: Osada z doby hradištní u Kojic ve východních Čechách. AR XV, 29-44.

[186] SMETÁNKA, Z., 1965a: Současný stav archeologického výzkumu hmotné kultury zemědělských osad X.-XV. století v Čechách. Československý časopis historický XIII, 239-268.

[187] SMETÁNKA, Z., 1965b: Slovanské sídliště v Bylanech u Kutné Hory. AR XVII, 358-367.

[188] SMETÁNKA, Z., 1966: Ekonomika dvou středověkých sídlišť v Bylanech u Kutné Hory. Z českých dějin. Sborník prací in memoriam prof. dr. Václava Husy, 13-22. Praha.

[189] SMETÁNKA, Z., 1970: Archäologische Untersuchungen mittelalterlicher Ortswüstungen in Böhmen im Jahr 1969. Časopis Moravského muzea LV, Vědy společenské, 71-80.

[190] SMETÁNKA, Z., 1973: Archeologický výzkum středověké vesnice v Čechách v letech 1965-1970. Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů, 1, 21-38.

[191] SMETÁNKA, Z., 1974: Die Archäologie und das mittelalterliche Dorf in Böhmen. Rückblick, Gegenwart, Perspektive. ZAM 2, 417-427.

[192] SMETÁNKA, Z., 1992: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha

[193] SMETÁNKA, Z.-KLÁPŠTĚ, J., 1975: Archeologie a česká vesnice 10.-13. století. AR XXVII, 286-296.

[194] SMETÁNKA, Z.-ŠKABRADA, J., 1976: K metodice studia půdorysu české raně středověké venice. AH I, 55-60.

[195] SNÁŠIL, R., 1973: Záblacany, okr. Uherské Hradiště. Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, 89-116.

[196] SNAŠIL, R., 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10.-13. století na Moravě. AR XXVII, 305-317.

[197] SNÁŠIL, R., 1977: Nová zjištění ze zaniklých Záblacan. Středověká archeologie a studium počátků měst, 264-271.

[198] SOUCHOPOVÁ, V., 1976: Vesnické osídlení z 10. století v Bořitově, trať Niva. AH 1, 153-157.

[199] STEUER, H., 1982: Frühgeschichtliche Sozialstrukturen in Mitteleuropa. Eine Analyse der Auswertungs methoden des archäologichen Quellenmaterials. Göttingen.

[200] SZAFRAŃSZY, W. Z., 1961: Z badań nad osadnictwem wiejskim w Biskupinie. Wrocław.

[201] SZYMAŃSKI, W., 1967: Szeligi pod Plockem na początku wczesnego średniowięcza. Zesól osadniczy z VI.-VII. w., 155n. Wrocław-Warszawa-Kraków.

[202] ŠALKOVSKÝ, P., 1994: Eine neue Rekonstruktionsmethode für den Bebauungsplan slawischer Siedlungen. Siedlungsforschung. Archäologie - Geschichte - Geographie 12, 271-276. Bonn.

[203] ŠALKOVSKÝ, P., 1996: Frühmittelalterliche Grubenhäuser und Keller immittleren Donaugebiet. Hausbau und Raumstrukturen früher Städte in Ostmitteleuropa, PA, Supplementum 6, 113-119.

[204] ŠALKOVSKÝ, P., 1998: Dedinský dom a sídlo vo včasnom stredoveku. Ľudová architektúra a urbanizmus sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie, 9-36. Bratislava.

[205] ŠALKOVSKÝ, P., 2001: Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt. Nitra.

[206] ŠALKOVSKÝ, P.-VLKOLINSKÁ, I., 1987: Včasnostredoveké a vrcholnostredoveké sídlisko v Komjaticiach. Zvesti Archeologického ústavu SAV 23, 127-172, Nitra.

[207] TAKÁCS, M., 1998: Dörfliche Siedlungen der Arpadenzeit (10.-13. Jahrhundert) in Westungarn. Ruralia II, PA, Supplementum 11, 181-191.

[208] TAKÁCS, M., 2000a: Nucleated and/or dispersed Settlements from the Árpádiean and the Angevin age in the West Hungarian region of Kisalfold, Ruralia III, PA, Supplementum 14, 240-251.

[209] TAKÁCS, M., 2000b: Wirtschafts- und Siedlungswesen in Ungarn zur Zeit der Staatsgründung. Europa Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. 27. Europaratsausstellung, 121-125.

[210] TAKÁCS, M., 2002: Der Hausbau in Ungarn vom 2. bis zum 13. Jahrhundert n. Chr. - ein Zeitalter einheitlicher Grunbenhäuser? Ruralia IV, PA, Supplementum 15, 272-290.

[211] TŘEŠTÍK, D., 1997: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin. Praha.

[212] TIMPEL, W., 1983: Eine slawisch-deutsche Siedlung im Stadtgebiet von Weimar. Alt Thüringen 18, 139—175.

[213] UNGER, J., 1981: Hradištní a středověká osada u Šakvic (okr. Břeclav), AR XXXIII, 55-86.

[214] VIGNATIOVÁ, J., 1992: Břeclav-Pohansko II. Slovanské osídlení jižního předhradí. Brno.

[215] VIGNATIOVÁ, J.-KLANICOVÁ, E., 2000: Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na jižním předhradí Pohanská u Břeclavi v letech 1991-1994. Archaeologia medievalis Moravica et Silesiana I/2000. Konference Pohansko 1999, 21-37.

[216] WYRWIŃSKA, E., 1995: Wczesnośredniowieczna osada odkryta na wielokulturowym stanowisku nr. 6 w Reszczyńskie. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 3, 139-152.

[217] ZÁPOTOCKÝ, M., 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku. PA LVI, 205-391.

[218] ZÁPOTOCKÝ, M-CVRKOVÁ, M., 1993: Slovanská osada v Ústí n. L.-Krásném Březně. Příspěvek k datování mladohradištní keramiky severočeského Polabí. AR XLV, 279-314; 363-364.

[219] ZEMAN, J., 1976: Nejstarší slovanské osídlení Čech. PA LXVII, 115-235.