Gréckokatolícka cirkev a Židia v Slovenskej republike v rokoch 1939–1945

Název: Gréckokatolícka cirkev a Židia v Slovenskej republike v rokoch 1939–1945
Variantní název:
  • The Greek-Catholic Church and Jews in the Slovak Republic in the period 1939–1945
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2022, roč. 69, č. 2, s. 91-124
Rozsah
91-124
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study analyzes the attitude of the Greek Catholic Church towards the Jewish population in the Slovak Republic during 1939–1945. In the authoritarian political regime, this minority church was confronted with the nationalist and racial (anti-Semitic) policies of the state; a fundamentally oppositional attitude towards the regime was interpreted in the form of pastoral letters, or public appearances of its hierarch – Bishop Peter Pavel Gojdič. The study describes specific forms of help from the clergy of the Greek Catholic Church intending to rescue the Jewish population from the repressive measures and deportations of the regime. The most common form of help and rescue of Jews was baptism and the issuing of false letters on baptisms with antedated baptisms. Persecuted Jews also found help by getting presidential exemptions and issuing letters on baptisms, hiding valuables and movable property, saving their real estates from arization, and finally sheltering people from persecution and deportation.
Reference
[1] Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov (AGAP). Bežná agenda, 1936, 1939–1944.

[2] Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov (AGAP). GKVM, 1943, 1944.

[3] Archív gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov (AGAP). Prezidiálne spisy, 1941, 1942, 1944.

[4] Slovenský národný archív v Bratislave (SNA Bratislava), fond Ústrednej štátnej bezpečnosti (ÚŠB)

[5] Štátny archív Prešov. fond Okresný úrad v Prešove

[6] Štátny archív Prešov. fond Okresný úrad v Sabinove

[7] Štátny archív Prešov. fond SNB v Pečovskej Novej Vsi

[8] Štátny archív Prešov. fond Šarišsko-zemplínska župa – Štátna bezpečnosť (1940–44)

[9] Štátny archív Bytča. fond Tatranská župa

[10] Archív Ústavu pamäti národa, fond Ministerstvo vnútra

[11] Namiesto mŕtvych kresťanov vpisoval do matriky Židov. In: Slovenská Sloboda, roč. 6, č. 24, 30. 1. 1943, s. 2

[12] Razporjaženija, august 1942, č. 730/1942, s. 17

[13] Razporjaženija, júl 1943, č. 2274/24-1943 s. 38

[14] Urban, Milo: Slušný 60-ročný. In: Gardista, roč. VI, č. 100, 3. 5. 1944, s. 5

[15] Židia chceli byť starými kresťanmi: Aféra s krstnými listmi na východe Slovenska – 6 ľudí zatknutých. In: Gardista, roč. 4, č. 240, 20. 10. 1942

[16] Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. z 21. 7. 1939 o ústave Slovenskej republiky

[17] Vládne nariadenie č. 198/1941 zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov

[18] Slovenský zákonník, vládne nariadenie č. 63/1939 zo dňa 18. apríla 1939 o vymedzení pojmu žida a usmernení počtu židov v niektorých slobodných povolaniach

[19] Schematismus Venerabilis Graeci Ritus Catholicorum Dioeceseos Prešoviensis (Fragopolitanae) et Administraturae Apostolicae Dioec. Munkačensis in Slovachia pro anno domini 1944. Prešov 1944.

[20] Protokolárna kniha Prešovskej eparchie, p. č. 482/1943, č. j. 15/1943

[21] Protokolárna kniha Apoštolskej administratúry Mukačevskej eparchie, č. 4290/1942

[22] Amir, Giora: Prešov – osud židovskej obce, jednej z mnohých. Bratislava: SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2004.

[23] Blecha, Ivan: Svědectví filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009.

[24] Borza, Peter: K postaveniu Gréckokatolíckej cirkvi v Šarišsko-zemplínskej župe v roku 1941. In: Syrný, M. a kol.: Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2012, s. 204–221.

