Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě

Název: Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě
Variantní název:
  • Archaeological research into the churchyard by the parish Church of St. Lawrence, Vysoké Mýto
  • Die archäologische Grabung am Friedhof um die St. Laurentius-Pfarrkirche in Vysoké Mýto (Hohenfurt)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 813-833
Rozsah
813-833
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V letech 2016–2017 probíhal ve Vysokém Mýtě (Pardubický kraj, Česká republika) záchranný archeologický výzkum vyvolaný rekonstrukcí náměstí kolem kostela sv. Vavřince. Tento prosto byl využíván jako hřbitov od založení města do doby kolem poloviny 16. století (přemístění hřbitova mimo areál hradeb). Vedle získání některých poznatků o způsobu pohřbívání v zásadě nevybočujícím z dobového rámce se nám podařilo učinit si konkrétnější představu o rozsahu hřbitova. Provedená antropologická analýza přináší první zjištění o vrcholně středověkém až časně novověkém obyvatelstvu pochovaném kolem kostela včetně dokladu velmi pravděpodobné přítomnosti syfilitického onemocnění.
Rescue archaeological research was conducted in Vysoké Mýto (Pardubice Region, Czech Republic) in 2016–2017, in connection with the reconstruction of the town square around the Church of St. Lawrence. The area had been used as a churchyard from the time when the town was established until ca the mid-16th century (when the cemetery was transferred outside the town walls). Apart from findings about the manners of burial more or less corresponding to the period customs, the research gave a more precise idea about the size of the churchyard, while an anthropological analysis brought the first information about the high-medieval – early modern age inhabitants of the town buried in the vicinity of the church, including evidence of a highly probable occurrence of syphilis.
Reference
[1] CDB V/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomus V. Fasciculus 1 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1974.

[2] CIM II: Codex iuris municipalis regni Bohemiae. Tomus II (Čelakovský, J., ed.). Praha 1895.

[3] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. Praha 1882.

[4] Staré letopisy české §§1980§§: Ze starých letopisů českých (Kašpar, J.–Porák, J., edd.). Praha. Zbraslavská kronika 1975: Zbraslavská kronika (Heřmanský, F.–Fiala, Z.–Mertlík, R., edd.). Praha.

[5] AUFDERHEIDE, A. C.–RODRÍGUEZ-MARTÍN, C., 2011: The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Cambridge.

[6] BROOKS, S. T.–SUCHEY, J. M., 1990: Skeletal Age Determination Based on pubis: A Comparison of the Acsadi-Nemeskeri and Suchey-Brooks Methods, Human Evolution 5, 227–238.

[7] BRŮŽEK, J., 2002: A Method for Visual Determination of Sex, Using the Human Hip Bone, American Journal of Physical Anthropology 117/2, 157–168. https://doi.org/10.1002/ajpa.10012 | DOI 10.1002/ajpa.10012

[8] ČECHURA, M., 2010: Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle archeologického a antropologického výzkumu – Der Begräbnisritus im Mittelalter und der Neuzeit im Lichte der archäologischen und anthropologischen Forschung, AH 35, 111–120.

[9] ČERNÝ, M.–KOMENDA, S., 1980: Sexual diagnosis by the measurements of humerus and femur, Sborník prací PedF UP Olomouc – Biologie 2, 147–167.

[10] DOFKOVÁ, A.–DROZDOVÁ, E., 2012: Jedinci s podezřením na syfilis z náměstí Svobody ve Znojmě (Česká republika), Slovenská antropológia 15, 12–15.

[11] DROZDOVÁ, E., 2004: Základy osteometrie. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Brno.

[12] FROLÍK, J., 2017: Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku – Bestattungen im Hochmittelalter und in der Neuzeit in den Regionen Chrudim, Pardubice und Kolín, AH 42, 187–205.

[13] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2016: Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie – Ein Beitrag zur sozialen Identifikation der mittelalterlichen Einwohner von Chrudim am Beispiel des Friedhofs an der Mariä Himmelfahrtskirche, AH 41, 243–262.

[14] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1990: Soubor pozdně středověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice, Studies in Post-Medieval Archaeology 1, 269–284.

[15] HIRT, M. et al., 2011: Tupá poranění v soudním lékařství. Praha.

[16] HNÁT, J., 1934: Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost. Několik historických kapitol ze staré i nové doby. Vysoké Mýto.

[17] HORÁČKOVÁ, L.–STROUHAL, E.–VARGOVÁ, L., 2004: Základy paleopatologie. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Brno.

[18] HORÁČKOVÁ, L.–VARGOVÁ, L., 2009: Paleopatologie. Anatomie. In: Malina, J. et al., Antropologický slovník. Brno.

[19] ISCAN, M. Y.–KEDICI, P. S., 2003: Sexual variation in bucco-lingual dimensions in Turkish dentition, Forensic Science International 137, 160–164. https://doi.org/10.1016/S0379-0738(03)00349-9 | DOI 10.1016/S0379-0738(03)00349-9

[20] JIREČEK, H., 1884: Královské věnné město Vysoké Mýto. Obraz místopisný, dějepravný, životopisný i statistický. Vysoké Mýto.

