Metafory ukrajinskej politickej krízy v ruských a slovenských masmédiách

Název: Metafory ukrajinskej politickej krízy v ruských a slovenských masmédiách
Variantní název
Metaphors of Ukrainian political crisis in Russian and Slovak mass media
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 4, s. 21-26
Rozsah
21-26
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Abstrakt(y)
Autor príspevku analyzuje niekoľko metafor, ktoré novinári frekventovane používali na zobrazenie ukrajinskej politickej krízy od roku 2013 do roku 2016 v ruských a slovenských publicistických zdrojoch. V príspevku sa naznačuje, že výber metafor v publicistike nie je náhodný, preto osobitná pozornosť je venovaná kognitívnemu aspektu metafor. V procese analýzy sú načrtnuté funkcie, ktoré uvedené metafory plnili, predovšetkým manipulačná funkcia, t. j. schopnosť metafory vplývať na podvedomie čitateľa a ovplyvniť tak jeho hodnotenie.
The author of the article analyses several metaphors, which journalists used frequently to depict Ukrainian political crisis from 2013 to 2016 in Russian and Slovak journalistic sources. The article implies that the choice of metaphors in journalism is not coincidental. Thus, special attention will be paid to cognitive aspect of metaphors. In the process of analysis the functions of given metaphors are outlined, primarily the manipulative function, i.e. the ability of a metaphor to affect the subconscious mind of a reader and to influence his evaluation.
Note
  • Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového projektu KEGA 013UCM-4/2017 Vymedzovanie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre.
Reference
[1] BUDAJEV, È. V. – ČUDINOV, A. P.: Metafora v političeskom interdiskurse. Monografija. Jekaterinburg: Ural. gos. ped. un-t, 2006.

[2] DULEBOVÁ, I.: Politický diskurz ako objekt výskumu politickej lingvistiky a jeho lexikálne osobitosti v súčasnej ruštine a slovenčine. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011.

[3] FRANKOWSKA, M.: Frazeologia i metaforyka w tekstach politycznych lat 1989–1993. In: Jezyk a kultura 11. Wrocław, 1994. s. 21 – 47.

[4] GRIGORJANOVÁ, T.: Metafora v politicko-ekonomickom diskurze. In: ŠTEFANČÍK, R. (ed.): Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie. Bratislava: Ekonóm, 2016, s. 150 – 158.

[5] KALJUGA, A. A.: Otraženije konflikta v Ukraine v informacionnom prostranstve stran SNG. Nauka o čeloveke: gumanitarnyje issledovanija, № 21, 2015, s. 49 – 54.

[6] LAKOFF, Dž. – DŽONSON, M.: Metafory, kotorymi my živem. Moskva: Jeditorial URSS, 2004.

[7] LAKOFF, G.: Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf. UC Berkeley: Department of Linguistics. 1992. https://escholarship.org/uc/item/9sm131vj. [online]. [cit. 19. 10. 2019].