[25] Borza, Peter: Activities of bishop Paul Peter Gojdic in favour of Jews in Slovakia during the holocaust. In: E-Theologos, 2012, vol. 3, no. 2, s. 158–165.

[26] Borza, Peter: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939–1945. Prešov: Petra, n. o., 2018.

[27] Borza, Peter: Formy pomoci Židom zo strany gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939–1945. In: Historia Ecclesiastica, 2014, roč. 5, č. 2, s. 112–128.

[28] Borza, Peter: Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939–1945. Prešov: Petra, n. o., 2017.

[29] Borza, Peter: Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939–1945. In Historický časopis, 2017, roč. 65, č. 3, s. 493–513.

[30] Borza, Peter: Niekoľko poznámok k činnosti prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM v prospech židovského obyvateľstva na Slovensku. In: Notitiae historiae ecclesiasticae, 2014, roč. 3, č. 1, s. 109–125.

[31] Borza, Peter: Ruka podaná Židom. In: Slovo: časopis gréckokatolíckej cirkvi, 2010, roč. 42, č. 14–15, s. 12–13.

[32] Brandmüller, Walter: Šoa na Slovensku a Katolícka cirkev. Bratislava: Libri Historiae, o. z., 2013.

[33] Büchler, Róbert J. – Fatranová, Gila: Z histórie slovenského židovstva. In: Encyklopédia židovských náboženských obcí. 1. zväzok, A – K. Ed. Büchler, Róbert J.: Bratislava: : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2009.

[34] Büchler, Róbert J.: Encyklopédia židovských náboženských obcí. Diel II. (L–R). Bratislava: SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2010.

[35] Coranič, J.: Postavenie gréckokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike v rokoch 1939–1940. In: Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Eds. Pekár, Martin – Pavlovič, Richard. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta – UNIVERSUM, 2007, s. 127–142.

[36] Coranič, J.: Z dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudějovickém, 2014.

[37] Coranič, Jaroslav: Gréckokatolícka cirkev a jej postoj k tzv. židovskej otázke v Slovenskej republike (1939–1945). In: Kónya, P.: Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 354–364.

[38] Cséfalvay, F. a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939–1945. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013.

[39] Dudáš, Andrej: Rusínska otázka a jej úzadie. Buenos Aires: Zahraničná Matica slovenská, 1971.

[40] Hlavinka, J.: Židovská komunita v Humennom v období holokaustu. In: Dejiny židovskej komunity v Humennom. Eds. J. Hlavinka, M. Belej, J. Levický. Humenné: ADIN, s. r. o., 2013. s. 38–61.

[41] Hlavinka, Ján – Kamenec, Ivan: Spory o biskupa Vojtaššáka. Politické a spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938–1945. Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2008.

[42] Hlavinka, Ján: Arizačný proces ako súčasť "riešenia židovskej otázky" na Slovensku. In: Fenomén holokaustu. Ed. Majkútová, Anna. Bratislava: Ševt, a. s. a Úrad vlády SR, 2008, s. 40–53.

[43] Hlavinka, Ján: Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938–1945. Bratislava: ÚPN, 2007.

[44] Hlôšková-Zimová, Gabriella: Familia Zima. Vlastné vydanie, 2016.

[45] Hoffmann, Gabriel – Hoffmann, Ladislav: Katolícka cirkev a tragédia slovenských Židov v dokumentoch. Partizánske: G-print, spol. s r.o., 1994.

[46] Hrdina, Antonín I.: K vybraným aspektům zákonnosti v církvi. In: Revue pro cirkevné právo, 1998, roč. 10, č. 2, http://spcp.prf.cuni.cz/1-10/hrdina10.htm, citované 24. 12. 2021.

[47] Hubenák, Ladislav: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939–1945). Bratislava: Univerzita Komenského – Právnická fakulta, 2003.

[48] Chreňo, Jozef: Malý slovník slovenského štátu. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1965.

