Medievální archeologie v českém Slezsku

Název: Medievální archeologie v českém Slezsku
Variantní název:
  • Medieval archaeology in Czech Silesia
  • Die Mediävale Archäologie in Tschechisch-Schlesien
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 553-597
Rozsah
553-597
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek mapuje základní etapy archeologického bádání na území českého Slezska a přilehlé části severní Moravy od počátku 19. století po současnost. Zmíněny jsou osobnosti a instituce, které přispěly k rozvoji archeologie středověku včetně klíčových lokalit a výzkumů, jejichž výsledky přinesly poznatky o historii osídlení, opevněných sídlech, urbanizaci, církevní architektuře a hmotné kultuře v období raného a vrcholného středověku.
This contribution maps the basic phases of archaeological research in the territory of Czech Silesia and the neighbouring region of northern Moravia, from the early 19th century until the present. The paper gives an account of the people and institutions that have contributed to the development of archaeology of the Middle Ages, including the key sites and excavations the results of which brought information about the history of settlement, hillforts, urbanization, sacral architecture and material culture in the early and high Middle Ages.
Reference
[1] AL SAHEB, J., 2004: Řeka Ostravice a její role v dějinách Frýdlantu nad Ostravicí, Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku 5, 79–96.

[2] ANTONÍN, R. et al., 2017: Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava.

[3] ANTONÍN, R. 2012: Slezsko v časech raného středověku. In: Slezsko v dějinách českého státu I. Od pravěku do roku 1490 (Jirásek, Z., ed.), 95–163. Praha.

[4] AUGUSTINKOVÁ, L.–KNÁPEK, A.–MARTINEC, P., 2014: Hrad Starý Jičín. Ostrava.

[5] BAKALA, J., 1964: Holasické pomezí v 11. a 12. století – Holasice Grenze im 11. und 12. Jahrhundert, ČSM B 13, 105–117.

[6] BAKALA, J., 1964a: Sjednocení opavského muzejnictví. In: 150 let Slezského muzea (Duda, J., ed.), 55–71. Ostrava.

[7] BAKALA, J., 1969: Holasická provincie a formování opavského vévodství – Die Holasitser Provinz und die Gestaltung des Tropauer Herzogtums, ČSM B 18, 9–23.

[8] BAKALA, J., 1970: Lumír Jisl a vědecké bádání ve Slezsku, ČSM B 19, 1–8.

[9] BAKALA, J., 1972: Počátky těžby kovů v Nízkém Jeseníku a vznik Horního Benešova, ČSM B 21, 161–179.

[10] BAKALA, J., 1974: Počátky města Opavy. Zvláštní číslo k 750. výročí města Opavy, ČSM B 23, 3–24.

[11] BAKALA, J., 2002: Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku. Výbor z článků a studií (Wihoda, M.–Elbl, P., edd.). Brno.

[12] BAKALA, J.–ŠIKULOVÁ, V., 1983: Opavsko na úsvitu dějin a v období vzniku a rozvoje feudalismu (do husitských válek). In: Přehled dějin Opavska. Soubor příspěvků k dějinám opavského okresu od pravěku do současnosti, 20–35. Opava.

[13] BARTHOLOMÄUS, F., 2011: Viktor Karger als Kustos des Teschener Museums, Těšínský muzejní sborník 4, 225–248.

[14] BLAŽEK, J., 2003: Z dějin archeologického ústavu za okupace, AR LV, 581–601.

[15] BORÁK, M.–GAWRECKI, J., 1992: Nástin dějin Těšínska. Ostrava.

[16] BÖHM, J., 1926: Slezsko v době předhistorické, Vlastivědný sborník slezský 2, 15–31.

[17] BRACHTL, Z., 1985: Katalog archeologické sbírky zámeckého muzea v Javorníku, Informační zpravodaj členů Sm. pobočky Čs. spol. archeologické při ČSAV, duben, 29–38.

[18] BRACHTL, Z., 1989: Geofyzikální a topografický průzkum středověkých lokalit na katastru města Javorníku (okr. Šumperk) – Geophysikale und topographische Untersuchung mittelalterlicher Lokalitäten im Kataster der Stadt Javorník (Bez. Šumperk), PV 31, 86–87.

[19] BRACHTL, Z., 1992: Archeologické nálezy z areálu zámku v Javorníku, Informační zpravodaj členů Sm. pobočky Čs. spol. archeologické při ČSAV, květen, 42–46.

[20] BRACHTL, Z., 1992a: Středověké tvrziště v Javorníku-Vsi, okr. Šumperk – Eine mittelalterlichen Festenstätte in Javorník-Ves (Bez. Šumperk), VVM XLIV, 487–498.

[21] BRACHTL, Z., 1993: Třetí výzkumná sezóna v Javorníku-Vsi (okr. Šumperk) – Die dritte Grabungssaison in Javorník-Ves (Bez. Šumperk), PV 36, 79.

[22] BRACHTL, Z., 1993a: Výstava o jesenických hradech a drobných fortifikacích v Německu, Informační zpravodaj členů Sm. pobočky Čs. spol. archeologické při ČSAV, srpen, 79–80.

[23] BRACHTL, Z., 1994: Z dějin muzejní práce na Jesenicku, SM 68, 31–45.

[24] BRACHTL, Z., 1995: Kovové a kostěné předměty z hradu Kaltenštejna. Fond muzea v Jeseníku a zámeckého muzea v Javorníku. Šumperk.

[25] BRACHTL, Z., 1996: Další etapa zjišťovacího výzkumu v Javorníku-Vsi (okr. Šumperk) – Fortsetzung der Versuchsgrabung in Javorník-Ves (Bez. Šumperk), PV 37, 81.

[26] BRACHTL, Z., 1996a: Keramická středověká plastika koníčka z Javorníku-Vsi – Mittelalterliche Tonplatik – ein Pferdchenaus Javorník-Ves, VVM XLVIII, 287–290.

[27] BRACHTL, Z., 1996b: Záchranný výzkum na hradě Kaltenštejn (o. Černá Voda, okr. Šumperk) – Rettungsgrabung an der Burg Kaltenstejn (Bez. Šumperk), PV 37, 81–82.

[28] BRACHTL, Z., 1997: Javorník (okr. Šumperk). Pustý zámek, Račinské údolí u Javorníku. Drobné opevněné sídlo. Vrcholný středovek (14. stol.). Záchranný výzkum – Pustý zámek u Javorníku (Bez. Šumperk). Račinské údolí bei Javorník. Kleine befestigte Siedlung. Hochmittelalter (14. Jh.). Rettungsgrabung, PV 1993–1994, 201–202.

[29] BRACHTL, Z., 1997a: Javorník (okr. Šumperk). Tvrziště. 14.–15. stol. Zjišťovací výzkum – Festungsstatte. 14.–15. Jh. Vorlaufige Sondierung, PV 1993–1994, 203.

[30] BRACHTL, Z., 1997b: Javorník (okr. Šumperk). U kostela sv. Kříže. Drobné opevněné sídlo. Středověk. Zjišťovací výzkum – Javorník-Ves (Bez. Šumperk). Bei der Kirche sv. Kříže. Kleine befestigte Siedlung. Mittelalter. Forlaufige Sondierung, PV 38, 203–204.

[31] BRACHTL, Z., 1997c: Javorník (okr. Šumperk). Zámek Jánský vrch. Středověk – novověk. Zjišťovací výzkum – Schloss Jánský vrch. Mittelalter – Neuzeit. Vorlaufige Sondierung, PV 38, 202.

[32] BRACHTL, Z., 1998: Zjišťovací výzkum na zámku Jánský Vrch v Javorníku, okres Jeseník, Badania archeologizcne na Górnym Śłąsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, 134–136.

[33] BRACHTL, Z., 1999: Hesla č. 128–135. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. Svazek IV. Opava (Chamonikola, K., ed.), 229–231. Brno.

[34] BRACHTL, Z., 1999a: Javorník (okr. Jeseník). Tvrziště. Středověk. Drobná hliněná plastika. Zjišťovací výzkum – Befestigte Siedlung. Mittelalter. Keramische Kleinplastik. Rettungsgrabung, PV 40, 409.

[35] BRACHTL, Z.–DOHNAL, J., 1986: Středověké tvrziště v Heřmanovicích, okres Bruntál (Výsledky archeologického a geofyzikálního průzkumu), ČSM B 35, 30–39.

[36] BRACHTL, Z.–DOHNAL, J., 1996: Geomagnetické měření v prostoru hrádku v Račím údolí u Javorníku – Geomagnetische Messungen im Raum des Burgwalls im Krebsgrund bei Javorník (Jauernig), CB 5, 353–356.

[37] BRACHTL, Z.–GOŠ, V.–VAŠÍČEK., 1989: Unikátní palná zbraň z Rychleb, SM 57, 47–48.

[38] BRACHTL, Z.–GRONYCHOVÁ, M., 1993: Druhá sezóna výzkumu drobného středověkého opevnění v Javorníku-Vsi (okr. Šumperk) – Zweite Grabungsaaison einer kleinen mittelalterlichen Befestigung in Javorník-Ves (Bez. Šumperk), PV 35, 96–97.

[39] BRACHTL, Z.–GRONYCHOVÁ, M., 1993a: Výzkum středověkého tvrziště v Javorníku-Vsi (okr. Šumperk) – Erforschung einer mittelalterliche Feste in Javorník-Ves (Jauernig-Dorf, Bez. Šumperk), PV 34, 94–95.

[40] BRACHTL, Z.–RYCHLÝ, M., 1999a: Javorník (okr. Jeseník). Dům č. 403, ul. Míru, středověk – Haus Nr. 404, Míru Strasse, das Mittelalter, PV 40, 328–329.

[41] BRACHTL, Z.–VEČEŘA, J., 1999: Terénní archeologický průzkum středověkých důlních děl na Zlatohorsku (okr. Jeseník), PV 39, 518–520.

[42] BRAUN, E. W.–ČERNOHORSKÝ, K., 1925: Průvodce výstavou habánských a vyškovských fajansí. Opava.

[43] BŘEČKOVÁ, K., 2017: Středověké sklo z Opavy II. Nálezy skla z archeologických výzkumů na ulici Masařská 6, Pekařská – Kolářská a Mnišská – Mezi Trhy, PA CVIII, 257–289.

[44] BŘÍZA, S., 1974: Archeologický výzkum ve Starém Městě, Vpřed 47, 3.

[45] BŘÍZA, S., 1991: Staré Město. Průvodce městem, Náš domov 4, 45–46.

[46] BŘÍZA, S., 1978: Záchranný výzkum Bruntál – zámek 1976 (okr. Bruntál) – Rettungsgrabung Bruntál – Schloss 1976 (Bez. Bruntál), PV 21, 111.

[47] BŘÍZA, S.–JANÁKOVÁ, M., 2016: Historie archeologického bádání na Krnovsku. Krnov.

[48] BŘÍZA, S.–KOLÁŘ, F.–ZEZULA, M., 2016: Krnov a jeho archeologický výzkum. In: Krnov – historie, archeologie (Kolář, F.–Prix, D.–Zezula, M., edd.), 58–67. Ostrava.

[49] ČAPSKÝ, M., 2011: Hospodářský obraz moravsko-slezského pomezí v době vlády Jana Lucemburského. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského (Majer, D. et al., edd.), 39–50. Ostrava.

[50] ČERNOHORSKÝ, K., 1927: Museum Matice opavské a jeho sbírky. Zvláštní otisk z "Památníku Matice Opavské 1877–1927". Opava.

[51] ČERNOHORSKÝ, K., 1928: Jak se vyráběly výškovské fayense. Vyškov.

[52] ČERNOHORSKÝ, K., 1941: Moravská lidová keramika. Praha.

[53] ČERNOHORSKÝ, K., 1964: Pozoruhodný nález válcovitého poháru v Opavě, ČSM B 13, 118–126.

[54] ČIŽMÁŘ, M., 2005: Hans Freising – 100 let od narození, Pravěk NŘ 15, 479–481.

[55] ČULÍKOVÁ, V., 2003: K sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc., AR LV, 636–649.

[56] ČULÍKOVÁ, V., 2004: Půlstoletí ve službách archeologie. K sedmdesátinám archeobotanika RNDr. Emanuela Opravila, CSc. – A Fifty-year Service to Archaeology: The 70th Birthday of RNDr. Emanuel Opravil, CSc, Ve službách archeologie 5, 6–8.

[57] ČULÍKOVÁ, V., 2005: Pozdně středověké odpadní jímky na Drůbežím trhu v Opavě: pepř, kmín, cibule, černucha a další rostliny (Archeologický výzkum v r. 2005) – Late medieval cespits in Drůbeží trh (Poultry Market) in Opava: pepper, caraway, onion, devil in the bush and other plants (archeological research in 2005), ČSZM B 60, č. 1, 1–46.

[58] DEHNEROVÁ, H.–ŠLÉZAR, P., 2013: Archeologický výzkum na východním předhradí státního zámku Jánský Vrch – Archaeological research on the east bailey of the state castle Jánský Vrch, ČSZM B 62, 115–128.

[59] DVOŘÁKOVÁ, E.–POLÁCH, R.–ZEZULČÍK, J., 2016: Architekti a stavitelé města Nového Jičína. Nový Jičín.

[60] ENS, F., 1837: Das Oppaland, oder der Troppauer Kreis, nach seinen geschichtlichen, naturgeschichtlichen, bürgelichen und örtlichen Eigenthümlichkeiten IV. Wien.

[61] ERNÉE, M.–HRUBÝ, P.–MALÝ, P.–TOMÁŠEK, M.–VALKONY, J., 2014: Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku – Early exploitation of the secondary gold deposits by Český Krumlov, Acta rerum naturalium 16, 85–108.

[62] FIŠER, Z., 1996: Městské muzeum v Javorníku ve Slezsku, VVM XLVIII, 60–62.

[63] FOJT, B.–VEČEŘA, J., 2000: Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách – Zlaté Hory in Silesia – the biggest ore district in the Jeseniky Mts., Czech Republic, Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae 85, 3–45.

[64] FOLPRECHT, J., 1996: O prvních archeologických výzkumech na Landeku, Těšínsko 3, 23–25.

[65] FRÜHBAUEROVÁ, O.–STABRAVA, P., 2017: Nová expozice ve Štramberku, Vlastivědný sborník Novojičínska 67, 151–152.

[66] GAVRECKI, D. a kol., 2003: Dějiny českého Slezska 1740–2000. Díl I. Opava.

[67] GOLEC, J.–BOJDA, S., 1995: Wiktor Karger. In: Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej 2, 86–87. Cieszyn.

[68] GOŠ, V., 1976: Soubor železných předmětů a zbroje z hradu Rychleb ve Slezsku – Der Fundkomplex eisener Gegenstände und eines Spangenharnisches von der Burg Rychleby (Reichenstein), VVM XXVIII, 293–300.

[69] GOŠ, V., 1977: Archeologický výzkum tvrzí na Jesenicku – Archäologische Untersuchung der Festungen in Region Freiwaldau, AH 2, 33–36.

[70] GOŠ, V., 1977a: Záchranný výzkum tvrze v Jeseníku (okr. Šumperk) – Rettungsgrabung einer Feste in Jesenik (Bez. Šumperk), PV 20, 71–72.

