Hrad Zítkov u Chocně ve světle archeologických nálezů

Variantní název
The Zítkov castle, near Choceň in the light of archaeological finds
Die Burg Zítkov bei Choceň im Lichte der archäologischen Funde
Autor: Vích, David
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 29-63
Rozsah
29-63
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
V letech 2007–2011 proběhl pod vedením archeologa Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě detektorový průzkum hradu Zítkov (Pardubický kraj, Česká republika) u Chocně zaměřený na povrchové vrstvy ohrožené zneužíváním detekční techniky. Kolekce předmětů dokládá život na hradě zejména v pokročilém 14. a starším úseku 15. století, kdy byl hrad mimo jiné dobýván. Stopově byly zachyceny i dosud neznámé aktivity ze 13. století.
The Zítkov castle (Pardubice Region, Czech Republic) near Choceň was investigated by means of metal detection in 2007–2011. The research was led by the archaeologist of the Regional Museum in Vysoké Mýto and focused on surface layers endangered by the illicit use of the metal detecting technology. The collection of finds illustrates life in the castle, mainly in the later 14th century and the early 15th century when the castle was besieged. Traces of unknown activities from the 13th century were detected as well.
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] BLÁHOVÁ, J. a kol., 1987: Kroniky doby Karla IV. Praha.

[2] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1 (Friedrich, G., ed.). Praha 1912.

[3] LOSERTH, J., 1896: Das St. Pauler Formular. Briefe und Urkunden aus der Zeit König Wenzeles II. Gefunden und herausgegeben von Johann Loserth. Prag.

[4] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV, 1333–1346 (Emler, J., ed.). Pragae 1892.

[5] BELCREDI, L., 1988: Užití kovu ve středověké osadě. Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec – Die Verwendung von Metall in mittelalterlichen Siedlungen. Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen in der MOW Bystřec, AH 13, 459–485.

[6] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů – Terminologie, Klassifizierung und Kode mittelalterlicher metallischer Gegenstände, AH 14, 437–472.

[7] BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975–2005. Brno.

[8] BRUNNER, J.-J., 1988: Der Schlüssel im Wandel der Zeit. Bern – Stuttgart.

[9] CYMBALAK, T., 2006: Wybrane znaleziska podkówek do butów z terenu Czech na tle analogii środkowo-europejskich, Archaeologia Pragensia 18, 263–282.

[10] ČECHURA, M.–VÍCH, D., 2018: Neobvyklé depozitum církevní provenience z hradu Zítkov u Chocně – Ein ungewöhnlicher Depotfund kirchlicher Provenienz von Burg Zítkov bei Choceň, AH 43, 411–421.

[11] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[12] DROBNÝ, T., 1995: Vývoj středověkých ostruh od 11. do počátku 16. století. Magisterská diplomová práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[13] FARKAŠ, Z., 2006: Stredoveké opevnenie v Stupave, poloha Dračí hrádok, ZbSNM C, Archeológia 16, 235–302.

[14] FINGERLIN, I., 1971: Gürtel des hohen und späten Mittelalters. Berlin.

[15] FROLÍK, J., 2002: Nálezy z obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429, CB 8, 399–408.

[16] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2015: Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka. 1. díl: kovové předměty. Praha – Chrudim.

[17] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1990: Soubor pozdně středověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice, Studies in Post-Medieval Archaeology 1, 269–284.

[18] FROLÍK, J.–SIGL, J., 2002: K počátkům hradu Košumberka na Chrudimsku – Zu den Anfängen der Burg Kušumberk (Bez. Chrudim), AH 27, 61–77.

[19] GOßLER, N., 1998: Untersuchungen zur Formenkunde und Chronologie mittelalterlicher Stachelsporen in Deutschland (10.–14. Jahrhundert), Bericht der Römisch-germanischen Kommission 79, 479–664.

[20] HANULIAK, M., 1986: K stavebno-funkčnej interpretácii obytného objektu z Chľaby – Zur funktionellen Interpretation eines Wohnobjektes aus Chľaba, AH 11, 469–478.

[21] HANULIAK, M.–NEŠPOROVÁ, T., 2001: Rekonštrukcia stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom – Rekonstruktion der mittelalterlichen Besiedlung in Skalka a. d. Váh, AH 26, 325–342.

