Vrcholně středověký nánosník z mobiliárního fondu státního zámku Kozel jako příklad prvních archeologických výzkumů a možnosti jeho interpretace

Název: Vrcholně středověký nánosník z mobiliárního fondu státního zámku Kozel jako příklad prvních archeologických výzkumů a možnosti jeho interpretace
Variantní název:
  • A nosepiece from the high Middle Ages in the collections of Kozel Chateau as an example of the beginnings of archaeological research, and the possibilities of its interpretation
  • Ein hochmittelalterliches Nasal aus dem Mobiliarbestand des staatlichen Schlosses Kozel als Beispiel für die ersten archäologischen Grabungen und Möglichkeiten seiner Interpretation
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 391-402
Rozsah
391-402
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V mobiliárním fondu zámku Kozel se nachází kovový nánosník vyspělé konstrukce, jenž byl s oblibou upevňován na přilby především v pokročilém 14. století. Jedná se o starý nález bez adekvátní dokumentace a neznáme ani nálezové okolnosti ani místo nálezu. Jde ovšem o exemplář morfologicky i rozměrově téměř totožný s nedávno publikovaným nánosníkem z hradu Ronovce (Knápek–Macků 2016), přičemž kozelský nánosník je dochovaný v mnohem lepším stavu a je stále pohyblivý. Cílem tohoto příspěvku není znovu popisovat vývoj tohoto druhu militaria ve středověku, ale doplnit doposud neúplnou mozaiku o možnostech "sériové" výroby specifických předmětů – militarií ve 14. století.
The Kozel Chateau collections contain a metal nosepiece of advanced construction which was once a popular feature attached to helmets, especially in the late 14th century. It is an old find without adequate documentation, and neither the context nor the site where it was found are known. The specimen is in its morphology and size almost identical to a recently published nosepiece from Ronovec Castle (Knápek– Macků 2016), yet the Kozel one has survived in a much better condition and is still mobile. The main objective of this article is not to describe again the development of this kind of militaria in the Middle Ages but to fill in gaps in an incomplete mosaic regarding the possibilities of the "serial" production of specific items – militaria, in the 14th century.
Reference
[1] ANM 1: Archiv Národního muzea, fond Archeologický sbor – č. 170, karton č. 1. 13, b.

[2] ANM 2: Archiv Národního muzea, fond Registratura Národního muzea, karton č. 4, složka D1-5.

[3] ANM 3: Archiv Národního muzea, fond Registratura Národního muzea, karton 14, složka P2 – 1822, 1, 3.

[4] SOA PRAHA: Různá, blíže neurčená korespondence, inv. č. 3372, 3373, kart. 33, a inv. č. 3374, 3375, kart. 34.

[5] SOA PRAHA: Korespondence se sekretářem J. Goppoldem a vrchním Svobodou 1816–1848, inv. č. 3770, kart. 92.

[6] SOA PRAHA: Různé k činnosti Vincence z V. a Kristiána z V. 1744–1845, inv. č. 2893, kart. 109.

[7] SOA PRAHA: Dopisy Kristiána různým osobám 1838–1859, inv. č. 4002, kart. 134.

[8] SOA PRAHA: Dopis od Vocela se nachází v inv. č. 3375, kart. 34, 108. 254 sl.

[9] ANGELUCCI, A. 1890: Catalogo della Armeria Reale. Torino.

[10] ANONYM, 1914: Mittelalterliche Helme aus dem Besitze Sr. Exz. Des Grafen Hans Wilczek. Sammlung Schlofs Kreuzenstein. In: Zeitschrift für historische Waffenkunde. Band 6, Heft 2, 41–47. Leipzig.

[11] BERNART, M. 2010: Raně středověké přílby, zbroje a štíty z Českých zemí – Early medieval helmets, armour and shields from Czech lands. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, vedoucí práce Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.

[12] BROKAMP, B. 2005: Een raadsel opgelost; vondst blijkt onderdeel wapenuitrusting. In: Oudheidkundige Vereniging Flehite, Kroniek: Tijdschrift Historisch Amersfoort. Jaargang 7, č. 4, 2–3. Amersfoort: Museum Flehite.

[13] BLAIR, C. 1959: European Armour. Circa 1066 to circa 1700. New York.

[14] FRANC, F. X. 1988: Šťáhlauer Ausgrabungen 1890. Díl 1. Přehled nalezišť v oblasti Mže, Radbuzy, Úhlavy a Klabavy 1906 (Šaldová, Věra, ed.). Praha.

