K potenciálu modernity v literárnovednom výskume

Název: K potenciálu modernity v literárnovednom výskume
Variantní název
The potential of modernity in literary research
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 198-201
Rozsah
198-201
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Reviewed work
Habaj, Michal; Hučková, Dana (eds.). Modernizmus v pohybe. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 430 stran. ISBN 978-80-224-1797-6.
Note
  • Recenzia je vypracovaná v rámci projektu APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (zodpov. riešiteľ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.).