[71] GOŠ, V., 1978: Středověké tvrze na Jesenicku, SM 36, 50–55.

[72] GOŠ, V., 1979: Zaniklá osada Rabendorf (Rábov) u Horního Benešova – Die Ortswüstung Rabendorf bei Horní Benešov, VVM XXXI, 64–66.

[73] GOŠ, V., 1981: Vodní tvrz v Jeseníku. Archeologický výzkum nejstarší fáze a problematika tvrzí na Jesenicku, ČSM B 30, 227–246.

[74] GOŠ, V., 1999: Zemřel Mgr. Zdeněk Brachtl (21. 5. 1953 – 12. 4. 1999), AR LI, 576.

[75] GOŠ, V.–RYCHLÝ, M., 2002: Unikátní kamenina z hradu Kaltenštejna u Černé Vody, SM 42, 43–44.

[76] GOŠ, V.–RYCHLÝ, M., 2016: Středověká kamenina na Jesenicku – Medieval pottery in Jeseníky Mountains, VVM LXVIII, 324–328.

[77] GREPL, E., 1989: Vývoj archeologického bádání v okrese Nový Jičín, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 39, 56–58.

[78] GREPL, E., 1991: Archäologische Rettungsgrabung der Burgruine Šostýn (Gemeinde Kopřivnice, Bez. Nový Jičín), PV 33, 58.

[79] GREPL, E., 2004: Záchranný archeologický průzkum nadzemní části septiku Žerotínského zámku v Novém Jičíně, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 54–55, 176.

[80] HAŠEK, V., 2001: Geofyzikální prospekce na výšinném hradisku v Chotěbuzi-Podoboře u Českého Těšína – Geophysical Prospection at Hillfortress in Chotěbuz-Podobora near Český Těšín. In: Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I/2000 (Měřínský, Z., ed.), 217–230. Brno.

[81] HLAS, J.–MARETHOVÁ, B., 2017: Mladohradištní pohřebiště na katastru obce Holasovice, okr. Opava – Late hillfort burial ground at the cadastre of the village of Holasovice, Opava county, Pravěk NŘ 25, 271–290.

[82] HLAVA, M., 2017: Jaroslav Böhm a Lothar Zotz. Kapitola z dějin Státního archeologického ústavu – Jaroslav Böhm und Lothar Zotz. Ein Kapitel aus der Geschichte des Staatlichen Archäologischen Instituts, ASČ 21, 17–45.

[83] HLAVA, M., 2019: Zlatý věk uničovské archeologie. Mizzi Manethová a Muzeum v Uničově. Olomouc.

[84] HLAVOVÁ, J., 2001: Antropologický rozbor kosterního materiálu z dominikánského kláštera v Opavě. Rkp. nepubl. diplomové práce, ved. práce doc. E. Drozdová, Ph.D., Brno.

[85] HLOŽEK, M.–TYMONOVÁ, M., 2018: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience – In Tschechisch-Schlesien entdeckte Kacheln mit dem Motiv der Jagd und ihre Provenienz, AH 43, 511–535.

[86] HONKOVÁ, B., 2014: Heslo IV/7.3. Lumír Jisl. Průvodce výstavou Pravěk Slezska. In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol.), 321–322. Opava.

[87] CHEBEN, M.–KOVÁČIK, P.–MONÍK, M., 2008: Frýdek-Místek (k. ú. Frýdek, okr. Frýdek-Místek). Ulice Na Blatnici a Na Půstkách. Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum, PV 49, 397.

[88] CHLEBEC, P., 2014: Opava and its Position on the Medieval Route between Moravia and Prussia According to the Archaeological Sources, Dějiny a město 3, 6–17.

[89] JANÁK, V., 1989: Archeologická výstava v Karviné, VVM XLI, 356–357.

[90] JANÁK, V., 1992: Archeologická výstava v Brušperku, Těšínsko 1, 29.

[91] JANÁK, V., 1995: Osídlení vrchu "Štandl" u Frýdku-Místku v posledním tisíciletí před změnou letopočtu – Besiedlung des Berges "Štandl" bei Frýdek-Místek im letzten Jahrtausend vor der Zeitwende, ČSZM B 44, 97–106.

[92] JANÁK, V., 1995a: Životní výročí Emanuela Opravila, Pravěk NŘ 3, 313–314.

[93] JANÁK, V., 1997: Archeologické pracoviště na Slezské univerzitě, AR XLIX, 717–718.

[94] JANÁK, V., 1997a: Dvacet let od úmrtí Viktora Kargera, Pravěk NŘ 6, 307–308.

[95] JANÁK, V., 1997b: Kotouč ve středověku. In: Kotouč. Hora Olivetská (katalog výstavy), 13–15. Nový Jičín.

[96] JANÁK, V., 1997c: Nedožité jubileum Lumíra Jisla, Pravěk NŘ 6, 304–307.

[97] JANÁK, V., 1997d: Sedmdesáté páté narozeniny Jaroslava Krále, Pravěk NŘ 6, 313–314.

[98] JANÁK, V., 1998: Přelom i pokračování (Archeologie v českém Slezsku v 80. a první polovině 90. let), AR L, 455–463.

[99] JANÁK, V., 1999: Za Zdeňkem Brachtlem, Acta historica et museologica 4, 168–169.

[100] JANÁK, V., 2001: Jaroslav Böhm a slezská archeologie, AR LIII, 772–779.

[101] JANÁK, V., 2001a: Osmdesáté narozeniny dr. Jaroslava Krále, AR LIII, 822.

[102] JANÁK, V., 2002: Lumír Jisl a organizace archeologické práce ve Slezsku, Pravěk NŘ 11, 427–431.

[103] JANÁK, V., 2002a: Osmdesát let Jaroslava Krále, Pravěk NŘ 11, 437–438.

[104] JANÁK, V., 2002b: Šedesáté narozeniny dr. Emanuela Grepla, Pravěk NŘ 11, 447–449.

[105] JANÁK, V., 2010: Docent Pavel Kouřil šedesátiletý, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy 36, č. 2, 42–44.

[106] JANÁK, V.–GREPL, E., 1990: První etapa záchranných prací na hradě Šostýně u Kopřivnice (okr. Nový Jičín) – Erste Etappe der Rettungsarbeiten auf der Burg Šostýn in Kopřivnice (Bez. Kopřivnice), PV 1987, 69–70.

[107] JANÁK, V.–KOUŘIL, P., 1984: Narušený středověký objekt v Opavě – Gestörtes mittelalterliches Objekt in Opava (Bez. Opava), PV 32, 60.

[108] JANÁK, V.–KOUŘIL, P., 1987: Nález lidských kostí na Slezské Ostravě (Bez. Ostrava) – Fund von Menschenknochen in Slezská Ostrava (Bez. Ostrava), PV 29, 72–73.

[109] JANÁK, V.–KOUŘIL, P., 1991: Osídlení Štramberku a jeho nejbližšího okolí v době hradištní, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 47, 66–78.

[110] JANÁK, V.–KOUŘIL, P., 1991a: Problémy a úkoly archeologie v českém Slezsku a na severovýchodní Moravě, ČSZM B 40, 193–219.

[111] JANÁK, V.–KOUŘIL, P., 1998: Přelom i pokračování (Archeologie v českém Slezsku v 80. a první polovině 90. let – Wandepunkt sowie Fortsetzung (Die archeologie im tschechischen Schllesien wähend der 80. und der I. Hälfte der 90. Jahren), AR L, 455–464.

[112] JANEČEK, L., 2017: Uč ctíti sebe sama: Počátky muzejnictví na Ostravsku. Rkp. magisterské práce ÚHV FF MU v Brně, ved. práce doc. Ing. František Svoboda, Ph.D., Brno.

[113] JANOŠÍK, R., 1977: Archeologická zajímavost nad soutokem Odry s Ostravicí, Oderský mlýn, Zpravodaj vodohospodářské skupiny povodí Odry 1, 26–28.

[114] JANOŠÍK, R., 1978: Hradiště Landek nad soutokem Odry s Ostravicí, Oderský mlýn, Zpravodaj vodohospodářské skupiny povodí Odry 1, 14–16.

[115] JELÍNEK, J., 1952: Slovanský kostrový materiál ze Stěbořic u Opavy – Matériaux ostéologiques Slaves des Stěbořice près ďOpava, ČSM B 2, 20–28.

[116] JEŽ, R.–PINDUR, D., 2010: Hradní vrch v Těšíně. In: Těšínsko v proměnách staletí. Sborník přednášek z let 2008–2009 k dějinám Těšínského Slezska (Jež, R.–Pindur, D., edd.), 185–200. Český Těšín.

[117] JISL, L., 1950§: Hlučínsko v pravěku, Český lid 5, 1–4.

[118] JISL, L., 1950a: Průvodce výstavou "Pravěk Slezska". Opava.

[119] JISL, L., 1950b: Příspěvek k poznání kulturních styků Slezska ve středověku, Slezský sborník 48, 102–103.

[120] JISL, L., 1950c: Výstava "Pravěk Slezska", AR 2, 115–118.

[121] JISL, L., 1950d: Výstava "Pravěk Slezska". Slezské muzeum v Opavě – 21. května až 9. července 1950, Slezský sborník 48, 411–412.

[122] JISL, L., 1952: Slovanské mohylové pohřebiště ve Stěbořicích – Tumuli slaves à Stěbořice près ďOpava, okr. Opava, ČSM B 2, 6–20.

[123] JISL, L., 1952a: Slovanský kmen Holasiců ve světle archeologických nálezů – Der slawische Stamm der Golensizi im Lichte der Bodenfunde, ČSM B 2, 33–64.

[124] JISL, L., 1953: Slovanské mohyly ve Stěbořicích u Opavy, AR V, 32–53.

[125] JISL, L., 1954: Nárys pravěku Ostravska. In: Z dějin vesnice Kozlovic na Ostravsku 1294–954 (Jisl, L.–Ulčák, L. a kol., edd.), 13–17. Ostrava.

[126] JISL, L., 1954a: Zpráva o výzkumu hradiště "Starý Těšín" v r. 1952, Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně, duben (nestránkováno).

[127] JISL, L., 1954–1955: Výzkum slovanských mohyl ve Stěbořicích r. 1953, ČSM B 4, 65–80.

[128] JISL, L., 1954–1955a. Záchranný výzkum neolitických jam z Holasovic u Opavy roku 1953, ČSM B 4, 36–43.

[129] JISL, L., 1957: K nejstaršímu osídlení krnovského okresu, Krnovsko I, 1–5.

[130] JISL, L., 1957a: Zpráva o výzkumu hradiště "Starý Těšín v r. 1954, Zprávy okresního muzea v Českém Těšíně 13 (nestránkováno).

[131] JISL, L., 1961: Po dávných stopách slovanství. In: Pravda o Slezsku, 5–6. Opava.

[132] JISL, L., 1966: Burgwall "Starý Těšín" (Moraviae), Investiations archéologiques en Tschécoslovaquie, Prague, 241.

[133] JISL, L., 1964: Počátky archeologického bádání ve Slezsku a opavská muzea. In: 150 let Slezského muzea (Duda, J., ed.), 121–129. Ostrava.

[134] JISL, L., 1965: Žárové pohřebiště lidu popelnicových polí v Úvalně u Krnova – Die Begräbnisstätte des Urnengräbervolkes in Úvalno bei Krnov. Zvláštní otisk z ČSM B 14, 7–20.

[135] JISL, L., 1968: Slezsko a Ostravsko v pravěku a rané době dějinné. In: Ostravsko do roku 1848. Kapitoly k historickému vývoji Slezska a Ostravska od pravěku k revolučnímu roku 1848 (Grobelný, A. a kol., edd.), 10–29. Ostrava.

[136] JISL, L., b. d.: Soupis archeologických nalezišť a nálezů ve Slezsku. Nepubl. rkp. ulož. v Archivu archeologického oddělení Slezského zemského muzea v Opavě.

[137] JISL, L.–TUREK, A., 1953: Ostravsko za česko-uherské války ve světle písemných pramenů i archeologických nálezů – Das Ostrauer Land während des böhmisch-ungarischen Krieges im Lichte der Urkunden und archäologischen Funde, ČSM B 3, 1–24.

[138] JUCHELKA, J., 2003: Objev úpravy břehů mlýnského náhonu v Opavě, Sborník Památkového ústavu v Ostravě 2002, 51–54.

[139] JUCHELKA, J., 2003: Objev úpravy břehů mlýnského náhonu v Opavě, Sborník Památkového ústavu 2004: Frýdek-Místek (okr. Frýdek-Místek). Supermarket Kaufland, PV 45, 156–157, 197.

[140] JUCHELKA, J., 2005: Životní jubileum Vlasty Šikulové, Pravěk NŘ 13, 489–491.

[141] JUCHELKA, J., 2006: Záchranný archeologický výzkum ve Frýdku-Místku, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003–2004, 233–235.

[142] JUCHELKA, J., 2009: Opava (k. ú. Kateřinky/Malé Hoštice, okr. Opava) "Na hoštických lukách". Doba hradištní. Sídliště, pohřebiště. Záchranný výzkum, PV 50, 423.

[143] JUCHELKA, J., 2009a: Životní jubileum Vlasty Šikulové, Pravěk NŘ 18, 451–453.

[144] JUCHELKA, J., 2010: Raně středověké pohřebiště u Malých Hoštic (okr. Opava), Badania archeologiczne na Górnym Śłąsku i ziemiach pogranicznych w łatach 2007–2008, 102–108.

[145] JUCHELKA, J., 2019: 50 let od úmrtí Lumíra Jisla, ČSM B 68, 297–299.

[146] KARGER, V., 1917: Kurzer Bericht über Vorgeschichttsforschung prähistorische Funde und Grabungen in Östterr.-Schlesien, Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österr. Schlesiens 12, 139–140.

[147] KARGER, V., b. d.: Bericht über die Aufdeckung einer altslawische Begräbnisstätte in Kreuzendorf. Rkp. ulož. v archivu archeologického pracoviště Slezského zemského muzea č. 146.

[148] KARGER, V., 1922: Die Vorgeschichtsforschung in Schlesien und die Ausstellung vor- und frühgeschichtlicher Altertümer im Schlesischen Landesmuseum. In: Anzeiger des schlesischen Landes-Museums in Troppau. Jahrgang I, 4–34. Troppau.

[149] KARGER, V., 1922a: Předhistorické bádání ve Slezsku a výstava před- a protohistorických starožitností v Zemském museu slezském, Věstník Slezského zemského muzea v Opavě 1, 7–31.

[150] KIRSCH, O., 2008: Německé muzejnictví na Moravě. Rkp. disertační práce HÚ FF MU v Brně, ved. práce doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc.

[151] KIECOŇ, M., 2001: Středověké odpadní jímky z Opavy, Masařské ulice. Rkp. bakalářské diplomové práce ÚHM FPF Slezské univerzity v Opavě, ved. práce PhDr. Vladimír Goš, CSc.

[152] KIECOŇ, M., 2001a: Hradec nad Moravicí (okr. Opava) Zámecká ulice č. 58, parc. č. 1411. Středo- a mladohradištní období, středověk, novověk. Sídlištní objekty, hroby. Záchranný výzkum, PV 42, 207–208.