[22] HEINDEL, I., 1990: Riemen- und Gürtelteile im westslawischen Siedlungsgebiet. Berlin.

[23] HILCZERÓWNA, Z., 1956: Ostrogi polskie z X–XIII wieku. Poznań.

[24] HRDLIČKA, L.–RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v r. 1965, AR XVIII, 663–680.

[25] JANSKÁ, E., 1965: Hrad Jana Roháče z Dubé, Sión. In: Sborník Oblastního muzea v Kutné Hoře, řada A – historická, 5–72. Kutná Hora.

[26] KAŹMIERCZYK, J., 1978: Podkowy na Śląsku w X–XIV wieku. Studia z dziejów kultury materialnej. Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr. 9. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

[27] KLÍMA, B., 1980: Zámečnická práce staromoravských kovářů v Mikulčicích. Praha.

[28] KOŁODZIEJSKI, S., 1985: Les éperons a molette du territoire de la Petite Pologne au Moyen Âge. In: Mémoires Archéologiques (Kokowski, A., ed.), 161–179. Lublin.

[29] KOÓŠOVÁ, P., 2004: Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.–15. storočie) – Zur Klassifikation der hochnmittelalterlichen Sporen auf dem Gebiet der Slowakei (12.–15. Jahrhundert), AH 29, 523–547.

[30] KOŠŤÁL, J. a kol., 2013: Vízmburk. Příběh ztraceného hradu. Havlovice.

[31] KRABATH, S., 2001: Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen. Eine archäologisch-kunsthistorische Untersuchung zu ihrer Herstellungstechnik, funktionalen und zeitlichen Bestimmung. Rahden/Westf.

[32] KRAJÍC, R., 1991: Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska – Eiserne Baubeschläge und Verschliessungsmechanismen von den hochmittelalterlichen Lokalitäten in der Gegend von Tábor, AH 16, 323–344.

[33] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[34] LUNGERHAUSEN, A., 2004: Buntmetallfunde und Hnadwerksrelikte des Mittelalters und der frühen Neuzeit aus archäologischen Untersuchungen in Braunschweig. Rahden/Westf.

[35] MARSHALL, Ch., 1986: Buckles Through the Ages. Essex.

[36] MĚCHUROVÁ, Z., 1989: Nálezy bronzových předmětů ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov) – Funde bronzener Beschläge in der mittelalterlichen Wüstung Kkonůvky (Bez. Vyškov), AH 14, 473–488.

[37] MĚCHUROVÁ, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Praha.

[38] MERTA, J., 1974: Nález válečkovitého zámku a klíče na středověké fortifikaci pod Novým hradem, VVM XXVI, 165–169.

[39] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: K chronologickému postavení přezek se zdobeným kruhovým rámečkem a zeslabením v místě uchycení očka trnu. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 2, 75–78. Praha.

[40] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice – Brno.

[41] MUSIL, F., 1995: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí na Orlicí. Ústí nad Orlicí.

[42] NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź.

[43] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[44] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves 1. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Brno.

[45] NOVOBILSKÝ, M., 2008: Obléhání hradu Lopata. Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432–1433. Plzeň.

[46] PILKOVÁ, L.–ŠIMONČIČOVÁ-KOÓŠOVÁ, P., 2017: Predmety každodennej potřeby z Čeboviec – Zeleného hradu (okr. Veľký Krtíš) – Gegenstände des alltäglichen Bedarfs aus Čebovce – Zelený hrad (Bez. Veľký Krtíš), ZbSNM CXI, Archeológia 27, 153–161.

[47] POLLA, B.–EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 1975: Stredoveké pamiatky hmotnej kultúry z archeologických výskumov na Devínskom hrade, ZbSNM LXIX, 97–168.

[48] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha.

[49] RICHTEROVÁ, J., 1996: Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze – Ringförmige Schnallen aus der Forschung auf dem Jungmannsplatz in Prag, AH 21, 493–498.

[50] RUSNÁK, R., 2009: Novšie nálezy stredovekých kovových predmetov z Košic – Die neuesten Funde mittelalterlicher Metallgegenstände aus Košice, AH 34, 393–407.

[51] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II), SlArch XXIV, 245–395.