[49] Janočko, Miroslav: Dejiny cirkevného školstva v Prešovskej eparchii do roku 1989. Prešov: Petra, n. o., 2008, s. 238–242.

[50] Jelínek, Ješajahu Andrej: Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí. Zborník statí – 1. časť. Bratislava: SNM – Múzeum židovskej kultúry, 1999.

[51] Jelínek, Ješajahu Andrej: Dávidova hviezda pod Tatrami: Židia na Slovensku v 20. storočí. Praha: Vydavateľstvo Jána Mlynárika, 2009.

[52] Kamenec, Ivan – Hradská, Katarína: Slovenská spoločnosť v rokoch 1939–1945. In: Hradská, K. – Kamenec, I. a kol.: Slovensko v 20. storočí (štvrtý zväzok): Slovenská republika 1939–1945. Bratislava: VEDA, 2015, s. 183–238.

[53] Kamenec, Ivan – Prečan, Vilém – Škovránek, Stanislav: Vatikán a Slovenská republika (1939–1945). Dokumenty. Bratislava: Slovak Academic Press, 1992.

[54] Kamenec, Ivan: Po stopách tragédie. Bratislava: Vydavateľstvo Archa, 1991.

[55] Kamenec, Ivan: Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887–1947. Bratislava: Archa, 1998.

[56] Kódex kánonického práva. Bratislava: Spolok sv. Vojtecha, 1996.

[57] Kol. autorov: Sestry baziliánky na Slovensku. Prešov: Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR, 2012.

[58] Kónya, Peter – Landa, Daniel: Stručné dejiny prešovských Židov. Prešov: PVT, 1995.

[59] Kónya, Peter: Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013.

[60] Kováčová, Viera: Dr. Jozef Tiso a riešenie židovskej otázky na Slovensku. Banská Bystrica 2015, s. 5, http://www.muzeumsnp.sk/engine/wp-content/uploads/2015/03/Dr._Jozef_Tiso_a_Zidia.pdf, citované 15. 9. 2022.

[61] Kováčová, Viera: Dr. Jozef Tiso a riešenie židovskej otázky na Slovensku. In: Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka. Eds. Kováčová, V. a kol. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2012, s. 46–54.

[62] Kovaľová, Ivana: Biskup Gojdič a otázka prenasledovania židov. In: Holokaust včera a dnes: zborník prednášok z celoslovenskej študentskej konferencie "Holokaust včera a dnes". Ed. J. Petruš. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – GTF, 2009, s. 117–129.

[63] Kružliak, Imrich – Okáľ, Ján: Svedectvo jednej generácie. Cambridge: Dobrá kniha, 1990.

[64] Kubátová, Hana: Nepokradeš! Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938–1945. Praha: Academia, 2013.

[65] Lacko, Martin: Slovenská republika 1939–1945. Bratislava: Perfect, a. s. a ÚPN, 2008.

[66] Lettrich, Jozef: Dejiny novodobého Slovenska. Bratislava: Nadácia Dr. Jozefa Lettricha, 2012.

[67] Letz, Róbert: Pomoc prenasledovaným Židom na Slovensku v rokoch 1939–1945. In: Viera a život, 1999, roč. 9, č. 3, s. 178–219.

[68] Lipscher, Ladislav: Židia v slovenskom štáte 1939–1945. Bratislava: Print-servis, 1992.

[69] Michela, Miroslav: Život na územiach pripojených k Maďarsku roku 1938. In: Hradská, K. – Kamenec, I. a kol.: Slovensko v 20. storočí (štvrtý zväzok): Slovenská republika 1939–1945. Bratislava: VEDA, 2015, s. 409–436.

[70] Mydlíková, Oľga Nikolaja: Príbeh môjho života. Prešov: Rád sestier sv. Bazila Veľkého, 2011.

[71] Nižňanský, E.: Nacizmus, holokaust, slovenský štát. Bratislava: Kalligram, 2010.

[72] Nižňanský, E.: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. Prešov: Universum, 1999.