[153] KIECOŇ, M., 2005: Bruntál (okr. Bruntál). Náměstí Míru, parcela č. 91. Středověk – novověk (14.–20. století). Sídliště – město. Záchranný výzkum, PV 45, 279–281.

[154] KIECOŇ, M.–KRASNOKUTSKÁ, T.–ZEZULA, M., 2008: Hladké Životice (k. ú. Hladké Životice okr. Nový Jičín). Usedlost č. p. 8, p. č. 152/1, 153/1, 1404/75, 1404/76, 1404/77, 1404/79. Vrcholný středověk, novověk. Vesnice. Záchranný předstihový výzkum, PV 49, 397–398.

[155] KIECOŇ, M.–PRIX, D., 2019: Záchranný archeologický výzkum u kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné 1 – Fryštátě v roce 2012, Těšínsko 2, 73–88.

[156] KIECOŇ, M.–PRIX, D.–ZEZULA, M., 2006: Měšťanské domy čp. 30 a 31 v Horním Benešově. Výsledky stavebněhistorického průzkumu a archeologického výzkumu – Die Bürgerhäuser Nr. 30 und 31 in Horní Benešov/Bennisch. Die historische Bauforschung und die archäologische Forschung, PRP 13, č. 2, 53–90.

[157] KIECOŇ, M.–ZEZULA, M., 2004: Počátky a rozvoj města Opavy ve 13. a 14. století ve světle poznatků z archeologických výzkumů v l. 2000–2002. In: Początki i rozwój miast Górnego Śłąska. Studia interdyscyplinarne 10, 57–78. Gliwice.

[158] KIECOŇ, M.–ZEZULA, M., 2005: Dřevohliněná zástavba v Opavě ve středověku (současný stav výzkumu) – Die hölzerne Bebauung in Opava (Troppau) im Mittelalter (der gleichzeitige Forschungsstand), Forum urbes medii aevi II, 26–43.

[159] KIECOŇ, M.–ZEZULA, M., 2005a: Záchranný archeologický výzkum v místě bývalé Hradecké brány na Ostrožné ulici v Opavě (Příspěvek k poznání vývoje opavské městské fortifikace), Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě, 99–107.

[160] KIECOŇ, M.–ZEZULA, M., 2007: Opava (k. ú. Opava-město, okr. Opava). Drůbeží trh, parcela č. 606, PV 48, 494–496.

[161] KIECOŇ, M.–ZEZULA, M., 2014: Staré Město (k. ú. Staré Město, okr. Bruntál). Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, parcela č. 108. Středověk, novověk. Kostel. Záchranný výzkum, PV 54, č. 2, 268–270.

[162] KNÁPEK, A., 2008: Tesáky ze Starého Jičína, Vlastivědný sborník Novojičínska 58, 175–178.

[163] KNÁPEK, A., 2010: Středověké nálezy ze Štramberka – Medieval Finds from Štramberk, Vlastivědný sborník Novojičínska 60, 201–203.

[164] KNÁPEK, A., 2011: Plátový kabátec ze Starého Jičína, Vlastivědný sborník Novojičínska 61, 151–153.

[165] KOHOUTEK, J., 2004: Výzkum v presbytáři kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu v roce 2002 – Erforschung im Presbyterium der Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria in Staré Město (Altstadt) bei Bruntál (Freudental) in Jahr 2002, AH 29, 493–504.

[166] KOLÁŘ, F., 2005: Opava (k. ú. Opava-střed, okr. Opava), náměstí Osvoboditelů, PV 46, 307.

[167] KOLÁŘ, F., 2006: Opava (k. ú. Opava-město, okr. Opava), ul. Holubí 2, č. p. 333, parc. č. 428, PV 47, 268–269.

[168] KOLÁŘ, F., 2006a: Záchranné výzkumy na ulici Hluboké ve Frýdku-Místku, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003–2004, 236–239.

[169] KOLÁŘ, F., 2007: Opava (k. ú. Opava-město, okr. Opava), náměstí Osvoboditelů – Janáčkovy sady, parcely č. 9/1, 9/2, 13/1, 13/3, 13/4. 571/1. 572. Středovek–novověk (13.–20. století). Město. Záchranný výzkum, PV 48, 497–49.

[170] KOLÁŘ, F., 2009: Bruntál (k. ú. Bruntál – Niské předměstí, okr. Bruntál). Ruská ulice, p. č. 1611. Novověk. Hrobka, hřbitov. Záchranný výzkum, PV 50, 376–378.

[171] KOLÁŘ, F., 2010: Záchranný archeologický výzkum při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou, okres Opava – Archeologiczne badania ratownicze przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Budišovie nad Budišovką, powiat opawski – Archäologische Notgrabungen an der Kirche Mariä himmelfahrt in Budišov an der Budišovka, Bezirk Opava, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007–2008, 230–238.

[172] KOLÁŘ, F., 2010a: Záchranný archeologický výzkum v Opavě, Krnovská ulice č. 17 – Ratownicze badania archeologiczne na ulicy Krnovskiej 17 w Opawie – Archäologische Notgrabungen in Opava, Krnovská-Straße Nr. 17, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007–2008, 218–225.

[173] KOLÁŘ, F., ed., 2013: Opavské hradby. Opava.

[174] KOLÁŘ, F.–CEJPOVÁ, M–KANIOVÁ, P.–PRIX, D.–ROSOVÁ, R., 2018: Hradní kuchyně na dvorech opavských a ratibořských Přemyslovců. In: S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři (Korbelářová, I.–Zezula, M., edd.), 159–187. Opava – Ratiboř.

[175] KOLÁŘ, F.–KANIOVÁ, P.–ROSOVÁ, R.–ZEZULA, M., 2008: Opevnění města Opavy (současný stav výzkumu) – Befestigung der Stadt Troppau (Opava), Forum urbes medii aevi 5, 174–249.

[176] KOLÁŘ, F.–PRIX, D.–ZEZULA, M., edd., 2016: Krnov: historie, archeologie. Ostrava.

[177] KOLÁŘ, F.–SKALICKÁ, P., 2012: Záchranný archeologický výzkum na zámku v Branticích, okres Bruntál – Ratownicze badania archeologiczne na zamku w Branticach, powiat bruntalski – Archäologische Notgrabungen auf dem Schloss in Brantice, Bezirk Bruntál, Badania archeologiczne na Górnym Śłąsku i ziemiach pogranicznych w 2009–2010 roku, 143–151.

[178] KOLÁŘ, F.–SKALICKÁ, P.–ZEZULA, M., 2013: Opava (k. ú. Opava-město, okr. Opava). Pekařská ulice 12. Dům umění, bývalý dominikánský klášter a kostel sv. Václava, p. č. 345, 346, 348. Středověk, novověk. Klášter. Záchranný výzkum, PV 54, č. 2, 248–249.

[179] KOLÁŘ, F.–STŘÍLKOVÁ, J., 2005: Ostrava (k. ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava), Masarykovo náměstí 1, ulice Muzejní, PV 46, 311–312.

[180] KOLÁŘ, F.–ZEZULA, M., 2011: Die Straßen und Ringe im mittelalterlichen und frühneuzetigen Opava – Troppau aus der achäologischen Sicht, Wratislavia Antiqua 13, 219–247.

[181] KOLÁŘ, F.–ZEZULA, M., 2014: Das Stadtgrundstück im Opava des 13. und 14. Jahrhunderts aus archäologischer Sicht. In: Tradition – Umgestaltung – Innovation. In: Transformationsprozesse im hohen Mittelalter. Praehistorica – Supplementum 1 (Ggringmuth-Dallmer, E.–Klápště, J., edd.), 545–565. Praha.

[182] KOLÁŘ, F.–ZEZULA, M., 2014a: Infrastruktura veřejných prostranství a komunikací Opavy a dalších měst moravskoslezského pomezí ve středověku a raném novověku v kontextu střední Evropy – The Infrastructure of the Public Open Spaces and Streets of Opava and Other Towns of the Moravian-Silesian Border in the Middle Ages and Early Modern Period in the Context of Central Europe. In: Středověká Evropa v pohybu (Boháčová, I.–Sommer, P., edd.), 213–287. Praha.

[183] KÖNIG, B., 1904–1905: Burgruine Karpenstein bei Landeck, Oberschlesien 3, 317–325.

[184] KÖNIG, B., 1910: Ruine Reichenstein bei Jauernig, Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichische Schlesiens 5, 47–49.

[185] KORBELÁŘOVÁ, I.–ZEZULA, M., edd., 2018: S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Opava – Ratiboř.

[186] KOSTRHUN, P., 2013: Prehistorie v období československé republiky. Rozvoj moravské paleolitické archeologie mezi léty 1918–1938 – Prehistory in the Czechoslovak Republic. Development of the Moravian Paleolithic archeology between the years 1918–1938. Rkp. disertační práce na ÚAM FF MU v Brně, ved. práce prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.

[187] KOSTRHUN, P., 2014: Cesty moravské paleolitické archeologie v období Československé republiky. Brno.

[188] KOUŘIL, P., 1981: První setkání členů a dopisujících spolupracovníků ČSSA při ČSAV v Severomoravském kraji, VVM XXXIII, 99.

[189] KOUŘIL, P., 1981a: Výzkum na Hradisku Chotěbuz-Podobora u Českého Těšína v roce 1979 – Grabung des Burgwall Chotěbuz-Podobora bei Český Těšín im Jahre 1979 (Bez. Karviná), PV 24, 45–46.

[190] KOUŘIL, P., 1982: Sondagegrabung auf dem mittelalterlichen Hausberg in Závada (Bez. Opava), PV 1980, 47.

[191] KOUŘIL, P., 1983: Mittelalterliche Funde aus Karviná (Bez. Karviná), PV 26, 59.

[192] KOUŘIL, P., 1983a: Středověká vodní tvrz v Dolních Životicích – Mittelalterliche Wasserfeste in Dolní Životice (Bez. Opava), PV 26, 57.

[193] KOUŘIL, P., 1983b: Středověké nálezy z Frýdeckého zámku (okr. Frýdek-Místek) – Mittelalterliche Funde aus dem Schloss in Frýdek (Bez. Frýdek-Místek), PV 26, 59.

[194] KOUŘIL, P., 1984: Průzkum středověkých hrádků na Frýdecko-Místecku a Jablunkovsku – Untersuchung mittelalterlicher Hausberge im Raume von Frýdek-Místek und Jablunkov (Bez. Frýdek-Místek), PV 27, 53.

[195] KOUŘIL, P., 1985: Středověká fortifikace v Čeladné nad Čeladnou v poloze zvané Kozinec (okr. Frýdek-Místek) – Mittelalterliche Fortifikation ober Čeladná in der Flur genannt Kozinec (Bez. Frýdek-Místek), PV 28, 66.

[196] KOUŘIL, P., 1986: Středověký meč z Heřmanovic, okr. Bruntál – Mittelalterliches Schwert aus Heřmanovice, Kr. Bruntál, AH 11, 515–516.

[197] KOUŘIL, P., 1989: Archeologický výzkum drobného středověkého opevnění ve Stonavě (okr. Karviná) – Archeologische einer kleinen mettelalterlich Befestigung in Stonava (Bez. Karviná), PV 31, 81–82.

[198] KOUŘIL, P., 1989a: Polozemnice z 13. století z Opavy-Kateřinek – Grubenhaus aus dem 13. Jahrhundert in Opava-Kateřinky, AH 13, 107–116.

[199] KOUŘIL, P., 1989b: Příspěvek k poznání osídlení venkovského charakteru na Opavsku v mladší a pozdní době hradištní – Beitrag zur Erkentniss der Besiedlung ländlichen Charakters in der Gegend von Opava in der Jung- und Spätburgwallzeit, ČMMZ 74, 203–215.

[200] KOUŘIL, P., 1989c: Revisionsuntersuchung mittelalterlicher Fortifikationen im Raum von Bruntál und Nový Jičín (Bez. Bruntál, Nový Jičín), PV 31, 81.

[201] KOUŘIL, P., 1990: Záchranný archeologický výzkum v Příboře (okr. Nový Jičín) – Archäologische Rettungsgrabung in Příbor (Bez. Nový Jičín), PV 82, 84.

[202] KOUŘIL, P., 1990a: Zjišťovací archeologický výzkum na Okrouhlici (k. ú. Staříč, okr. Frýdek-Místek) – Archäologische Feststellungsgrabung auf Okrouhlice, Kat. Gebiet Staříč (Bez. Frýdek-Místek), PV 32, 46.

[203] KOUŘIL, P., 1991: Archäologische Rettungsgrabung in Opava – Gottwaldova Gasse, PV 33, 54.

[204] KOUŘIL, P., 1991a: Slovanské osídlení opavského a těšínského Slezska (stručný přehled stavu výzkumu), Śłaskie prace prahistoryczne 2, 97–105.

[205] KOUŘIL, P., 1992: Hrad Šostýn a jeho archeologický výzkum – Burg Šostýn und ihre archäologische Forschung, ČSM B 41, 196–198.

[206] KOUŘIL, P., 1992a: Kleine mittelalterliche Befestigungen in Nordmähren und in Schlesien, Burgen und Schlösser 33, 69–71.

[207] KOUŘIL, P., 1992b: Pravěké a středověké osídlení Těšínska. In: Nástin dějin Těšínska (Valenta, J.–Borák, M., edd.), 10–16. Ostrava – Praha.

[208] KOUŘIL, P., 1992c: Sídelní komplex Štandl-Lipina u Frýdku-Místku – Siedlungskomplex Štandl-Lipina bei Frýdek-Místek, AH 17, 233–243.

[209] KOUŘIL, P., 1993: Hradec nad Moravicí a jeho archeologický výzkum – Grätz und seine archäologische Forschung. In: Český stát na přelomu 12. a 13. století, 90–93. Opava.

[210] KOUŘIL, P., 1993a: Středověká kolonizace na severovýchodní Moravě a ve Slezsku a její odraz v archeologických pramenech – Mittelalterliche Kolonisierung in Nordost-Mähren und Schlesien und ihr Abbild in archäologischen Quellen, AH 18, 141–150.

[211] KOUŘIL, P., 1994: Slovanské osídlení českého Slezska. Brno – Český Těšín.

[212] KOUŘIL, P., 1996: Slovanské hradisko a středověký hrad. In: Landek – svědek dávné minulosti (Vokřínek, P., ed.), 46–55. Ostrava.

[213] KOUŘIL, P., 1996a: Těšínsko a Velká Morava, Těšínsko 39, č. 2, 1–4.

[214] KOUŘIL, P., 1997: Severní předpolí Moravské brány a zásah velkomoravský – The north Moravian Gate and the intervention of the Great Moravian. In: Śląsk i Czechy a kultura wielkomorawska (Wachowski, K., ed.), 65–75. Wrocław.

[215] KOUŘIL, P., 1998: Frühmittelalterliche Befestigungen in Schlesien und Nordmahren. In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Tagung, Nitra vom 7. bis 10. Oktober 1996 (Henning, J.–Ruttkay, A. T., edd.), 349–358. Bonn.