[52] RUTTKAY, A., 1989: Prvky gotickej módy v odeve a ozdobách dedinského obyvateľstva na území Slovenska (Horizont hrobov zo 14.–15. stor. v Ducovom, obec Moravany nad Váhom) – Elemente der gotischen Mode in Kleidung und Schmuck bei der ländlichen Bevölkerung auf dem Gebiet der Slowakei (Grabhorizont aus dem 14.–15. Jh. in Ducové, Gemeinde Moravany nad Váhom), AH 14, 355–378.

[53] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze království českého II. Hradecko. Praha.

[54] SLIVKA, M., 1980: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. 2. časť, Historica Carpatica XI, 218–288.

[55] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. 3. časť, Historica Carpatica XII, 211–276.

[56] UNGER, J., 1974: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melic na Vyškovsku (železné předměty), VVM XXVI, 194–201.

[57] UNGER, J., 2011: Přezky s kruhovým rámečkem jako součást mužského oděvu ve středověku – Round clasps as part of men's attire in the Middle Ages, AR LXIII, 644–665.

[58] UNGER, J. a kol., 1980: Pohořelice-Klášterka. Praha.

[59] VERMOUZEK, R., 1983: Středověký vůz – Der Wagen im Mittelalter, AH 8, 311–325.

[60] VÍCH, D., 2009: Orlické muzeum v Chocni. Katalog archeologické sbírky I. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 74. Praha.

[61] VÍCH, D., 2011: Archeologické nálezy z jedné privátní sbírky, ASČ 15, 999–1015.

[62] VÍCH, D., 2015: Příspěvek k metodice detektorové prospekce v archeologii – A contribution to the methodology of metal detector prospecting in archaeology, AVČ 7 (2014), 152–172.

[63] VÍCH, D., 2015a: Příspěvek k poznání tvrziště v Českých Libchavách na Orlickoústecku – Ein Beitrag zu den Erkenntnissen über die Festungsstätte in České Libchavy im Bezirk Ústí nad Orlicí, AH 40, 163–177.

[64] VÍCH, D., 2016: Hrádek v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku – Eine Burg in Hrádníky bei Zářecká Lhota in der Region Choceň, AH 41, 143–166.

[65] VÍCH, D., 2017: Projectile head finds from Zítkov Castle near Choceň, Acta Militaria Mediaevalia XIII, 83–109.

[66] VÍCH, D.–ŽÁKOVSKÝ, P., 2016: Vojenské vybavení bojové družiny před husitskou revolucí. Soubor militárií z hradu Orlík u Brandýsa nad Orlicí ve východních Čechách, PA CVII, 279–351.

[67] VOGT, H.-J., 1987: Die Wiprechtsburg Groitzsch. Eine mittelalterliche Befestigung in Westsachsen. Berlin.

[68] WACHOWSKI, K., 2001: Spätmittelalterliche Gürtel des Adels in Schlesien im Lichte archäologischer Quellen, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 29, 87–112.

[69] WALLISOVÁ, M., 1998: První etapa výzkumu židovského hřbitova na Novém Městě pražském. Předběžná zpráva – Die erste Etappe der Ausgrabung auf dem jüdischen Friedhof in der Prager Altstadt. Ein Vorbericht, Archaeologica Pragensia 14, 141–148.

[70] WALLISOVÁ, M., 2002: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v letech 1997–2000 na židovském hřbitově ve Vladislavově ulici na Novém Městě pražském – A preliminary report on rescue excavations conducted in 1997–2000 at the jewish cemetery in Vladislavova ul. in the Prague New Town, Archaeologica Pragensia 16, 73–98.

[71] WHITEHEAD, R., 2003: Buckles 1250–1800. Essex.

[72] ZŮBEK, A., 2002: Středověké přezky v brněnských nálezech – Medieval buckles from excavations of Brno, SPFFBU M 7, 123–153.

[73] ŽÁKOVSKÝ, P., 2014: Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. Nepublikovaná disertační práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[74] ŽÁKOVSKÝ, P.–KOŠTA, J.–HOŠEK, J., v tisku: Medieval and early renaissance swords from the Czech lands in the European context. Part I. The 9th to mid-16th century finds from the territory of the Czech Republic.

[75] ŽÁKOVSKÝ, P.–SCHENK, Z., 2017: Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války. Přerov – Brno.

[76] ŽÁKOVSKÝ, P.–VÍCH, D., Pár zlacených ostruh od hradu Zítkova u Chocně ve východních Čechách, AR LXXI, 82–104