[73] Nižňanský, Eduard – Kamenec, Ivan (eds.): Holokaust na Slovensku 2.: Prezident, vláda, Snem SR a Štátna rada o židovskej otázke 1939–1945. Zvolen: Klemo, 2003.

[74] Nižňanský, Eduard (ed.): Holokaust na Slovensku 6: Deportácie v roku 1942. Zvolen: Klemo, 2005.

[75] Nižňanský, Eduard: Holokaust na Slovensku 4.: Dokumenty nemeckej proveniencie 1939–1945. Zvolen: Klemo, 2003.

[76] Nižňanský, Eduard: Holokaust na Slovensku 7.: Vzťah slovenskej majority a židovskej minority (náčrt problému). Zvolen: Klemo, 2005.

[77] Nižňanský, Eduard: Holokaust na Slovensku: Obdobie autonómie (6. 10. 1938–14. 3. 1939). Zvolen: Klemo, 2001.

[78] Pekár, Martin: Východné Slovensko 1939–1945. Politické a národnostné pomery v zrkadle agendy Šarišsko-zemplínskej župy. Prešov: Prešovská univerzita, 2007.

[79] Podolec, Ondrej: Politický systém Slovenskej republiky v rokoch 1939–1945. In: Kamenec, I. – Hradská, K. a kol.: Slovensko v 20. storočí (štvrtý zväzok): Slovenská republika 1939–1945. Bratislava: VEDA, 2015, s. 112–120.

[80] Podolec, Ondrej: Prvý slovenský parlament – Snem Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnosť. Bratislava 2017.

[81] Potaš, Marián: Dar lásky: spomienky na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM. Prešov: USPO Peter Smolík, 1999.

[82] Salner, Peter: Premeny religióznej identity Židov v 20. storočí (Vplyv holokaustu na vzťah k judaizmu). In: Menšiny a mesto. Ed. D. Luther – P. Salner. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2004, s. 57–74.

[83] Salner, Peter: The Holocaust and the Jewish Identity in Slovakia. In: Pardes, Zeitschrift der Vereinigung fur judische Studien, Vol. 16, 2010, p. 117–133.

[84] Salner, Peter: Židia na Slovensku – medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava: Zing Print, 2000.

[85] Salner, Peter: Židia na Slovensku po roku 1945 (Komunita medzi vierou a realitou). Bratislava: Slovenská akadémia vied, Ústav etnológie: Veda, 2016.

[86] Slovenský biografický slovník, I. zväzok A – D. Martin: Matica slovenská, 1986. 95-007-86.

[87] Szabó, M.: "For God and Nation" Catholicism and the Far-Right in the Central European Context (1918–1945). In: Historický časopis, 2018, vol. 66, no. 5, pp. 885–900.

[88] Szabó, Miloslav: Klérofašisti. Bratislava: Slovart, 2019.

[89] Székely, Gabriel: Biskup P. P. Gojdič a jeho kritika totalitných ideológií 20. storočia. In: Coranič, J. (ed.): Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. Prešov: 2019, s. 171–180.

[90] Székely, Gabriel: Biskup P. P. Gojdič a ochrana gréckokatolíckeho školstva v období Slovenskej republiky (1939–1945). In: Annales Scientia Politica, roč. 3, č. 2, 2014, s. 27–36.

[91] Špitzer, Juraj: Nechcel som byť žid. Ivanka pri Dunaji: F. R. & G., spol s r. o., 2017.

[92] Štefančík, Radoslav: Uvažovanie o politike (nielen) v nemecky hovoriacom prostredí. Trnava: SSRP, 2012.

[93] Šturák, Peter: Pavol Peter Gojdič OSBM ‒ Prešovský gréckokatolícky biskup (1926 ‒ 1960). Prešov: Prešovská univerzita – GTF, 2013.

[94] Švolíková, Marta: Z histórie židovskej komunity v Leviciach. Levice: Tekovské múzemu, 2012.