[216] KOUŘIL, P., 1998a: Schlesien in der Geschichte des böhmischen Staates des 9. bis 12. Jahrhunderts (Archäologische Abhandlung – zusammenfassende Übersicht). In: Slezsko v dějinách českého státu. Sborník příspěvků z vědecké konference, pořádané pod záštitou prezidenta České republiky Vaclava Havla u přiležitosti 50. výročí Slezského ústavu SZM v Opavě (Borák, M., ed.), 57–67. Opava.

[217] KOUŘIL, P., 1998b: Zu den Anfängen der slawischen Graphittonkeramik in Schlesien. In: Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa. Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen. Internationale Tagungen in Mikulčice IV (Poláček, L., ed.), 37–65. Brno.

[218] KOUŘIL, P., 2000: Opava od pravěku po období vrcholného středověku ve světle archeologických pramenů I, II, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy 26, č. 1, 1–4; č. 2, 1–3.

[219] KOUŘIL, P., 2001: Záchranný archeologický výzkum na Landeku (Ostrava-Koblov), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku, 158–163.

[220] KOUŘIL, P., 2001a: Zur chronologischen Stellung von Sporen, deren Arme mit rechteckigem Rahmen beendet sind. In: Velká Morava mezi východem a západem. Spisy AÚ AV ČR Brno 17 (Galuška, L.–Kouřil, P.–Měřínský, Z., edd.), 241–255. Brno.

[221] KOUŘIL, P., 2002: Menasova ampule z hradu Rychleby (?) ve Slezsku. In: Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila (Prix, D., ed.), 15–19. Praha.

[222] KOUŘIL, P., 2002a: Středověké železné sekery ze slezských hradů a nové nálezy z hradu Quingburgu (kat. úz. Heřmanovice), Sborník bruntálského muzea, 17–30.

[223] KOUŘIL, P., 2003: Bronzová hlavice palcátu z Přerovce – Der Bronzekopf eines Morgensterns aus dem befestigten Sitz Přerovec, AH 28, 649–651.

[224] KOUŘIL, P., 2004: Raně středověký bojovnický hrob z Hradce nad Moravicí – Frühmittelalterliches Kriegergrab aus Hradec nad Moravicí, SlArch LII, 55–76.

[225] KOUŘIL, P., 2005: Frühmittelalterliche Kriegergräber mit Flügellanzen und Sporen des Typs Biskupija-Crkvina auf mährischen Nekropolen. In: Die frühmittelalterliche Elite den Völkern des östlichen Mitteleuropas mit einem speziellen Blick auf die großmährische Problematik, Materialien der internationalen Fachkonferenz (Kouřil, P., ed.), 67–100. Brno.

[226] KOUŘIL, P., 2005a: Nové poznatky o slovanském osídlení českého Slezska. In: XIV Śląskie Spotkania Archeologiczne, 50–52. Wrocław.

[227] KOUŘIL, P., 2006: Život v raně středověkém městě ve světle archeologie. In: Opava (Miller, J.–Žáček, R., edd.), 27–42. Opava.

[228] KOUŘIL, P., 2007: Jezdecká elita na hradisku v Chotěbuzi-Podoboře – Equestion elite riders from Chotěbuz-Podobora hillfort, Těšínsko 50, 5–8.

[229] KOUŘIL, P., 2008: Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře u Českého Těšína – Archeopark in Chotěbuz-Podobora near Český Těšín, Těšínský muzejní sborník 3, 295–300.

[230] KOUŘIL, P., 2008a: Drobné středověké opevnění v Hrádku ve Slezsku – Kleine mittelalterliche Befestigung in Hrádek (Schlesien), Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, 313–319.

[231] KOUŘIL, P., 2009: Das großmährische Körpergräberfeld in Opava – Malé Hoštice. In: XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne, 9–10. Wrocław.

[232] KOUŘIL, P., 2009a: Hrad Javorník: březen 1428 – září 1434 (příspěvek k poznání hmotné kultury doby husitské ve Slezsku) – The Castle of Javorník: March 1434 – September 1438. Contribution to the History of Material Culture in the Hussite Period in Silesia, ČSZM B 58, 221–235.

[233] KOUŘIL, P., 2017: Metallfunde aus dem Burgwall Víno bei Slezské Rudoltice (Schlesien) und ihre Bedeutung. In: Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Archaeologica Slovaca Monographiae Communicationes 19, 53–80. Nitra.

[234] KOUŘIL, P.–GRYC, J., 2011: Der Burgwall in Chotěbuz-Podobora und seine Stellung in der Siedlungsstruktur des oberen Odergebietes vom 8. bis zum 9./10. Jahrhundert. In: Frühmittelalterliche Zentralorte in Mitteleuropa (Macháček, J.–Ungerman, Š., edd.), 217–243. Bonn.

[235] KOUŘIL, P.–GRYC, J., 2014: Hradiska 10.–12. století na severní Moravě a v českém Slezsku – Strongholds from the 10th–12th centuries in northern Moravia and Czech Silesia. In: Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia (Chrzan, K.–Czapla, K.–Moździoch, S., edd.), 99–171. Wrocław – Glogów.

[236] KOUŘIL, P.–GRYC, J., 2014a: Chotěbuz-Podobora. In: Velká Morava a počátky křesťanství – Great Moravia and The Beginnings of Christianity (Kouřil, P., ed.), 228–231, 490. Brno.

[237] KOUŘIL, P.–GRYC, J., 2018: Early Medieval Stronghold in Opava-Kylešovice and Its Importance for the Understanding of the Silesian Region in the Tenth–Eleventh Centuries. In: Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries in the Context of Central Europe (Kouřil, P.–Procházka, R. et al., edd.), 185–213. Brno.

[238] KOUŘIL, P.–GRYC, J., 2019: Czech Silesia in the Early Middle Ages – České Slezsko v raném středověku, PV 60, č. 2, 93–43.

[239] KOUŘIL, P.–KOVÁČIK, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2007: Tvrz a město Jeseník ve středověku – Die Festung und Stadt Jeseník (Freiwaldau) im Mittelalter, AH 32, 239–268.

[240] KOUŘIL, P.–MĚŘÍNSKÝ, Z., 1996: Sakrální architektura a hmotné památky odrážející projevy duchovní kultury z moravských a slezských archeologických výzkumů – Sakralarchitektur und Denkmäler der Sachkultur – Widerspiegelung der Äusserungen der geistigen Kultur aus den mährischen und schlesischen archäologischen Ausgrabungen (Arbeitsthese), AH 21, 111–119.

[241] KOUŘIL. P.–MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1994: Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku (vznik, vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu) – Befestigte Sitze in Mähren und Schlesien (Entstehung, Entwicklung, Bedeutung, Funktion, zeitgenössischer Stand und Perspektive der weiteren Untersuchungen), AH 11, 121–151.

[242] KOUŘIL. P.–MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 2006: Haupttürme mährischer und schlesischer Burgen. In: Castrum Bene 8 – Burg und Funktion (Krenn, M.–Krenn-Leeb, A., edd.), 27–41. Wien.

[243] KOUŘIL, P.–PAVELČÍK, J., 1985: Třicet let opavské expozitury AÚ ČSAV Brno, VVM XXXVII, 334–335.

[244] KOUŘIL, P.–PAVELČÍK, J.–TERYNGEROVÁ, H., 1987: Rettungsaktion in Opava – Kolářská Gasse, PV 30, 70–72.

[245] KOUŘIL, P.–PLAČEK, M., 1985: Hrad Luginsland a jeho úloha v kolonizaci Krnovska – Die Burg Luginsland und ihre Aufgabe bei der Kolonisation des Krnov Gebiets, ČSM B 34, 115–127.

[246] KOUŘIL, P.–PLAČEK, M., 1986: Hrad Zátor u Louček (okr. Bruntál) – Burg Zátor (Bez. Bruntál), VVM XXXVIII, 303–306.

[247] KOUŘIL, P.–PLAČEK, M., 1986a: Revizní průzkum hradů Quingburgu a Koberštejna – Zum Schutz der slowakischen Burgen im Licht archäologischer Untersuchungen, AH 10, 221–230.

[248] KOUŘIL, P.–PLAČEK, M., 1987: Zbytky hradu v Moravském Berouně, okres Bruntál – Überreste der Burg in Moravský Beroun, Bez. Bruntál, ČSM B 36, 41–45.

[249] KOUŘIL, P.–PLAČEK, M., 1988: Edelštejn a Leuchtenštejn – Dva hrady u Zlatých Hor, okres Bruntál – Burgen Edelštejn a Leuchtenštejn bei Zlaté Hory–Zuckmantel (Kreis Bruntál), ČSM B 37, 29–35.

[250] KOUŘIL, P.–PLAČEK, M., 1988a: Hrad Vartnov a jeho postavení ve vývoji hradů na Opavsku – Burg Vartnov und ihre Stellung in der Entwicklung der Burgen des Landstrichts Opava (Troppau). In: Rodná země. Sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Někudy (Frolec, V., ed.), 285–304. Brno.

[251] KOUŘIL, P.–PLAČEK, M., 1988b: Vznik, vývoj a funkce čtyř hradů v okolí Vrbna pod Pradědem (okres Bruntál) – Die Entstehung, Entwicklung und Funktion der vier Burgen in der Umgebung von Würbenthal (Vrbno pod Pradědem, Kreis Bruntál), ČSM B 37, 241–251.

[252] KOUŘIL, P.–PRIX, D., 1991: Kostel sv. Jiří v Pelhřimovech, okr. Bruntál, ČSZM B 40, 1–8.

[253] KOUŘIL, P.–PRIX, D., 1995: Drobné středověké opevnění v Bílé – Eine kleine mittelalterliche Befestigung in Bílá, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis C 2, 46–58.

[254] KOUŘIL, P.–PRIX, D., 2008: Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku – Kleine mittelalterliche Befestigung in Skorošice bei Javorník (Gurschdorf bei Jauernig), AH 33, 169–183.

[255] KOUŘIL, P.–PRIX, D., 2011: Drobné středověké opevnění v Hradci, okr. Jeseník – Eine kleine mittelalterliche Befestigung in Hradec, Bezirk Jeseník, AH 36, 165–176

[256] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 1997: Městské hrady v českém Slezsku – Stadtburgen in Böhmisch-Schlesien, AH 22, 249–272.

[257] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 1998: Středověké fortifikace a "Jesenická stezka" v údolí Černé Opavy – Mittelalterliche Befestigungen und die "Gesenker Strasse" im Tal der Schwarzen Oppa, AH 23, 111–131.

[258] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno – Opava.

[259] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2002: Česká kastelologie na rozcestí? – Czech casteology at the crossroads?, AH 27, 21–35.

[260] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2005: Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku – Die mittelalterliche Befestigung in Adelsdorf, Kreis Freiwaldau, AH 30, 199–226

[261] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2006: Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník – Mittelalterliche Festeplatze in Ondřejovice, Bezirk Jeseník, AH 31, 215–234.

[262] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2019: Drobné středověké opevnění v Bohušově na Osoblažsku a dosud neznámé metalické nálezy z hrádku ve Skorošicích na Javornicku – Small medieval fortifications in Bohušov in Osoblaha region and hitherto unknown metallic finds from the small castle in Skorošice in the Javorník region. In: Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám (Dejmal, M.–Jan, L.–Procházka, R., edd.), 239–257. Praha.

[263] KOUŘIL, P.–PROCHÁZKA, R., 2018: Moravian Centres between the Mojmirids and Přemyslids. In: Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries in the Context of Central Europe (Kouřil, P.–Procházka, R., edd.), 41–72. Brno.

[264] KOUŘIL, P.–TERYNGEROVÁ, H., 1987: Záchranný archeologický výzkum v Opavě – Archäologsche Rettungsgragung in Opava (Bez. Opava), PV 29, 44.

[265] KOUŘIL, P.–TERYNGEROVÁ, H., 1994: Archeologické oddělení PÚ v Ostravě – jeho vznik a cíle, Sborník PÚ v Ostravě, 51–52.

[266] KOUŘIL, P.–TERYNGEROVÁ, H., 2002: Středověký poutní odznak z historického jádra města Opavy. In: Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej (Buśko, C.–Klápště, J.–Leciejewicz, L.–Możdzioch, S., edd.), 227–234. Wrocław – Praha.

[267] KOUŘIL, P.–TYMONOVÁ, M., 2013: Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích. S příspěvky Petra Velemínského, Jakuba Likovského a Martina Hájka. Spisy Archeologického ústavu AV ČR 34. Brno.

[268] KOUŘIL, P.–WIHODA, M., 1996: Die Burgen böhmisch Schlesiens. Ihre Entstehung, Funktion und Stellung in der Siedlungsstruktur. In: Kultura średniowiecznego Śląska i Czech (Wachowski, K., ed.), 67–84. Wrocław.

[269] KOUŘIL, P.–WIHODA, M., 2001: Wüstehubové. Ďáblovo plémě nebo tvůrcové kulturní krajiny? – Die Adelsfamilie Wüstehube. Teufelsgeschlecht oder die Schöpfer einer Kulturlandschaft?, ČSZM B 50, 205–217.

[270] KOUŘIL, P.–WIHODA, M., 2003: Etnické trojmezí? Výpověď písemných a hmotných pramenů k etnické struktuře moravsko-slezského pomezí v epoše vrcholného středověku – Ethnische Dreischeide? Aussage schriftlicher und materieller Quellen zur ethnischen Struktur des mährisch-schlesischen Grenzgebiets im Hochmittelalter, AH 28, 69–111.

[271] KOUŘIL, P.–WIHODA, M., 2004: "… Iohannes Witshub fecit castrum nomine Vridebergk…" Die Burg und ihr Hinterland am Beispiel der schlesischen Materie "… – Iohannes Wisthub fecit castrum nomine Vridebergk…" Le château et son environnement à l'exemple de la matière silésienne. In: Burgen und Siedlungsstruktur (Ruttkay, A.–Ruttkay, M.–Bednár, P., edd.), 105–134. Nitra.

[272] KOUŘIL, P.–ŽÁČEK, P., 1986: Drobná středověká opevnění v Pobeskydí a otázka jejich klasifikace – Kleine mittelalterliche Befestigungen und die Frage deren Klasifizierung, ČSZM B 35, 97–138.

[273] KOUŘIL, P.–ŽÁČEK, P., 1987: Drobné středověké opevnění Lipina a jeho archeologický výzkum – Kleine mittelalterliche Befestigung Lipina und ihre archäologische Untersuchung, AH 12, 375–382.

[274] KOVÁČIK, P.–DUDKOVÁ, V.–LAFKOVÁ, H., 2016: Poznatky ke stavebnímu vývoji a k pohřbívání v kostele sv. Kříže u Javorníku-Vsi na základě archeologického výzkumu – New knowledge about construction, historical development and burials in St. Cross church in Javorník based on archaeological research, PV 57, č. 2, 177–196.

[275] KOVÁČIK, P.–MALÍK, P.–ZEZULA, M., 2008: Opava (k. ú. Opava-město, okr. Opava). Nákladní ulice p. č. 94/1; 97; 98/2; 104/3, 4, 9, 15; 117/1; 602; 603. Vrcholný a pozdní středověk, novověk. Město. Zjišťovací výzkum, PV 49, 426–429.

