Příspěvek k diskusi o vývoji raně středověkých opevnění v e 12. a 13. století

Variantní název
Beitrag zur Diskussion von der Entwicklung der frühmittelalterlichen Befestigungen im 12. und 13. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 181-197
Rozsah
181-197
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BARTOŠKOVÁ, A., 1999: Zánikový horizont budečské akropole (Ke chronologii raně středověké keramiky), Archeologické rozhledy 51, 726-739.

[2] BARTOŠKOVÁ, A., 2000: Revize klíčové archeologické situace na Budči, Archeologické rozhledy 52, 665-678.

[3] BARTOŠKOVÁ, A., 2003a: K interpretaci vnějšího valu na Levém Hradci, Archeologické rozhledy 55, 618-624.

[4] BARTOŠKOVÁ, A., 2003b: Revizní analýza archeologické situace u rotundy sv. Petra a Pavla na Budči, Památky archeologické 94, 183-218.

[5] BARTOŠKOVÁ, A., 2004: K vývoji vnitřního opevnění na Budči, Archeologické rozhledy 56, 763-797.

[6] BOHÁČOVA, I., 2001: Pražský hrad a jeho nejstarší opevňovací systémy - Die Prager Burg und ihre ältesten Befestigungssysteme, in: Mediaevalia archaeologica 3. Pražský hrad a Malá Strana, Praha, 179-301.

[7] BOHÁČOVA, I., 2002: Zamyšlení nad zamyšlením Jana Frolíka - Gedanken zu den Gedanken Jan Frolíks, Archeologické rozhledy 54, 727-737.

[8] BOHÁČOVA, I., 2003: Opevnění, in Mediaevalia Archaeologica 5. Stará Boleslav: přemyslovský hrad v raném středověku (I. Boháčova ed.), Praha, 133-173.

[9] BOHÁČOVA, I.-FROLÍK, J.-ŠPAČEK, J., 1994: Výzkum opevnění hradiště ve Staré Boleslavi - předběžné sdělení. Archaeologia Historica 19, 27-35.

[10] BRAUN, P.-KLÁPŠTE, J., 1978: O archeologickém studiu Práchně a jejího zázemí. Výběr: časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 15, 91-93.

[11] ČIHÁKOVÁ, J., 2001: Raně středověké fortifikace na jižním okraji pražského levobřežního podhradí - Frühmittelalterliche Befestigung an der Südgrenze des Prager Suburbiums (linkes Moldauufer), in: Mediaevalia archaeologica 3. Pražský hrad a Malá Strana, Praha, 29-135.

[12] ČIHÁKOVÁ, J., 2002: K dosavadnímu stavu poznání raně středověké Malé Strany, Archeologické rozhledy 54, 738-752.

[13] DURDÍK, T., 1999. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[14] DURDÍK, T.-BOLINA, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.

[15] FROLÍK, J., 2001: K úvahám Martina Ježka o počátcích města Chrudimi a tamnějším hradu, Archeologické rozhledy 53, 620-629.

[16] FROLÍK, J., 2002: Zamyšlení nad třetím svazkem sborníku "Mediaevalia Archeologica" (K výsledkům výzkumů raně středověkého opevnění Pražského hradu a Malé Strany), Archeologické rozhledy 54, 705-726.

[17] FROLÍK, J., 2003: O valech, zamyšleních a archeologii, Archeologické rozhledy 55, 394-398.

[18] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1999: Mladohradištní valové opevnění v Chrudimi - Late Hill-fort Period earthworks from Chrudim, Archeologie ve středních Čechách 3/2, 443-464.

[19] GOŠ, V., 1977: Slovanská keramika 10.-13. stol. na severní Moravě, Vlastivědný věstník moravský 29, 291-303.

[20] HOLODŇÁK, P.-HOLODŇÁKOVÁ, R., 1999: K objevu vnějšího opevnění žateckého hradiště v raném středověku, Archeologie ve středních Čechách 3/2, 367-374.

[21] JEŽEK, M., 1999: Kastel východočeského typu? A další otázky ze středověké Chrudimi. Archeologické rozhledy 51, 833-871.

[22] JEŽEK, M., 2000: K vývoji východní části opevnění Chrudimi, Archeologické rozhledy 52, 532-533.

[23] JEŽEK, M., 2001: K výpovědi pramenů o středověké Chrudimi - Zur Aussage der Quellen über das mittelalterliche Chrudim, Archeologické rozhledy 53, 803-813.

[24] KLÁPŠTĚ, J., 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem, Archeologické rozhledy 50, 138-158.

[25] LOSKOTOVÁ, I.-PROCHÁZKA, R., 1996: Keramik von Brno (Brünn) des 12./13. Jahrhunderts, Pravěk NŘ6, 199-228.

[26] NEKUDA, R., 1984: Příspěvek k charakteristice mladohradištní keramiky na Moravě, Časopis Moravského muzea 69, 23-47.

[27] PIEKALSKI, J., 1999: Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast. Wrocíaw.

[28] PLÁČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[29] POLÁČEK, L., 1995: Hradisko u Kramolína. Archeologický výzkum a jeho výpověď o slovanském osídlení hradiska. VVM XLVII, 261-276.

[30] RAZÍM, V., 2004: Středověká pevnost Žatec, in: ed. P. Holodňák-I. Ebelová, Žatec, 167-184. Praha.

[31] RAZÍM, V., 2005: O tzv. hradech přechodného typu - Von den sog. Burgen des Übergangstyps. Archeologické rozhledy 57, 351-380.

[32] RAZÍM, V.-JEŽEK, M., 2001: Ke stavebnímu vývoji kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Průzkumy památek VIII, č. 1, 37-66.

[33] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha.

[34] RICHTER, M.-VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové.

[35] ŠOLLE, M., 1969: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní, Památky archeologické 60, 1-124.

[36] TOMKOVÁ, K., 2003: K interpretaci situace s čelní kamennou zdí na levohradeckém předhradí, Archeologické rozhledy 55, 625-632.

[37] VÁŇA, Z., 1967: Výzkum středního valu slovanského hradiště v Bílině (okr. Teplice), Archeologické rozhledy 19, 451-471.

[38] VÁŇA, Z., 1976: Bílina. Výzkum centra přemyslovské hradské správy v severozápadních Čechách v letech 1952, 1961-64 a 1966, Památky archeologické 67, 393-478.

[39] VÁŇA, Z.-KABÁT, J., 1971: Libušin. Výsledky výzkumu časně středověkého hradiště v letech 1949-52, 1956 a 1967, Památky archeologické 62, 179-314.