[15] FUNCKEN, L.–FUNCKEN, F. 2001: Historische Waffen und Rüstungen. Ritter und Landsknechte vom 8. bis 16. Jahrhundert. Mittelalter und Renaissance. Niedernhausen.

[16] BEČKOVÁ, J. 2008: Valdštejnové a Třebíč 1613–1945. Třebíč.

[17] FRÝDA, M. 1996: Militaria. In: Gotika v západních Čechách (1230–1530) II. (Fajt, J., ed.), 531–535. Praha.

[18] HEJDOVÁ, D. 1964: Přilba zvaná "Svatováclavská", SbNM A XVIII, 1–106.

[19] KAREL IV. 2006: Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310–1437 (Fajt, J., ed.). Praha.

[20] KNÁPEK, A.–MACKŮ, P. 2016: Unikátní součást zbroje z hradu Ronovce (okres Havlíčkův Brod) – Ein einzigartiger Bestandteil einer Rüstung von Burg Ronovec (Bezirk Havlíčkův Brod), AH 41 167–180.

[21] LAKING, G. F. 1920: A record of armour and arms through seven centuries. Vol. I. London.

[22] MAURO, M. 1989: Armeria della Rocca. Mostra di armi antiche. Mondavio.

[23] MĚŘÍNSKÝ, Z. 2009: Morava součástí přemyslovského státu. In: Přemyslovci. Budování českého státu (Sommer, P.–Třeštík, D.–Žemlička, J., edd.), 219–227. Praha.

[24] NADOLSKI, A. 1994: Polska technika wojskova do 1500 roku. Z dziejów nauki i techniki 1. Warszawa.

[25] NOVOBILSKÝ, M. 2008: Obléhání hradu Lopaty. Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432–1433. Plzeň.

[26] NOVOSADOVÁ, O. 1977: Státní zámek Kozel u Šťáhlav, dějiny objektu. Zpráva č. PPOP037-4*14531, ulož. ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze.

[27] PIETA, K. 2015: Včasnostredoveké mocenské centrum Bojná – výskumy v rokoch 2007–2013. In: Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk (Pieta, K.–Robak, Z., edd.), 9–49. Nitra.

[28] PIETA, K.–ROBAK, Z. 2017: The early medieval hillfort Bojná – Valy, Slovakia, and its defence systém, Acta archaeologica Carpathica LII, 329–351.

[29] SCALINI, M. 1996: The Armory of the Castle of Chruburg. Udine.

[30] ŠOLLE, M. 1998: Hradsko na Kokořínsku – Camburg franckých análů. Praha.

[31] ŠTUMBAUER, T. 2014: Výzkum rodokmenu Valdštejnů z mobiliárního fondu zámku Kozel, ZPP LXXIV, 474–481.

[32] TUREK, R. 1963: Čechy na úsvitě dějin. Praha.

[33] WAGNER, E.–DURDÍK, J.–DROBNÁ, Z. 1956: Kroj, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.

[34] WINTER, Z. 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách. Praha.

[35] ŽÁKOVSKÝ, P. 2011: Zbraně a zbroj z první poloviny 14. století ve střední Evropě. Katalog militarií. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského (Majer, D., ed.), 841–879. Ostrava.

[36] DHM – Deutsches Historisches Museum, Berlin. Dostupné z: https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/eisenkleider/frueh/kat032.htm, cit. 10. 3. 2020.

[37] E&B – Effigies & Brasses: Database & Image Collection. Dostupné z: http://effigiesandbrasses.com/, cit. 10. 3. 2020.

[38] MET – Metropolitan Museum of Art, New York. Dostupné z: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/25393?rpp=30&pg=1&ft=04.3.238&pos=1, cit. 10. 3. 2020.

[39] MRT – Musei Reali Torino. Dostupné z: https://www.museireali.beniculturali.it/catalogo-on-line/#/dettaglio/53263_Lastra%20tombale%20di%20Giacotto%20Provana, cit. 9. 3. 2020.

[40] POP – Plateforme Ouverte du Patrimoine, Ministère de la Culture France. Dostupné z: https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/000PE027387, cit. 9. 3. 2020.

[41] Royal MS 20 B XX, Le livre et la vraye hystoire du bon roy Alixandre, The British Library (Royal MS 20 B XX). Dostupné z: http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Royal_MS_20_B_XX&index=16, cit. 10. 3. 2020.

[42] WAM – Worcester Art Museum, Higgins Armoury. Dostupné z: https://worcester.emuseum.com/objects/50434/basinet-helm-with-aventail-mail-hood-and-dogfaced-visor?ctx=9a819c30-8c10-4e2a-8d05-9ed1c4467aec&idx=0, cit. 10. 3. 2020.