[276] KOVÁČIK, P.–SCHÖN, M., 2011: Zlaté Hory (okr. Jeseník), Náměstí Svobody, Polská ulice. Novověk. Město. Záchranný výzkum, PV 52, č. 2, 211.

[277] KOVÁČIK, P.–SCHÖN, M.–ZEZULA, M., 2008: Bohumín (k. ú. Starý Bohumín, okr. Karviná). Nám. Svobody, č. p. 26, 27. Středověk–novověk. Město. Záchranný výzkum, PV 49, 351–352.

[278] KOVÁČIK, P.–VESELÁ, B., 2009: Stove tiles from Starý Bohumín – Kachle ze Starého Bohumína – Die Kachlen von Starý Bohumín, Studies in Post-Medieval Archeology 3, 289–301.

[279] KOVÁČIK, P.–VESELÁ, B., 2006: Jeseník (okr. Jeseník). Masarykovo náměstí. Parc. č. 435, 437/1, 437/3. Středověk, novověk. Sídliště – město. Záchranný výzkum. Uložení Muzeum Jeseník, PV 47, 233–234.

[280] KOVÁČIK, P.–TOBIASZOVÁ, A., 2011: Velká Polom (okr. Ostrava). Intravilán obce, č. p. 600, 601/1. Středověk, novověk. Tvrz. Záchranný výzkum, PV 52, č. 2, 205.

[281] KOZÁK, P.–PRIX, D.–ZEZULA, M., edd., 2011: Kostel sv. Martina v Bohušově. Bohušov – Ostrava.

[282] KRÁL, J., 1956: Nález středověké keramiky v Opavě, ČSM B 5, 11–25.

[283] KRÁL, J., 1958: Eine vorläufige Mitteilung über di slavische Besiedlung in der Gemeinde Úvalno, Bez. Krnov, PV 3, 82–84.

[284] KRÁL, J., 1958a: Zpráva o drobných zachraňovacích akcích expositury v Opavě, PV 1958, 104.

[285] KRÁL, J., 1959: Slovanská osada z 9. století v Úvalně, okr. Krnov, ČSM B 8, 82–100.

[286] KRÁL, J., 1960: Přehled výzkumů opavské expositury archeologického ústavu ČSAV pob. v Brně za rok 1959, PV 4, 177–179.

[287] KRÁL, J., 1961: Opavské středověké nálezy – Mittelalterliche Funde aus Opava, ČSM B 10, 19–35.

[288] KRÁL, J., 1961a: Opavské středověké nálezy – II. Popská ulice a Vaškovo náměstí – Mittelalterliche Funde (II) aus Opava, ČSM B 10, 19–36.

[289] KRÁL, J., 1961b: Z výzkumů opavské expositury Archeologického ústavu ČSAV, pob. v Brně – Von den Ausgrabungen des AÚ ČSAV, Zweigstelle Brno, Expositur in Opava, im Jahre 1960, PV 5, 106–109.

[290] KRÁL, J., 1963: Mittelalterliche Funde aus Ostrava im Jahre 1962, PV 7, 66–68.

[291] KRÁL, J., 1964: Středověké nálezy v Opavě 1963 – Mittealterliche Funde in Opava 1963, PV 8, 67.

[292] KRÁL, J., 1964a: Středověké nálezy v Ostravě – Mittelalterliche Funde in Ostrava, ČSM B 13, 1–8.

[293] KRÁL, J., 1966: Slovanské hradisko v Opavě-Kylešovicích – Slawischer Burgwall in Opava-Kylešovice, PV 10, 72–73.

[294] KRÁL, J., 1967: Hrnčířská pec v Bruntále – Ein Töpferofen in Bruntál, PV 11, 54–55.

[295] KRÁL, J., 1968: Nález středověkých vrat v Opavě v roce 1968 – Fund elnes mittelalterlichen Tores in Opava im Jahre 1967, PV 12, 111–112.

[296] KRÁL, J., 1971: Slovanské sídliště v Hněvošicích – Die slawische Siedlung von Hněvošice (Bez. Opava), PV 14, 24.

[297] KRÁL, J., 1971a: Tři drobné nálezy z minulosti Krnova, Slezsko 3, 33.

[298] KRÁL, J., 1973: Nález mince a hřebů na Vikštejně obec Radkov-Dubová (okr. Opava) – Fund einer Minze und von Nägeln auf Vikštejn, Gemeinde Radkov (Bez. Opava), PV 17, 88.

[299] KRÁL, J., 1973a: Zachraňovací akce v Dolním Benešově (okr. Opava) – Rettungsgrabung in Dolní Benešov (Bez. Opava), PV 17, 89–90.

[300] KRÁL, J., 1974: Nálezové prostředí středověké keramiky. In: Archeologický sborník, 102–112. Ostrava.

[301] KRÁL, J., 1974a: Středověké nálezy v Opavě 1973 – Mittelalterliche Funde in Opava 1973 (Bez. Opava), PV 18, 101–102.

[302] KRÁL, J., 1975: Archeologické nálezy v Opavě v roce 1974 (okr. Opava) – Archäologische Funde in Opava im Jahre 1974, PV 19, 82.

[303] KRÁL, J., 1975a: Keramické zvonky ze středověkých nálezů – Tonschellen in mittelalterlichen Funde, AR XXVII, 387–389.

[304] KRÁL, J., 1977: Opavský nález cínového víka – Opava Fund von Blechdeckel, ČSM B 26, 188–189.

[305] KRASNOKUTSKÁ, T., 2005: Středověké a novověké kachle z Opavy. Katalog nálezů z archeologických výzkumů. Archaeologiae Regionalis Fontes 8. Olomouc.

[306] KRASNOKUTSKÁ, T.–TERYNGEROVÁ, H., 2008: Záchranné archeologické výzkumy realizované v prostoru zámku v Klimkovicích v letech 2006 a 2007, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě, 139–148.

[307] KRASNOKUTSKÁ, T.–ZEZULA, M., 2008: Velké Heraltice (k. ú. Velké Heraltice, okr. Opava). Usedlost č. p. 199, č. p. 789. Vrcholný středověk. Vesnice. Záchranný výzkum, PV 49, 453.

[308] KRAVAR, Z., 2008: Říšské župní muzeum Opava (1894, 1938–1945). Inventář. In: Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě, NAD 231, č. pomůcky 1614. Opava.

[309] KRAVAR, Z., 2014: Faustin Ens. Das Oppaland, oder Troppauer Kreis, nach seinen geschichtlichen naturgeschichtlichen, bürgerlichen und örtlichen Eigenthümlichkeiten. In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol., edd.), 32–33. Opava.

[310] KRUŤA, T., 1958: Dějiny dolování ve Zlatých Horách (Cukmantlu) ve Slezsku, VVM XIII, 77–84, 149–155.

[311] KULKA, R., 1903: Bericht uber die Wanderversammlung in Troppau und Jagerndorf, Sitzungsberichte der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Jhrg. 1903, Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 33, 89–99.

[312] MACHÁČEK, P., 2011: Sto deset let muzejní práce v Javorníku, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy 37, č. 2, 6–10.

[313] MALÍK, P., 2014: Záchranný archeologický výzkum na zřícenině hradu Fürstenwalde – The archeological Rescue Survey at the Ruined Fürstenwalde Castle, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě, 134–143.

[314] MALÍKOVÁ, H., 2016: Středověké a raně novověké hračky a součásti her v archeologické podsbírce Slezského zemského muzea – Middle Ages and Early Modern Ages Toys and Components of Games in Archaeological Sub-collection of Silesian Museum in Opava, ČSZM B 65, 1–12.

[315] MALÍKOVÁ, H.–SKALICKÁ, P., 2016: K datování hospodářské stavby z areálu dominikánského kláštera v Opavě – On Dating of an outbuilding in the premises of Dominican Monastery in Opava, ČSZM B 65, 223–236.

[316] MARETHOVÁ, B., 2012: Poutní odznak. In: Předměty vyprávějí. Hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru (Vojůvková, K.–Zezula, M., edd.), 58–59. Opava.

[317] MARETHOVÁ, B., 2018: Nález cylindrického pouzdra s brakteáty z Opavy z prostoru bývalé Radniční ulice – A cylindrical bracteate holder found in Opava, former Radniční Street, Numismatický sborník 32, 91–96.

[318] MĚCHUROVÁ, Z., 1994: Funde der kleinen mittelalterlichen Plastik aus dem Gebiet tschechischen Schlesiens, AR XLVI, 618–626.

[319] MĚCHUROVÁ, Z., 1995: Nálezy drobné středověké plastiky na území českého Slezska. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (Jiřík, K., ed.) 17, 351–359. Ostrava.

[320] MĚCHUROVÁ, Z., 1996: Archeologie na Ostravsku – Die Entwicklung der Archäologie im Ostrauer Gebier, AR XLVIII, 565–579.

[321] MĚCHUROVÁ, Z., 1996a: Výrobky z kosti z hradu Landeka (obec Koblov, okr. Ostrava) – Knochenprodukte aus Burg Landek (Gem. Koblov, Bez. Ostrava), ČMMZ 81, 155–165.

[322] MĚCHUROVÁ, Z., 2004: Kovové a luxusní nálezy z hradu Landeka u Ostravy (kat. Koblov) – Metall- und Luxusgegenstände aus der Burg Landek bei Ostrava (Gem. Koblov), ČMMZ 89, 219–252.

[323] MĚCHUROVÁ, Z., 2009: Slezskoostravský hrad v archeologických nálezech, Zpravodaj Ostravského muzea 16, č. 1, 36–56.

[324] MĚCHUROVÁ, Z., 2011: K archeologii na Slezskoostravském hradě – Zur Archäologie auf der Schlesisch-Ostrauer Burg. In: Hrad jako technický problém: technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel (Měřínský, Z., ed.), 75–88. Brno.

[325] MĚCHUROVÁ, Z., 2013: Drobné středověké a novověké nálezy z Ostravy ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě – Minor medieval and modern findings from Ostrava in the collections of Silesian Museum in Opava, ČSZM B 62, 185–198.

[326] MĚCHUROVÁ, Z., 2014: Heslo I/24 Počátky muzejnictví v Ostravě a Karel Jaromír Bukovanský. In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol., edd.), 78. Opava.

[327] MĚCHUROVÁ, Z., 2014a: Rozkládací krabice s prehistorickými artefakty K. J. Bukovanského. In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol., edd.), 81. Opava.

[328] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady) – Übersicht des bisherigen Standes der Erforschung von Befestigungen aus dem 11. bis Anfang des 16. Jh. in Mähren und Schlesien Burgwälle und Burgen, AH 6, 147–197.

[329] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1989: Století posledních Přemyslovců na Moravě a ve Slezsku ve světle archeologických výzkumů a nálezů – Das Jahrhundert der letzten Přemysliden in Mähren und Schlesien im Lichte archäologischer Forschungen und Funde, AH 14, 19–42.

[330] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: Vývoj osídlení na Moravě a ve Slezsku (současný stav výzkumu) – Die Entwicklung der Besiedlung in Mähren und Schlesien (der gegenwärtige Forschungsstand), AH 16, 27–36.

[331] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě – Fragen der Kolonisation und der interethnischen Beziehungen im mittelalterlichen Mähren, AH 18, 99–118.

[332] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2006: Befestigte Zentren der frühen Přemysliden-Periode in Mähren und Schlesien (Thesen), AH 31, 55–66.

[333] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2011: Za PhDr. Jaroslavem Králem: 15. listopadu 1921 – 3. června, AH 36, 629–630.

[334] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2014: Dějiny a stav výzkumu Velké Moravy. In: Velká Morava a počátky křesťanství (Kouřil, P., ed.), 16–22. Brno.

[335] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1991: Anfänge der Burgsteinarchitektur in Mähren und Schlesien und ihre mitteleuropäischen Wechselbeziehungen, ČMM B 76, 85–106.

[336] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PLAČEK, M., 1991a: Vývoj hradní architektury na Moravě a ve Slezsku od husitských válek do 1. třetiny 16. století – Entwicklung der Burgarchitektur In Mähren und In Schlesien seit den Hussitenkriegen bis In das 1. Drittel des 16. Jahrhunderts, AH 6, 215–232.

[337] MĚŘÍNSKÝ, Z.–PROCHÁZKA, R., 2010: K některým aspektům každodenního a svátečního života středověkého člověka na Moravě a ve Slezsku – Zu einigen Aspekten des Alltags- und Feiertagslebens des mittelalterlichen Menschen in Mähren und Schlesien, AH 35, 7–44.

[338] MICHNOVÁ, V.–POLANSKÝ, L.–TOMKOVÁ, L.–TYMONOVÁ, M., 2010: Komárovský poklad. Revize. Revize dochované části torza depotu – The Komárov hoard re-discovered. Description and the preserved part of the hoard revised, Numismatické listy 65, 98–126.

[339] MIKETOVÁ, H.–MÜLLER, K., edd., 2012: Opavský zámek. Opava.

[340] MINAŘÍK, J., 2019: Herbert Weinelt: krátká cesta bruntálského historika. Příspěvek k dějinám sudetoněmecké vědy na Moravě. Rkp. nepubl. bakalářské práce na HÚ FF MU v Brně, ved. práce Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

[341] MONÍK, M.–PLAŠTIAKOVÁ, M.–KOVÁČIK, P.–CHEBEN, M., 2007: Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých horách. In: Stříbrná Jihlava. Studie k dějinám hornictví a důlních prací, 76–81. Jihlava.

[342] MORAVEC, Z., 2007: Ostrava (k. ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava). Kostelní ulice č. 2. Středověk, novověk (14.–17. st.). Sídliště. Záchranný výzkum, PV 48, 500–501.

[343] MORAVEC, Z., 2007a: Tvář středověké Ostravy. Ostrava.

[344] MORAVEC, Z., 2007b: Záchranný archeologický výzkum na Kostelní ulici v Moravské Ostravě – Badania archeologiczne na ulicy Kościelnej w Ostrawie – Archäologische grabungen in der Kostelní-strasse in Ostrava, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005–2006, 227–230.

[345] MORAVEC, Z., 2009: Archeologický výzkum na Kostelní ulici 2 v Moravské Ostravě, Zpravodaj Ostravského muzea 16, 58–76.

[346] MORAVEC, Z., 2010: Archeologický výzkum na Puchmajerově ulici v Ostravě – Badania archeologiczne na ulicy Puchmajerowej w Ostrawie – Archäologische Untersuchungen in der Puchmajer-Straße in Ostrava, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 2007–2008 roku, 208–213.

[347] MORAVEC, Z., 2011: Ostrava a její blízké okolí v době kolem první poloviny 14. století. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského (Majer, D., ed.), 107–158. Ostrava.

[348] MORAVEC, Z., 2012: Archeologická výstava v Moravské Ostravě v roce 1888, Pravěk NŘ 20, 325–334.

[349] MORAVEC, Z., 2012a: Předstihový archeologický výzkum na Muzejní ulici v Ostravě – Archeologiczne badania poprzedzające na ulicy Muzejnej w Ostrawie – Vorausgehende archäologische Untersuchungen in der Muzejní-Straße in Ostrava, Badania archeologiczne na Górnym Śłąsku i ziemiach pogranicznych w 2009–2010 roku, 80–84.