[21] JIREČEK, H., 1886–1900: Paměti města i kraje Vysokomýtského. Vysoké Mýto.

[22] KAPLANOVÁ, K.–VÁCHA, Š., 2001: Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto.

[23] KOVÁRNÍK, J. et al., 2006: Kovárník, J.–Horáčková, L.–Vargová, L.–Mucha, L.–Vachunková, A., Hromadné hroby vojáků na Brněnské ulici z bitvy u Znojma v roce 1809 – Mass graves of soldiers on Brněnská Street from the Battle of Znojmo in 1809. In: Ve službách archeologie VII. Sborník věnovaný 85. narozeninám Doc. PhDr. Karla Valocha, DrSc. (Hašek, V.–Nekuda, R.–Ruttkay, M., edd.), 313–328. Brno.

[24] KRSKOVÁ, D., 2001: Postavení měst v Království českém. Věnná města českých královen. Dvůr Králové nad Labem.

[25] KUČA, K., 2011: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V–Ž. Praha.

[26] MANN, R. W.–MURPHY, S. P., 1990: Regional atlas of bone disease: a guide to pathologic and normal variation in the human skeleton. Springfield.

[27] MURAIL, P. et al., 2005: DSP: A tool for probalistic sex diagnosis using worldwide variability in hip-bone measurements, Bulletins et mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 17, 167–176.

[28] NECHVÁTAL, L., 2009: Původ syfilis: hypotézy ve světle nových molekulárních dat. Nepublikovaná bakalářská práce, ulož. na PřF MU, Brno.

[29] NOVOTNÝ, V., 1985: Determination of sex from talus and calcaneus, Scripta medica 58, 437.

[30] ROBERTS, Ch.–MANCHESTER, K., 2005: The Archaeology of Disease. Gloucestershire.

[31] SCHAEFER, M. et al., 2009: Juvenile osteology. A laboratory and field manual. Amsterdam.

[32] SCHMITT, A., 2005: A new method to assessadult age at death from the iliac sacro-pelvic surface, Bulletins et Mémoires de la Société d Anthropologie de Paris 17, 2–13.

[33] SJØVOLD, T., 1990: Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation, Human Evolution 5, 431–447. https://doi.org/10.1007/BF02435593 | DOI 10.1007/BF02435593

[34] SOMMER, P., 1977: Archeologický výzkum na náměstí a u kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, o. Ústí nad Orlicí. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 120–121. Praha.

[35] SOMMER, P., 1981: Střenka ve tvaru sokolníka z Vysokého Mýta, Praehistorica VIII – Varia archaeologica 2, 315–318.

[36] STLOUKAL, M., 1999: Antropologie: příručka pro studium kostry. Praha.

[37] ŠEMBERA, A. V., 1845: Vysoké Mýto. Královské věnné město v Čechách. Olomouc.

[38] ŠMEJDA, L., 1999: K hmotné kultuře Vysokého Mýta. In: Mediaevalia archaeologica 1 (Ježek, M.–Klápště, J., edd.), 169–192. Praha – Wrocław.

[39] VARGOVÁ, L.–VYMAZALOVÁ, K.–HORÁČKOVÁ, L., 2019: A brief history of syphilis in the Czech Lands, Archaeological and Anthropological Sciences 11, 521–530. https://doi.org/10.1007/s12520-017-0558-6 | DOI 10.1007/s12520-017-0558-6

[40] VARGOVÁ, L. et al., 2013: Vargová, L.–Horáčková, L.–Vymazalová, K.–Svoboda, J., Palaeopathological analysis of skeletons from the 16th and 17th centuries (Veselí nad Moravou, Czech Republic), Anthropologie LI, č. 3, 397–408.

[41] VÍCH, D.–VOKOLEK, V., 1997: Nálezy získané do sbírek AO MVŠ v letech 1996–97, ZMHK 23, 3–27.

[42] VLČEK, E., 1996: Syfilis v Čechách, paleopatologické doklady výskytu v druhé polovině 2. tisíciletí, Vesmír 75, 78–87.

[43] VOTRUBEC, V., 1892: Kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Příspěvek k dějinám jeho stavby. Vysoké Mýto.

[44] VOTRUBEC, V., 1897: Zvonice u kostela sv. Vavřince, Stráž na Vysokomýtsku I, č. 51, 6.

[45] WALRATH, D. E.–TURNER, P.–BRŮŽEK, J., 2004: Reliability test of the Visual Assessment of Cranial Traits for Sex Determination, American Journal of Physical Anthropology 125, 132–137. https://doi.org/10.1002/ajpa.10373 | DOI 10.1002/ajpa.10373

[46] WIRTH, Z., 1902: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Vysokomýtském. Praha.