Oslovování : co zajímá tazatele jazykové poradny

Název: Oslovování : co zajímá tazatele jazykové poradny
Variantní název
Addressing : what interests the enquirers of the language counselling service
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2019, roč. 67, č. 1, s. 49-57
Rozsah
49-57
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
The article focuses on an important part of everyday communication – addressing, specifically the problems which are connected with it from the point of view of the enquirers of the Language Counselling Service. The service is offered to the general public by the Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences. The aim of this article is to find out what are the most frequent problems of addressing that enquirers deal with, what arguments enquirers use to support their opinions, and what attitudes they adopt. The analysis is based on almost 1000 e-mail queries from 2007–2010. To satisfy presumed curiosity of readers, the article also includes recommendations and solutions provided by the Language Counselling Service.
Reference
[1] Dršatová, Jitka. 2008. Oslovení jako problém sociální komunikace (oslovení v rodině). In: Jaklová, Alena, ed. Člověk – jazyk – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 253–256.

[2] Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008–2019 [cit. 12. 4. 2017]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/

[3] Jirkalová, Karolína. 1999. Oslovování v češtině. In: Uličný, Oldřich, ed. Komunikační a kulturní aspekty češtiny a jiných jazyků. Praha: Filozofická fakulta UK, 42–43.

[4] Jurman, Alexander. 2001. Pronominální oslovení (tykání a vykání) v současné češtině. Slovo a slovesnost 62(3), 185–199.

[5] Kneřová, Magdalena. 1995. Ke způsobům oslovování v mluvených projevech. Naše řeč 78(1), 36–44.

[6] Kopečný, František. 1936. Ke gramatickým prostředkům afektivní řeči. Slovo a slovesnost 2(3), 163–166.

[7] Nekula, Marek. 2010. Navazování a udržování kontaktu a oslovení. In: Čmejrková, Světla – Hoffmannová, Jana – Havlová, Eva, eds. Užívání a prožívání jazyka: k 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 239–244.

[8] Pravdová, Markéta – Svobodová, Ivana (eds.). 2014. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia.

[9] Prošek, Martin. 2005. Spisovnost, nespisovnost a inovace jazyka v praxi jazykové poradny. Naše řeč 88(3), 135–139.

[10] Šimandl, Josef. 2000. Morfologická problematika v jazykové poradně (4. část – dokončení). Naše řeč 83(5), 225–242.

[11] Šmilauer, Vladimír. 1969. Novočeská skladba. Praha: SPN.

[12] Uhlířová, Ludmila. 1996. Archivace lingvistických dokumentů na počítači (O dopisové a jiné agendě jazykové poradny Ústavu pro jazyk český – u příležitosti půlstoletí její činnosti). Část II. Naše řeč 79(5), 225–237.

[13] Uhlířová, Ludmila – Svobodová, Ivana – Pravdová, Markéta. 2005. Současný stav a perspektivy jazykové poradny. Naše řeč 88(3), s. 113–127.