[95] Tokárová, Zuzana: Social Status of the Interwar Jewish Political Elite in Prešov and Its Influence on Surviving the Holocaust. In: Historický časopis, roč. 69, č. 4, 2021, s. 655–676.

[96] Transformácia religióznej identity. In: My a tí druhí v modernej spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Eds. G. Kiliánová – E. Kowalská – E. Krekovičová. Bratislava: Veda, 2009, s. 163–174.

[97] Turková, Alžběta: Židovská teologie a holocaust. Praha: Karolinum, 2012.

[98] Ukrývané dieťa Slovensko, skupina Košice 1993–2013: Čo so spomienkami našimi? Bratislava: G-ATELIÉR, 2013.

[99] Vadkerty, Madeline: Slovutný pán prezident. Listy Jozefovi Tisovi. Bratislava: Absynt, 2020.

[100] Vrzgulová, Monika: Deti holokaustu. Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2007.

[101] Vydra, Anton: Biskup, ktorý sa zastal Židov. In: Týždeň, 2016, roč. 13, č. 13, s. 28.

[102] Ward, James Mace: "People who deserve it": Jozef Tiso and the presidential exemption. In: Nationalities Papers, Vol. 30, No. 4, 2002, s. 571–601. DOI: 10.1080/00905992.2002.10540508

[103] Ward, James Mace: Priest, Politician, Collaborator. Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia. Ithaca and London: Cornell University Press, 2013.

[104] Wiedermannová, Oľga – Walter Frohmann – Soňa Bazlerová: Sabinov a jeho Židia. Prešov: DAH, s. r. o., 2008.

[105] Arizácie podnikov Židov (2022) / Ústav pamäti národa, https://www.upn.gov.sk/projekty/arizacie/vysledky-vyhladavania/?mesto_obec=Prešov, citované 15. 4. 2022.

[106] Český historik o Jozefovi Tisovi: Pre Židov neurobil nič (2015) / TA3.com, https://www.ta3.com/clanok/66499/cesky-historik-o-jozefovi-tisovi-pre-zidov-neurobil-nic, citované 15. 9. 2022.

[107] Julius Hoselitz - Eine Hörbiographie aus dem Raum der Namen, https://www.holocaust-denkmal-berlin.de/raum-der-namen/biographien/biographie/4801, citované 15. 4. 2022.

[108] Kamenec, I.: O niektorých mýtoch v dejinách vojnovej Slovenskej republiky / uniba.sk, https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/nasa-univerzita/article/o-niektorych-mytoch-v-dejinach-vojnovej-slovenskej-republiky/, citované 14. 10. 2022

[109] Likvidácie podnikov Židov (1941–1942): Abrányi Margita, obchod s lahôdkami a cukrovinkami / UPN.gov.sk, https://www.upn.gov.sk/projekty/likvidacie/podrobne-informacie/?id=5568, citované 24. 12. 2021.

[110] The Holocaust in Slovakia / encyclopedia.ushmm.org, https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-holocaust-in-slovakia, citované 5. 10. 2022

[111] The Righteous Among the Nations Database: Takáč Emanuel & Takáčová Olga (2022) / Yad Vashem, https://righteous.yadvashem.org/?search=Takac&searchType=righteous_only&language=en&itemId=4035572&ind=0, citované 15. 4. 2022.

[112] Židovská komunita na Slovensku 1938 – 1945 / holokaust.cz, https://www.holocaust.cz/dejiny/soa/holocaust-v-evropskych-zemich/holocaust-na-slovensku/zidovska-komunita-na-slovensku-1938---1945/, citované 5. 10. 2022

[113] Borza, Peter: Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939–1945 (Východiská, rozsah a formy pomoci). Habilitačná práca. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014.

[114] Székely, Gabriel: Otázka tolerancie gréckokatolíckej cirkvi voči židovskému obyvateľstvu v politickom systéme Slovenskej republiky (1939–1945). Dizertačná práca. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 2017.