[350] MORAVEC, Z., 2013: Odpadní jímka z ulice 28. října v Ostravě – A waste-water trap in 28th October Street in Ostrava, ČSM B 62, 199–208.

[351] MORAVEC, Z., 2013a: Ulice středověké Ostravy – The streets of medieval Ostrava, Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 27, 83–109.

[352] MORAVEC, Z., 2017: Archeologické prameny: Každodenní život středověkého měšťana. In: Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města (Przybylová, B., red.), 154–181. Ostrava.

[353] MORAVEC, Z., 2019: Archeologické vykopávky K. J. Bukovanského ve slezských částech dnešní Ostravy, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 45, č. 1–2, 11–12.

[354] MORAVEC, Z., 2019a: Kachlový soubor z Kostelního náměstí v Ostravě. Ostrava.

[355] MORAVEC, Z.–ZEZULA, M., 2017: Archeologické prameny: Každodenní život středověkého měšťana. In: Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města (Przybylová, B., red.), 154–181. Ostrava.

[356] NEKUDA, V., 1969: 150 let Moravského musea v Brně. Stručný přehled historického vývoje. Brno.

[357] NEKUDA, V.–UNGER., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[358] NOVÁK, J.–ŠTĚPÁN, V., 1984: Vývoj dolování zlata ve zlatohorském rudném revíru do počátku 17. století, Studie z dějin hornictví 15, 70–86.

[359] NOVÁK, J.–ŠTĚPÁN, V., 1985: Těžba a rýžování zlata v Jeseníkách, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy 11, 30–32.

[360] NOVÁK, J.–ŠTĚPÁN, V., 1986: Exploatace zlata na Bruntálsku v 16. století, ČSM B 35, 46–60.

[361] NOVÁK, J.–ŠTĚPÁN, V., 1987: Horní města na severní Moravě, SM 54, 37–43.

[362] NOVOTNÝ, B., 1959: Archeologický výzkum Hradce u Opavy – Archäologische Forschung von Hradec u Opavy, Slezský sborník 57, 447–463.

[363] NOVOTNÝ, B., 1962: Výzkum slovanského hradiska v Opavě-Kylešovicích – Grabung auf dem Burgwall in Opava-Kylešovice, ČSM B 11, 65–80.

[364] NOVOTNÝ, B., 1978: Výzkum přemyslovského ústředí "castrum Zpitignew" z 11.–12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech – Erforschung des Premyslidenzentrums "Castrum Zpitignew" aus dem 11.–12. Jahrhundert und die Rekonstruktion seines Territoriums in archäologischen und schriftlichen Quellen, AH 3, 183–215.

[365] NOVOTNÝ, G., 2009: Černohorský, Karel Václav. In: Biografický slovník českých zemí 11, 14–16. Praha.

[366] NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M., 2004: Zvířecí kosti ze středověkých jímek v Opavě – Tierknochen aus mittelalterlichen Gruben in Opava, ČSZM B 53, 1–17.

[367] NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M., 2007: Nález chrta na hradisku Chotěbuz-Podobora – Greyhound find from Chotěbuz-Podobora hillfort, Těšínsko 50, č. 1, 29–31.

[368] NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M., 2008: Nález lidských pozůstatků z hradiska v Chotěbuzi-Podoboře, Těšínsko 51, č. 2, 1–4.

[369] ???? konec nazvu? NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M., 2010: Local elite from Chotěbuz-Podobora from zooarcheological and archeological point of view – Animals as Material Culture in the Middle Ages. Bestial Mirrors, VIAS 3, 31–38.

[370] NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M., 2012: Paleopatologické nálezy na třech zvířecích kostrách ze středověké jímky v Opavě – Paleopathological finds on three animal skeletons from the medieval cess-pit in Opava. In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (Doležel, J.–Wihoda, M., edd.), 365–372. Brno.

[371] OPRAVIL, E., 1961: Botanické nálezy z archeologického výzkumu středověku města Opavy (1350–1500), Přírodovědný časopis slezský 22, 361–366.

[372] OPRAVIL, E., 1974: Moravskoslezský pomezní les do začátku kolonizace, Archeologický sborník, 113–133.

[373] OPRAVIL, E., 1990: Archeobotanické nálezy z Kolářské ulice v Opavě – Archäobotanische Funde aus der Kolářská-Gasse in Opava, AH 15, 491–509.

[374] OPRAVIL, E., 1994: Výsledky archeobotanické analýzy z hradiska Chotěbuz-Podobora. In: Slovanské osídlení českého Slezska (Kouřil, P., ed.), 168–173. Brno – Český Těšín.

[375] PACHL, H., 1983: Jauernig und das Jauerniger Ländchen. Regensburg.

[376] PALOWSKÁ, M., 2015: Vliv národopisné výstavy v Orlové roku 1894 na vznik současného Ostravského muzea – The Influence of 1894 Ethnographic Exhibition in Orlová on the Foundation of the Current Museum of Ostrava, Prameny a studie 56, 101–104.

[377] PAVELČÍK, J., 1960: Průzkum kostela v Osoblaze – Die Durchforschung die Kapelle in Osoblaha, PV 4, 130.

[378] PAVELČÍK, J., 1960a: Zjišťovací výzkum ve Štramberku – Feststellunggrabung in Štramberk, PV 1959, 66.

[379] PAVELČÍK, J., 1971: Slovanské objekty v Hradci u Opavy – Slawische Objekte in Hradec bei Opava (Bez. Opava), PV 15, 54.

[380] PAVELČÍK, J., 1972: Záchranné akce na náměstí Svobody v Opavě – Rettungsaktion am náměstí Svobody (Freiheitsplatz) in Opava (Bez. Opava), PV 16, 126–127.

[381] PAVELČÍK, J., 1973: Paleolitická stanice a osada lidu s lineární keramikou v Oticích (okr. Opava) – Paläolithische Station und Niederlassung der Trager der Linearbandkeramik in Otice (Bez. Opava), PV 17, 17.

[382] PAVELČÍK, J., 1973a: Pravěké nálezy z Hradce nad Moravicí – Vorgeschichtliche Funde aus Hradec nad Moravicí (Bez. Opava), PV 17, 96–97.

[383] PAVELČÍK, J., 1974: Středověká osada v Albrechticích – Mittelalterliche Niederlassung in Albrechtice (Bez. Karviná), PV 18, 82.

[384] PAVELČÍK, J., 1974a: Záchranná akce ve Vávrovicích-Palhanci (okr. Opava) – Bergungsaktion in Vávrovice-Palhanec (Bez. Opava), PV 19, 112–113.

[385] PAVELČÍK, J., 1975: Dvacet let opavské expozitury AÚ ČSAV Brno, AR XXVII, 361–364.

[386] PAVELČÍK, J., 1975a: Dvacet let práce opavské expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Brně, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy 1, 45–48.

[387] PAVELČÍK, J., 1978: Hradisko u Kobeřic (okr. Opava) – Der Burgwall bei Kobeřice (Bez. Opava), PV 21, 128–129.

[388] PAVELČÍK, J., 1978a: Nově zjištěné lokality ve Velkých Hošticích (okr. Opava) – Neu festgestellte Lokalitäten in Velké Hoštice (Bez. Opava),

[389] PV 23, 128.

[390] PAVELČÍK, J., 1978b: Středověké nálezy z Opavy – Masařské ulice – Mittelalterliche Funde aus Opava – Masařská-strasse, PV 21, 101.

[391] PAVELČÍK, J., 1980: Schlavische Funde in Hradec nad Moravicí (Bez. Opava), PV 1977, 80.

[392] PAVELČÍK, J., 1980a: Další nálezy z Otic-Sopky – Weitere Funde aus Otice-Sopka (Bez. Opava), PV 22, 112.

[393] PAVELČÍK, J., 1980b: Záchranná akce ve Velkých Hošticích (okr. Opava) – Rettungsaktion Velké Hoštice (Bez. Opava), PV 22, 111.

[394] PAVELČÍK, J., 1981: Středověké nálezy z Albrechtic – Mittelalterliche Funde aus Albrechtice (Bez. Karviná), PV 23, 60–61.

[395] PAVELČÍK, J., 1989: Pravěká a časně historická lokalita u Neplachovic (o. Holasovice, okr. Opava) – Prähistorische Lokalitetten bei Holasovice (Bez. Opava), PV 31, 96.

[396] PAVELČÍK, J., 1989a: Pravěké lokality u Holasovic – Prähistorische Lokalitäten bei Holasovice (Bez. Opava), PV 31, 95–96.

[397] PAVELČÍK, J., 1989b: Terénní průzkum Kostelního kopce v Opavě-Jaktaři (okr. Opava) – Geländeuntersforschung im Raum von Kostel ni kopec in Opava-Jaktař (Bez. Opava), PV 31, 96.

[398] PAVELČÍK, J., 1990: Povrchový sběr v Neplachovicích (okr. Opava) – Lesefunde aus Neplachovice (Bez. Opava), PV 32, 98.

[399] PAVELČÍK, J., 1993: Životní jubileum Vlasty Šikulové, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy 19, 43.

[400] PAVELČÍK, J., 1993a: Záchranná akce na "Kostelním kopci" v Opavě-Jaktaři (okr. Opava) – Rettungsaktion am "Kostelní kopec" (Kirchenberg) in Opava-Jaktař (Bez. Opava), PV 36, 110–111.

[401] PETER, A., 1870: Heidnische Grabalterthümer in Schlesien, Mittheilungen der k. k. Central-Commision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale 15, 80–81.

[402] PÍSKOVÁ, M., 1997: Napajedelská léta Vincence Praska – Vincenc Prasek's Years in Napajedla, Acta historica at museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, 154–161.

[403] PLAČEK, M., 2006: Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry – Zwei weniger bekannte Festen auf dem mährischen Ufer des Flusses Odra, AH 31, 249–258.

[404] PODBORSKÝ, V., 1995: Jubilantka Vlasta Šikulová, Pravěk NŘ 3, 312–313.

[405] PODBORSKÝ, V., 1996: 25. výročí úmrtí Lumíra Jisla, Pravěk NŘ 4, 400.

[406] POKLUDOVÁ, A., 2005: Karel Jaromír Bukovanský – pedagog, vlastivědný pracovník, archeolog, publicista a zakladatel českého muzejnictví ve Slezsku, ČSZM B 54, 26–52.

[407] POLOCZKOVÁ, B., 1977: Inž. Wiktor Karger, ČSM B 26, 1, 7–31.

[408] POSPÍŠIL, J., 1899: Krátký přehled předhistorických památek slezských, Věstník Matice opavské 8, 1–11.

[409] POULÍK, J., Nové slovanské výzkumy na Moravě, Vznik a počátky Slovanů I, 239–258.

[410] PRASEK, V., 1875: Všehochuť z cesty po Slezsku, Opavský týdeník 6, č. 35, 286.

[411] PRASEK, V., 1875a: Všehochuť z cesty po Slezsku, Opavský Týdeník 6, č. 41, 334–336.

[412] PRASEK, V., 1885: Z dávnověkosti Těšína I., Opavský týdeník 16, č. 96, 1.

[413] PRASEK, V., 1886: Burg Wiegstein, Opavský týdeník 101, č. 228, 1–2.

[414] PRASEK, V., 1886a: Kylešovská tvrz, Opavský týdeník 17, č. 68, 3.

[415] PRASEK, V., 1889: Historická topografie země Opavské. Opava.

[416] PRASEK, V., 1891: Dějiny kraje Holasovského čili Opavského. Opava.

[417] PRASEK, V., 1894: Dějiny knížectví Těšínského. Opava.

[418] PRIX, D., 2017: Kostel sv. Václava. In: Počátky a vývoj středověkého města (Antonín, R. et. al.), 28–45. Ostrava.

[419] PRIX, D., v tisku: Exkurz 3. Holasovice, zděný raně gotický kostel neznámého zasvěcení. In: Holasovice – Loděnice – Štemplovec – Kamenec. Dějiny obcí (Rosová, R. a kol., edd.). Holasovice.

[420] PRIX, D.–ZEZULA, M., 2000: Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích, okr. Bruntál – Archäologische Erforschung der Kirche Mariä Himmelfahrt in Brantice (Bransdorf), Bez. Bruntál, AH 25, 279–305.

[421] PRIX, D.–ZEZULA, M., 2002: Archeologický výzkum a stavebně historický průzkum minoritského kláštera v Opavě v roce 2000 – Die archäologischen Untersuchungen und die bauhistorische Erforschung des Minoritenklosters in Troppau im Jahre 2000. In: Ve stopách sv. Benedikta (Jan, L.–Obšusta, P., edd.), Disputaciones Moravicae 3, 275–294.

[422] PRIX, D.–ZEZULA, M., 2002b: Záchranný archeologický výzkum a stavebně historický průzkum minoritského kláštera v Opavě, Badania archeologiczne na Górnym Śłasku i ziemiach pogranicznych w łatach 1999–2000, 303–315.

[423] PRIX, D.–ZEZULA, M., 2003: Středověké osídlení Bohušova a počátky kostela sv. Martina – Die mittelalterliche Besiedlung des Dorfes Bohušov (Bez. Bruntál) und Anfänge der St. Martin-Kirche, AH 28, 433–460.

[424] PROCHÁZKA, R., 2007: Archeologie a poznání moravských a slezských měst – Die Archäologie als Mittel zum Kennenlernen von mährischen und schlesischen Städten im Mittelalter (Ein Beitrag zur Frage der Anordnung des Raumes), AH 32, 37–80.

[425] PROCHÁZKA, R., 2009: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku. Spisy AÚ AV ČR v Brně 38. Brno.

[426] PROCHÁZKA, R.–HLOŽEK, M., 2013: Opavský džbán v Brně? K otázce počátků vrcholně středověké glazované keramiky – Opavian jug in Brno? To the question of the beginnings of the Late Middle Ages glazed pott, ČSZM B 62, 231–244.

[427] RASCHKE, G., 1941: Grabungen an der frühromanischen Burgkapelle von Teschen, Altschlesien 10,146–161.

[428] RATAJ, J., 1970: Seznam prací PhDr. Lumíra Jisla, CSc., AR XXII, 207–221.

[429] RATAJ, J.–ŠOLLE, M.–VENCL, S., 2003: Vzpomínky pracovníků Státního archeologického ústavu v Praze, AR LV, 139–165.

[430] ROSOVÁ, R. a kol., v tisku: Holasovice – Loděnice – Štemplovec – Kamenec. Dějiny obcí. Holasovice.

[431] RYCHLÝ, M., 2018: Hmotná kultura středověkých opevněných sídel na Javornicku (okr. Jeseník) – Material culture of Medieval fortified settlements in Javorník region, district of Jeseník. Rkp. magisterské práce na ÚA FPF Slezské univerzity, ved. práce PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D., Opava.

[432] SARTORI, F., 1818: Urnen in Fürstenthum Jägerndorf gefunden. In: Mahlerisches Taschenbuch für Freunde interessanter Gegenden, Natur- und Kunst Merkwürdigkeiten der Österreichischen Monarchie 6, 180–182. Wien.

[433] SEDLÁČKOVÁ, H., 2004: Archeologické nálezy skla z hradu Cvilín u Krnova, okr. Bruntál, VVM LVI, 367–379.

