Modalita u Janáčka z pohledu českých a slovenských muzikologů

Název: Modalita u Janáčka z pohledu českých a slovenských muzikologů
Variantní název
Janáček's modality from the point of view of Czech and Slovak musicologists
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2021, roč. 56, č. 2, s. 39-47
Rozsah
39-47
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
In his study the author observes how several Czech and Slovak musicologists since 1950s paid attention to this distinct phenomenon in Janáček's music, i.e. modality. These are represented maily by Jiří Vysloužil at the prominent Janáček congress in Brno in 1958 and subsequently in the article published by Hudební rozhledy "Modální struktury u Janáčka" (Janáček's Modal Structures), later by Jaroslav Volek and his significant studies "Modalita a flexibilní diatonika u Janáčka a Bartóka" (Modality and Flexible Diatonicism in the Music by Janáček and Bartók) and "Modalita a její formy z hlediska hudební teorie" (Modality and its Forms in the Perspective of Music Theory). Volek was followed by further authors considering modality from the point of view of music theory (Risinger, Smolka, Tichý) and studying modality in the works by Leoš Janáček; also two speakers from abroad should be mentioned: C. L. Firca from Romania and Z. Helman from Poland. Then there are mainly Czech authors who refer to these problems at Janáček congresses in Brno in 1968, 1974, 1978 and then 1988 (that particular year was dedicated to the problems of modality). Also the contribution by Jan Trojan must not be forgotten. He specialized in tonality and harmony in Moravian folksong, i.e. phenomena that Janáček himself studied in his folkloristic treatises and that influenced so strongly his music thinking which tends to be more horizontal, melodic (this relates to the use of modal terrains that resist the hierarchization of individual degrees of the scale). Problems of Janáček's modality were also often discussed at the Ostrava conferences Janáčkiana. It was here that Jaroslav Volek, for instance, presented for the first time his new concept of modality as early as 1978, 1979 and 1981. In the first decades of the 21st century in Ostrava there followed further papers on Janáček's modality, e.g. those by Leoš Faltus (2008), Roman Dykast, Markéta Štefková, Juraj Ruttkay (2010) and Zuzana Martináková (2016).
Reference
[1] DYKAST, Roman. Modalita a rytmus jako základ Janáčkova výrazového principu v Janáčkově 1. smyčcovém kvartetu. Živá hudba 13 (2003), s. 69–79. Také In Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáčkiana 2010). Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010, s. 67–74.

[2] FALTUS, Leoš. František Řehánek: Harmonické myšlení Leoše Janáčka. Poznámky k rukopisu. In Leoš Janáček světový a regionální. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2008, s. 139–172.

[3] JANÁČEK, Leoš. Folkloristické dílo 1. Brno: Editio Janáček, 2009.

[4] JANÁČEK, Leoš. Folkloristické dílo 2. Brno: Editio Janáček, 2020.

[5] MARTINÁKOVÁ, Zuzana. Modálný princíp v Janáčkově tvorbe. In Janáčkiana 2016. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2017, s. 75–85.

[6] MŰHLOVÁ, Klára Hedvika. Modalita – proměny, posun a vývoj paradigmat pohledem změn východisek teoretických reflexí v českém prostředí. Diplomová práce FF MU Brno: 2016.

[7] RISINGER, Karel. Modalita v české moderní hudební teorii. In Hudba slovanských národů. Brno: Česká hudební společnost, 1981, s. 519–522.

[8] RUTTKAY, Juraj. Modalita a tonalita jako dva principy kompozičního myslenia vo vzťahu k folklórnej hudobnej kulture. In Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáčkiana 2010). Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010, s. 59–66.

[9] ŘEHÁNEK, František. Diatonické mody u Leoše Janáčka. Hudební věda, 2003, roč. 40, č. 1, s. 29–69.

[10] SMOLKA Jaroslav. Utajená modalita. In Živá hudba IX: sborník prací hudební fakulty AMU. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.

[11] ŠTEFKOVÁ, Markéta. Vplyvy folklórnej "modality" na hudobné myslenie Leoše Janáčka. In Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáčkiana 2010). Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010, s. 41–57.

[12] ŠTĚDROŇ, Miloš. K problému kvartové melodiky a harmonie u Leoše Janáčka. Hudební rozhledy, 1965, roč. 18, č. 1, s. 7–10.

[13] ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkovské podněty v soudobých moravských kompozičních technikách. Opus musicum, 1974, roč. 6, č. 5–6, s. 149–152.

[14] ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkova melodika – některé specifické rysy. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské university H 30, 1995, s. 93–108.

[15] TICHÝ, Vladimír: Modalita: systematika. In Živá hudba V: sborník prací hudební fakulty AMU. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, s. 117–191.

[16] TROJAN, Jan. Moravská lidová píseň: melodika harmonika. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1980.

[17] VOLEK, Jaroslav. Modalita a flexibilní diatonika u Janáčka a Bartóka. In Československo-maďarské vztahy v hudbě (Janáčkiána 1981). Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1982, s. 68–95; přetištěno In Struktura a osobnosti hudby. 1. vyd. Praha: Panton, 1988, s. 199–223.

[18] VOLEK, Jaroslav. Modalita a její formy z hlediska hudební teorie. In Struktura a osobnosti hudby. Praha: Panton, 1988, s. 8–69.

[19] VYSLOUŽIL, Jiří (ed.). Leoš Janáček: o lidové písni a lidové hudbě: dokumenty a studie. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

[20] VYSLOUŽIL, Jiří. Lidová píseň na Moravě a ve Slezsku. Brno, 1957 – strojopis, 3 sv. – 811 s.

[21] VYSLOUŽIL, Jiří. Janáčkova tvorba ve světle jeho hudebně folkloristické teorie. In Leoš Janáček a soudobá hudba. Praha: Panton – Knižnice Hudebních rozhledů, 1963, s. 361–376.

[22] VYSLOUŽIL, Jiří. Modální struktury u Janáčka. In Hudební rozhledy, 1966, roč. 19, č. 18, s. 552–555.

[23] ZAPLETAL, Miloš. Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky. Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 5, s. 22–40.