Přerov a Spytihněv - správní centra východní a střední Moravy v raném středověku

Název: Přerov a Spytihněv - správní centra východní a střední Moravy v raném středověku
Variantní název
Přerov und Spytihněv - Verwaltungszentren des östlichen und mittleren Mährens im Frühmittelalter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 67-74
Rozsah
67-74
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BISTŘICKÝ, J., 1979: Mikulovská sympozia 78, 33-35.

[2] HAVLÍK, L., 1986: Proměny společnosti a postavení Moravy v 10.-12. století. Moravský historický sborník - Historica moravica, Brno, 46-71.

[3] HRUBÝ, V. a kol., 1956: Přehled nejvýznamnějších lokalit Gottwaldovského kraje, Studie Krajského muzea v Gottwaldově.

[4] KOHOUTEK, J., 2001: Problematika vývoje středověkého města Přerova ve světle archeologických pramenů, Sborník Státního okresního archívu Přerov, 7-40.

[5] KOHOUTEK,J.-VÁCHA, Z.-VRLA, R., 2005: Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV., Archaeologia historica 30, 67-77.

[6] KRZEMIEŇSKA, B., 1986: Břetislav I. Praha.

[7] LAPÁČEK, J., 2000: Starší dějiny Přerova do roku 1636. Přerov - povídání o městě. Přerov.

[8] NOVOTNÝ, B., 1975: Moravské úděly a jejich raně feudální centra v 11. a 13. století, Archeologické rozhledy XXVI, 516-527.

[9] NOVOTNÝ, B., 1978: Výzkum přemyslovského ústředí "Castrum Zpitignew" z 11.-12. století a rekonstrukce jeho v archeologických a písemných pramenech, Archaeologia historica 3, 183-215.

[10] PARMA, D., 2001: K problematice zázemí přerovského hradu a mladohradištním období, Sborník prací FFBU M6, 177-195.

[11] STAŇA, Č., 1999: Dva unikátní raně středověké nálezy z Přerova na Moravě, Archeologické rozhledy LI (4), 760-773.