[434] SEDLÁČKOVÁ, H., 2004a: Středověké sklo z Opavy – Das mittelalterliche Glas aus Opava (Troppau), PA 95, 223–264.

[435] SCHENK, Z., 2004: Nejstarší neolitické osídlení jihozápadní části Moravské brány (k problematice osídlení přerovského regionu v období kultury s lineární keramikou), Sborník SOA v Přerově, 6–41.

[436] SCHIRMEISEN, K., 1937: Auf den Spuren eines mittelalterlichen Dorfes bei Benisch, Benischen Ländchen 3, 81–85.

[437] SCHRÁNIL, J., 1925: Několik příspěvků k poznání kulturních proudů v zemích českých v X. a XI. věku, Obzor prehistorický 4, 175–177.

[438] SCHUCHHARDT, C., 1931: Die Burg im Wandel der Wellgeschichte. Potsdam.

[439] SKALICKÁ, P., 2014: Heslo III/4.3. Gustav Stumpf (1880–1962). In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol., edd.), 217. Opava.

[440] SKALICKÁ, P., 2014a: Heslo II/11.2. Nálezy z vykopávek vídeňské archeologické společnosti v roce 1903. In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol., edd.), 119. Opava.

[441] SKALICKÁ, P., 2014b: Heslo II.11.3. Prsten s křišťálovou muglí z Holasovic. In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol., edd.). 120. Opava.

[442] SKALICKÁ, P., 2014c: Heslo III/4.2. Viktor Karger (1880–1886) a jeho význam pro slezskou archeologii. In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol., edd.), 214. Opava.

[443] SKALICKÁ, P., 2014d: Heslo III/4.2.1. Viktor Karger, Gustav Stumpf. Mapa archeologických nalezišť. In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol., edd.), 214–215. Opava.

[444] SKALICKÁ, P., 2014e: Heslo II/11.1. Výběr archeologických nálezů ze sbírky Muzea Matice opavské. In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol., edd.), 117. Opava.

[445] SKALICKÁ, P.–MARETHOVÁ, B., 2013: Středověká dřevohliněná zástavba domovního bloku. Předběžné shrnutí výsledků předstihového výzkumu v prostoru bývalé Radniční ulice v Opavě – Medieval wood-and-clay housing development of the house block – premilliary summary of archeological research in the former Radniční street in Opava, ČSZM B 62, 2013, 253–271.

[446] SKALICKÁ, P.–MARETHOVÁ, B., 2014: Archeologický výzkum při bývalé Radniční ulici v Opavě – Badania archeologiczne na dawnej ulicy Ratuszowej w (Radniční ulice) w Opawie, Badania archeologiczne na Górnym Śłąsku i ziemiach pogranicznych w 2011–2012 roku, 126–134.

[447] SKALICKÁ, P.–ŠÍL, J., 2014: Heslo IV/8. Lumír Jisl (1921–1969). In: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska (Šíl, J. a kol., edd.), 323. Opava.

[448] SKLENÁŘ, K., 1970: Archeologické spisy Josefa Dobrovského a jejich prameny – Archölogische Schriftstücke von Josef Dobrovský und deren Quellen, SbNM A XXIV, 245–295.

[449] SKLENÁŘ, K., 1971: Jan Erazim Vocel a počátky archeologické vědy v Čechách (K 100. výročí Vocelova úmrtí), PA LXII, 315–321.

[450] SKLENÁŘ, K., 1981: Jan Erazim Vocel. Zakladatel české archeologie. Praha.

[451] SKLENÁŘ, K., 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha.

[452] SKLENÁŘ, K.–VLAŠÍMSKÝ, P., 2015: Freising Hans 18. 1. 1905 – 8. 12. 1977. In: Biografický slovník českých zemí 18, 372–373. Praha.

[453] SKUTIL, J., 1946: Slezsko, český stát a česká kultura. In: Slezsko, český stát a česká kultura. Cyklus přednášek pořádaný Masarykovou univerzitou v Brně, 11–26. Opava.

[454] SMETÁNKA, Z., 2008: Vzpomínky na minulost české archeologie I. Neviditelná kolej jako prostředek hledání nových cest – Remembering the Past of Czech archaeology I: The invisible college as a route to new approaches, AR LX, 733–754.

[455] SPURNÝ, V., 1999: Vzpomínka na Lumíra Jisla (1921–1969), AR LI, 901–902.

[456] STABRAVA, P., 1999: Archeologický výzkum kostela sv. Kateřiny v Kelči. In: Památkový ústav v Ostravě. Výroční zpráva 1998, 117–120. Ostrava.

[457] STABRAVA, P., 1999a: Hradec nad Moravicí (o. Opava). Církevní škola Sv. Ludmily. Hrob, výrobní objekty – pece. Halštat, doba hradištní. Záchranný výzkum, PV 40 (1997–1998), 326–327.

[458] STABRAVA, P., 2000: Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Hradec nad Moravicí – Církevní škola sv. Ludmily, okres Opava, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, 165–171.

[459] STABRAVA, P., 2002: Stará Ves pod Ondřejnicí (okr. Frýdek-Místek). Zámek. Novověk. Záchranný výzkum, PV 43, 294–295.

[460] STABRAVA, P., 2003: Archeologický výzkum na zámku ve Štáblovicích, okres Opava, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě, 28–39.

[461] STABRAVA, P., 2005: Hradec nad Moravicí (okr. Opava). Zámecká ulice 65. Raný středověk. Záchranný výzkum, PV 46, 284.

[462] STABRAVA, P., 2011: Žárové pohřebiště na katastru města Příbora a jeho místo v regionálním vývoji kultury lužických popelnicových polí – A cremation burial ground on the cadaster of Příbor and its role in the regional development of Lusatian urn field culture, PV 52, č. 1, 75–110.

[463] STABRAVA, P., 2014: Archeologický průzkum v domě č. 28 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře, Vlastivědný sborník Novojičínska 64, 165–178.

[464] STABRAVA, P., 2017: Homo faber silvaticus. In: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací (Máchová, M.–Orlita, Z.–Stabrava, P., edd.), 93–103. Nový Jičín.

[465] STABRAVA, P., 2017a: Sekery. In: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací (Máchová, M.–Orlita, Z.–Stabrava, P., edd.), 105–107. Nový Jičín.

[466] STABRAVA, P.–TERYNGEROVÁ, H., 2001: Objev středověkého zahloubeného objektu v Hlučíně. In: Památkový ústav v Ostravě. Výroční zpráva 2000, 141–145. Ostrava.

[467] STUMPF, G., 1912: Ruine Reichenstein, Altwater 30, 111–114.

[468] STUMPF, G., 1915: Ruine Reichenstein bei Jeuernig, Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichische Schlesiens 10, 73–78.

[469] STUMPF, G., 1921: Die vor- und frühgeschichtliche Ausstellung in Troppau, Das Kuhländchen 3, 7, 56.

[470] STUMPF, G., 1926: Neue vorgeschichtliche Funde vom Kotoutsch, Das Kuhländchen 9, 129–134.

[471] STUMPF, G., 1928: Funde aus Burgwällen, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit 4, 121–122.

[472] SVOBODOVÁ, H.–BARTOŠ, M.–NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M.–KOUŘIL, P., 2015: Genetic analysis of possibly the oldest greyhound remains within the territory of the Czech Republic as a proof of a local elite presence at Chotěbuz-Podobora hillfort in the 8th–9th century AD, SbNM B LXXI, 17–24.

[473] SWIAČ, M., 2012: Expozice Ve znaku zavinuté střely II. v Muzeu Novojičínska. Rkp. magisterské diplomové práce ÚAM FF MU v Brně, ved. práce Mgr. Pavel Holman.

[474] ŠEBELA, L., 2005: Jiří Pavelčík sedmdesátníkem – Jiří Pavelčík zum Siebzigsten Geburtstag, PV 46, 330–343.

[475] ŠEFČÍK, E., 1978: Novojičínský archeolog a vlastivědný pracovník Gustav Stumpf, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 39, 50–51.

[476] ŠEFČÍK, E., 1981: Václav Vendl – zapomenutý opavský muzejní a kulturní pracovník, ČSZM B 35, 184–192.

[477] ŠEFČÍK, E., 1982: Městské muzeum v Opavě v letech 1896–1945, Ročenka okresního archivu v Opavě, 59–61.

[478] ŠEFČÍK, E., 1984: Přehled vývoje opavských muzeí v letech 1814–1938, ČSM B 33, 1–44.

[479] ŠEFČÍK, E., 1987: K činnosti Viktora Kargera v Opavě, Těšínsko 1, 28–29.

[480] ŠEFČÍK, E., 1987a: Novojičínský archeolog a vlastivědný pracovník Gustav Stumpf, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 39, 50–52.

[481] ŠERÝ, Z.–TICHÁNEK, J., 2003: Šlechtická sídla na Novojičínsku. Opava.

[482] ŠIKULOVÁ, V., 1958: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní, Pravěk východní Moravy 1, 88–162.

[483] ŠIKULOVÁ, V., 1964: Výzkumy pravěkého oddělení Slezského muzea v roce 1963, Opavsko 10, 16–18.

[484] ŠIKULOVÁ, V., 1966: Dvacet let archeologické práce na území opavského okresu, Opavsko 12, 27–32.

[485] ŠIKULOVÁ, V., 1966a: Nejstarší opavská studna – Der älteste Brunnen in Opava (Troppau), ČSM B 15, 3–11.

[486] ŠIKULOVÁ, V., 1968: Památky na slovanský kmen Holasiců. Praha.

[487] ŠIKULOVÁ, V., 1968a: Předběžná zpráva o výzkumu kostela sv. Václava v Ostravě – Vorbericht ober die ausgrabungen in der st. Wenzelskirche zu Ostrava, PV 12, 101–103.

[488] ŠIKULOVÁ, V., 1968b: Záchranné akce v areálu středověké Opavy – Rettungsaktionen im Bereich des mittelalterlichen Opava, PV 12, 100–111.

[489] ŠIKULOVÁ, V., 1969: Dr. Lumír Jisl zemřel, Informace Slezského muzea 3, prosinec 1969, 1–3.

[490] ŠIKULOVÁ, V., 1970: Krypta v moravské kapli kostela sv. Václava v Opavě – Die Krypta in der mährischen Kapelle der st. Wenzelskirche in Opava, PV 13, 67–70.

[491] ŠIKULOVÁ, V., 1970a: Pokračování výzkumu v kostele sv. Václava v Ostravě (okr. Opava) – Fortsetzung der Grabung des Dominikaner Klosters in Opava (Bez. Opava), PV 14, 57–58.

[492] ŠIKULOVÁ, V., 1971: Pokračování záchranných akcí v areálu středověké Opavy – Fortsetzung der Rettungsaktion im Areal des mittelalterlichen Teiles der Stadt Opava, PV 115, 69–74.

[493] ŠIKULOVÁ, V., 1971a: Záchranné výzkumy na přestavbě státní silnice Opava–Krnov (okr. Opava) – Rettungsgrabungen beim Umbau der Staatsstrasse Opava–Krnov, PV 15, 76–77.

[494] ŠIKULOVÁ, V., 1972: Středověké nálezy z Vávrovic (okr. Opava) – Mittelalterliche Funde aus Vávrovice (Bez. Opava), PV 16, 111–112.

[495] ŠIKULOVÁ, V., 1972a: Záchranné akce v areálu středověké Opavy (okr. Opava) – Rettungsgrabungen im Areal des mittelalterlichen Troppaus (Bez. Opava), PV 16, 121–124.

[496] ŠIKULOVÁ, V., 1973: Nálezy z hradu Vikštejna, obec Radkov-Dubová (okr. Opava) – Funde aus der Burg Vikštejn, Gemeinde: Radkov-Dubová (Bez. Opava), PV 17, 87–88.

[497] ŠIKULOVÁ, V., 1973a: Záchranné akce v areálu středověké Opavy (okres Opava) – Bergungsaktionen im Areal des mittelalterlichen Opava, PV 17, 90–91.

[498] ŠIKULOVÁ, V., 1974: Archeologický výzkum v dominikánském klášteře, Naše Opavsko, 13. 7. 1973, 4.

[499] ŠIKULOVÁ, V., 1975: Příspěvek archeologie ke středověkým dějinám Opavy – Der Beitrag der Archäologie zur mittelalterlichen Geschichte von Opava, AR XXVII, 270–276.

[500] ŠIKULOVÁ, V., 1977: Nálezy mincí z výzkumu středověké Opavy a Ostravy. In: Středověká archeologie a studium počátků měst. Sborník příspěvků přednesených na celostátní konferenci středověkých archeologů v Hradci Králové, 22.–27. září 1975 (Richter, M., ed.), 141–149. Praha.

[501] ŠIKULOVÁ, V., 1978: Pokračování výzkumu dominikánského kláštera v Opavě (okr. Opava), PV 21, 87–88.

[502] ŠIKULOVÁ, V., 1982: Zpráva o pokračování výzkumu dominikánského kláštera v Opavě – Bericht über die Fortsetzung der Untersuchungen des Dominikanerklosters in Opava (Troppau), VVM XXXIV, 206–208.

[503] ŠIKULOVÁ, V., 1985: Středověká polévaná keramika z Opavy – Mittelalterliche glasierte Keramik aus Opava (Troppau), AH 10, 230–233.

[504] ŠIKULOVÁ, V., 1990: Záchranný výzkum v bývalém dominikánském kostele sv. Václava v Opavě (okr. Opava), PV 32, 76–77.

[505] ŠIKULOVÁ, V., 1991: Archeologické pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě, Pravěk NŘ 1, 24–26.

[506] ŠIKULOVÁ, V., 1991a: Polévaná konvice, v níž byl uložen poklad brakteátů v Rešově – Eine bewässerte Teekanne, in der Schatz der Brakteaten in Rešov aufbewahrt wurde, okr. Bruntál, ČSZM B 40, 9–13.

[507] ŠIKULOVÁ, V., 1991b: Přehled dokladů středověkého osídlení Kotouče ve sbírkách Slezského muzea v Opavě, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 47, 62–65.

[508] ŠIKULOVÁ, V., 1993: Vysvětlení ke středověkému prstenu z Holasovic (okr. Opava) – Erläuterung zum mittelalterlichen Fingerring aus dem Holasovice (Kreutzendorf), Bez. Opava (Troppau), ČSZM B 42, 13–16.

[509] ŠIKULOVÁ, V., 1999: Hesla č. 122–128. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1450. IV. Opava (Chamonikola, K., ed.), 227–229. Brno.

[510] ŠIKULOVÁ, V., 2004: Habánské umyvadlo Jana Jiřího Krnovského nalezené v Opavě – Das Habaner Waschbechen von Johan Georg von Jägerndorf in Opava, Sborník k dějinám města 4, 19–28.

[511] ŠIKULOVÁ, V., 2012: Archaeologica II. Hesla kat. č. 4–6. In: Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku (Šopák, P. a kol., edd.), 119–125. Opava.

[512] ŠIKULOVÁ, V.–ZEZULA, M., v tisku: Exkurz 1. Dvůr v Holasovicích ve světle archeologických nálezů z přelomu raného a vrcholného středověku. In: Holasovice – Loděnice – Štemplovec – Kamenec. Dějiny obcí (Rosová, R. a kol., edd.). Holasovice.

[513] ŠÍL, J., 2010: Vincenc Prasek (1843–1912): má vůle je mým osudem. Opava.

[514] ŠÍMA, J., 1970: Za Lumírem Jislem, Nový Orient 52, č. 1, 17.

[515] ŠOPÁK, P., 2001: Václav Karel Vendl jako historik umění – Václav Karel Vendl als Kunsthistoriker, ČSZM B 50, 184–192.

[516] ŠOPÁK, P., 2006: Opavská léta Karla Černohorského – Die Troppauer Jahre Karel Černohorskýs, ČMMZ 91, 155–165.

[517] ŠOPÁK, P., 2008: Edmund Wilhelm Braun. Opava.

[518] ŠTĚRBOVÁ, J.–PAVELČÍK, J., 1997: Macákové z Ottenburku (historie jednoho opavského domu ve světle archivních pramenů a archeologického výzkumu) – Die Macaks von Ottenburg, Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 5, 145–172.

[519] TERYNGEROVÁ, H., 1995: Předběžná zpráva o hromadném nálezu gotického skla v Opavě, Sborník Památkového ústavu v Ostravě, 30–33.

[520] TERYNGEROVÁ, H., 1996: Kostěné artefakty z archeologického výzkumu na Ostrožné ulici v Opavě, Sborník Památkového ústavu v Ostravě, 69–72.

[521] TERYNGEROVÁ, H., 1997: Opava (okr. Opava). Dolní nám. 22, čp. 304 (parc. č. 387/l st.). Sídliště – město. Středovek (13.–14. stol.). Záchranný výzkum, PV 38, 226–227.

[522] TERYNGEROVÁ, H., 1999: Dřevěné konstrukce z archeologických výzkumů historických jader v Opavě a Ostravě (v sezónách 1992–1998). In: Památkový ústav v Ostravě. Výroční zpráva 1998, 109–112. Ostrava.

[523] TERYNGEROVÁ, H., 1999a: Opava (okr. Opava), Dolní nám. 21. Středovek a novověk. Město. Záchranný výzkum, PV 39, 446–449.

[524] TERYNGEROVÁ, H., 2000: Neobvyklý nález drobné devocionálie z výzkumu v Opavě, Ostrožná ulice – předběžná zpráva. In: Památkový ústav v Ostravě. Výroční zpráva 1999, 105–109. Ostrava.

[525] TERYNGEROVÁ, H., 2001: Záchranný archeologický výzkum na hlučínském zámku. In: Památkový ústav v Ostravě. Výroční zpráva 2000, 146–147. Ostrava.

[526] TERYNGEROVÁ, H., 2002: Středověké poutnictví a jeho odraz v archeologickém materiálu. K nálezu poutního odznaku z Opavy. In: Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila (Prix, D., ed.), 31–34. Praha.

[527] TERYNGEROVÁ, H., 2008: Ostrava (k. ú. Moravská Ostrava, okr. Ostrava). Puchmajerova ulice, p. č. 3494/2, 3494/1. Středověk–novověk. Město, hřbitov. Záchranný výzkum, PV 49, 464–465.

[528] TERYNGEROVÁ, H., 2009: Ostrava (k. ú. Kunčice nad Ostravicí, okr. Ostrava). Frýdecká ulice 30, p. č. 1/1, PV 50, 425–426.

[529] TICHÁNEK, J., 2005: Šlechtická sídla na Frýdecko-Místecku. Kopřivnice.

[530] TITZE, W., 1941: Bericht über die Begehung vor- und frühgeschichtlichen Fundplätze in der näheren Umgebung von Troppau. NZ č. j. 358/91, ulož. v archivu ARÚ v Brně.

[531] TVRDÝ, Z., 2008: Antropologický materiál z kostela sv. Václava v Ostravě – Die Gebeine von der St. Wenzel-Kirche in Ostrava. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1 (Měřínský, Z.–Klápště, J., edd.), 212–215. Brno.

[532] TYMONOVÁ, M., 2005: Archeologické sbírky ve slezských muzeích – historie, současný stav a perspektivy využití z hlediska ochrany kulturního dědictví – Archäologische Sammlungen in den schlesischen Museen – Geschichte, der gegenwärtige Stand und Perspektiven, Ausnützung aus der Schutzsicht der Kulturerbschaft, AH 30, 79–93.

[533] TYMONOVÁ, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko) – Mittelalterliche Reliefkacheln als Quelle der Sachkultur (Schlesien), AH 34, 209–223.

[534] TYMONOVÁ, M., 2010: Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína ve středověku a raném novověku – Archäologische Belege des Alltagslebens der Bewohner von Burg Cvilín in der Zeit des Mittelalters und der frühen Neuzeit, AH 35, 63–79.

[535] TYMONOVÁ, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Rkp. nepubl. disertační práce ÚAM FF MU, Brno. Díl I.–III., vedoucí práce doc. PhDr. P. Kouřil, CSc.

[536] TYMONOVÁ, M., 2012: Renesanční kachle s dvanácti biblickými hrdiny a tyrany z českého Slezska – Renaissancekacheln mit zwölf biblischen Helden und Tyranen vom tschechischen Gebiet Schlesiens, AH 37, 679–690.

[537] TYMONOVÁ, M., 2015: Medailonové kachle z Javorníka Medailonové kachle z Javorníka – Die Medaillonkacheln aus Javorník, AH 40, 941–959.

[538] TYMONOVÁ, M., 2016: Kachlové soubory z Frýdku – Die Kachelkollektionen aus Frýdek, AH 41, 415–435.

[539] TYMONOVÁ, M., 2017: Příspěvek k datování zrcadlových kachlů – Ein Beitrag zur Datierung von Spiegelkacheln, AH 42, 875–899.

[540] TYMONOVÁ, M.–ŽÁKOVSKÝ, P., 2012: Železný meč ze Stěbořic – Iron Word from Stěbořice. In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (Doležel, J.–Wihoda, M., edd.), 611–623. Brno.

[541] ÚLOVEC, J., 1996: Herbert Weinelt a jeho výzkumy panských sídel – Herbert Weinelt und seine Untersuchungen der Herrensitze, CB 5, 11–22.

[542] UNGER, J., 1971: Stav a úkoly archeologického výzkumu opevněných sídel drobné středověké šlechty na Moravě – Состояние и задачи исторического изучения укрепленных усадеб мелкой знати в Моравии, SPFFBU E 16, 229–231.

[543] VACHŮT, P., 2008: Historie archeologických výzkumů raně středověkých pohřebišť na území Moravy a Slezska – Geschichte der archäologischen Grabungen frühmittelalterlicher Gräberfelder auf dem Gebiet Mährens und Schlesiens. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1 (Měřínský, Z.–Klápště, J., edd.), 175–186. Brno.

[544] VÁŇA, Z., 1970: † PhDr. Lumír Jisl, AR XXII, 206–207.

[545] VAŠKOVÝCH, M.–MENOUŠKOVÁ, D., 2004: Doklady archeologického osídlení středního Pomoraví. Soupis nalezišť z katastrů obcí: Babice, Huštěnovice, Jarošov, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Kunovice, Mařatice, Míkovice, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Polešovice, Spytihněv, Topolná, Uherský Ostroh, Vésky – Belege der archäologischen Besiedlung von mittlerem Marchgebiet. Verzeichnis der Fundstellen auf den Katastern der folgenden Gemeinden: Babice, Huštěnovice, Jarošov, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Kunovice, Mařatice, Míkovice, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Polešovice, Spytihněv, Topolná, Uherský Ostroh, Vésky, Slovácko 46, 109–141.

[546] VEČEŘA, J., 2002: Historie dolování ve zlatohorském rudním revíru – Die Geschichte des Bergbaus im Erzrevier von Zlaté Hory (Zuckmantel), Vlastivědný sborník Jesenicka 3, 18–31.

[547] VEČEŘA, J., 2014: Kolonizační snahy ve 13. století a nerostné bohatství Jeseníků, Forum urbes medii aevi 8, 16–21.

[548] VEČEŘA, J.–MALÍK, P.–ZEZULA, M., 2014: Suchá Rudná – záchranný archeologický výzkum a geologická charakteristika lokality – Suchá Rudná – archeological rescue work and the geological characteristics of the locality, Acta rerum naturalium 16, 75–84.

[549] VEČEŘA, J.–VEČEŘOVÁ, V., 2010: Historie zlatohorských dolů – History of minig in Zlaté Hory. Jeseník.

[550] VOJKŮVKOVÁ, K.–ZEZULA, M., ed., 2012: Předměty vyprávějí… Hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru. Ostrava.

[551] WEINELT, H., 1934: Die Schellenburg, ein Musterbeispil einer schlawischen Herrenburg. Deutsch-mährisch-schlesische Heimat 20, č. 11–12, 277–280.

[552] WEINELT, H., 1934a: Die Burgen des Würbenthaler Gebietes, Freudenthaler Ländchen 14, č. 7, 47–51.

[553] WEINELT, H., 1936: Probleme schlesische Burgenkunde, gezeigt an den an den freiwaldauer Bezirkes. Breslau.

[554] WIEGANDOVÁ, L., 1972: Středověké tvrziště Přerovec u Štítiny (okr. Opava) – Die mittelalterliche Feste Přerovec bei Štítina (Bez. Opava), PV 1971, 119–120.

[555] WIEGANDOVÁ, L., 1972a: Středověký hrad ve Slezské Ostravě (okr. Ostrava) – Die mittelalterliche Burg in Slezská Ostrava (Bez. Ostrava), PV 16, 102–103.

[556] WIEGANDOVÁ, L., 1973: Další nálezy z kostela sv. Václava v Ostravě (okr. Ostrava) – Weitere Funde aus der Kirche des Hl. Wenzels in Ostrava (Bez. Ostrava), PV 17, 92.

[557] WIEGANDOVÁ, L., 1973a: Výzkum na Slezsko-ostravském hradě (okr. Ostrava) – Grabung auf der Schlesisch-Ostrauer Burg (Bez. Ostrava), PV 17, 88–89.

[558] WIHODA, M., 1997: Přemyslovská expanze v Horním Slezsku a vznik holasické provincie – Die Expansion der Přemysliden in Oberschlesien und die Entstehung der Holasitzer Provinz, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, 34–43.

[559] WIHODA, M., 1997a: Mocenský zápas českého a polského státu v 11. a 12. století – Der Macht des böhmisches und polonischen Staates im 11. und 12. Jahrhundert, SBFFBU C 44, 5–15.

[560] WIHODA, M., 1998: Geneze městského zřízení na Opavsku jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha – Die Genesis der Stadtverfassung in Mähren als Gründunsvorhaben des Markgrafs Vladislav Jindřich, SPFFBU C 45, 21–34.

[561] WIHODA, M., 1999: Slezsko v genezi středoevropského mocenského systému do poloviny 14. století, Slezský sborník 97, č. 2, 129–134.

[562] WIHODA, M., 2005: Die mährischen Eliten als Problem der Kontinuität (oder Diskontinuität?) der böhmischen Geschichte. In: Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas (mit einem speziellen Blick auf die grossmährische Problematik), Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 25, 9–18.

[563] WIHODA, M., 2006: Morava v 10. století. In: České země v raném středověku (Sommer, P., ed.), 53–73. Praha.

[564] WIHODA, M., 2012: Morava knížete Břetislava I. In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové, žáci (Doležel, J.–Wihoda, M., edd.), 421–431. Brno.

[565] WOCEL, J. E., 1850: Česká archeologie křesťanského starověku (úvodní čtení předneseno 6. 11. 1850 na univerzitě Pražské), Časopis českého museum 24, 514–555.

[566] ZEZULA, M., 2003: Archeologie a počátky Moravské Ostravy (Archeologické výzkumy v historickém jádru města v letech 1998–2002). In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 21, 7–44. Ostrava.

[567] ZEZULA, M., 2008: Opava (k. ú. Opava – Město, okr. Opava). Drůbeží trh, PV 49, 425–426.

[568] ZEZULA, M., 2009: Archeologický výzkum v kostele sv. Benedikta, raně středověké Krnovsko a počátky města Krnova ve světle archeologických nálezů – The Church of St. Benedict, the Krnov area in the Early Middle Ages, and the beginnings of the town of Krnov in the light of archeological finds. In: Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci (Prix, D., ed.), 129–171. Ostrava.

[569] ZEZULA, M., 2013: Archeologické výzkumy v prostoru bývalého opevnění města Opavy. In: Opavské hradby (Kolář, F., ed.), 28–35. Opava – Ostrava.

[570] ZEZULA, M., 2013a: Hrnčířská pec z Velkých Heraltic a její vztah k nejstaršímu horizontu opavské středověké keramiky – Pottery Kiln form Velké Heraltice and its Relation to the Oldest Horizon of Opava Middle Ages Pottery, ČSZM B 62, 301–318.

[571] ZEZULA, M., 2013b: K životnímu a pracovnímu jubileu Vlasty Šikulové, ČSZM B 62, 101–106.

[572] ZEZULA, M., 2014: Nejstarší osídlení Frýdecko-Místecka. In: Frýdek-Místek. Historie – Kultura – Lidé (Adamec, T. a kol., edd.), 13–28. Praha.

[573] ZEZULA, M., 2015: Odraz konzumace piva v archeologických nálezech z Opavy. In: Opavský pivovar (Dorko, B. et al., edd.), 100–115. Opava.

[574] ZEZULA, M., 2017: Archeologické prameny: Nejstarší osídlení a počátky města. In: Antonín, R. et. al., Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Ostrava, 46–69. Ostrava.

[575] ZEZULA, M., 2017a: Archeologické prameny: Podoba středověké Ostravy. In: Antonín, R. et. al., Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města, 80–97. Ostrava.

[576] ZEZULA, M., 2019: Vybrané problémy vrcholně středověké transformace moravsko-slezského pomezí (ve světle archeologických pramenů) – Selected issues in the High Medieval transformation of the Moravian-Silesian border region (evidence from archeological sources). Rkp. disertační práce na FF UK v Praze, ved. práce PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

[577] ZEZULA, M.–KIECOŇ, M.–KOLÁŘ, F., 2007: Archeologické doklady k vývoji půdorysu, uliční sítě a parcelacestředověké Opavy – Archäologische Belege zur Entwicklung des Grundrisses, des Straßennetzes und der Parzellierung im mittelalterlichen Troppau (Opava), Forum urbes medii aevi IV, 118–143.

[578] ZEZULA, M.–MORAVEC, Z.–KOČÁR, P.–SŮVOVÁ, Z., 2009: Archeologické výzkumy na Masarykově náměstí v Ostravě a jejich výpověď k vývoji, hmotné kultuře a životnímu prostředí města ve středověku a raném novověku. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 24, 538–579. Ostrava.

[579] ŽÁKOVSKÝ, P., 2013: "… s tesákem aby žádný v městečku do krčmy nechodil, pakli bude choditi, jdi na své právo", aneb nález tesáku v pochvě z Opavy, ČSZM B 62, 319–338.

[580] ŽÁKOVSKÝ, P., 2018: "Znovuobjevený" tesák z hradu Rychleby u Javorníka, VVM LXX, 192–196.