The Stoic cosmos, the freedom of the Stoic and the akrasia

Název: The Stoic cosmos, the freedom of the Stoic and the akrasia
Variantní název:
  • Stoický kozmos, sloboda stoika a akrasia
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2023, roč. 70, č. 1, s. 31-47
Rozsah
31-47
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper attempts to introduce the Stoic concept of a deterministic universe and the centrality of the Stoic sage in it, using selected parts of Stoic philosophy (physics of the elements, psychology, causality and hierarchization of causes). The basic line of interpretation is to prove the thesis that the freedom of the sage is based on the autonomy of his manifestations justified by the sovereignly rational disposition of his soul. The author of the paper argues in support of the thesis that akrasia as acting against the order of reason and nature is not possible in the Stoic sage.
Príspevok sa na vybraných častiach stoickej filozofie (fyzika živlov, psychológia, kauzalita, hierarchizácia príčin) snaží predstaviť stoický koncept deterministického univerza a ústredné postavenie stoického mudrca v ňom. Základnou líniou výkladu je dokazovanie tézy, že sloboda mudrca sa zakladá na autonómii jeho prejavov zdôvodnenej zvrchovane racionálnou dispozíciou jeho duše. Autor príspevku preto argumentuje na podporu tézy, že akrasia ako konanie proti poriadku rozumu a prírody u stoického mudrca nie je možná.
Note
The paper was supported by the project "APVV-18-0103 Paradigmatic Changes in the View of the Universe and Man from Philosophical, Theological and Physical Perspectives".
Reference
[1] BOBZIEN, Susanne. Determinism and Freedom in Stoic Philosophy. Oxford: Clarendon Press 1998.

[2] COPLESTON, Frederick. Dějiny filosofie I: Řecko a Řím. Olomouc: Refugium Velehrad – Roma 2014.

[3] FRAŇO, Peter. Otázka slobodnej vôle v helenistickej filozofii (na pozadí Ciceronovho spisu De fato). Ostium. 2011, 6(2), p. 1–5.

[4] FRAŇO, Peter. (Bez)mocný osud. Ciceronova interpretácia problematiky osudu v spise De fato. Pusté Úlany: Schola Philosophica 2013.

[5] GAHÉR, František. Princípy stoickej fyziky I. Organon F. 1997, 4(3), p. 215–245.

[6] GAHÉR, František. Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky. Bratislava: Stimul 2000.

[7] KALAŠ, Andrej. Elementy stoickej epistemológie. Filozofia. 2000, 55(4), p. 294–306.

[8] KALAŠ, Andrej. Kataleptická fantázia v stoickej epistemológii. Filozofia. 2001, 56(6), p. 363–381.

[9] KALAŠ, Andrej. Vzťah netelesných lekta k telesným procesom u stoikov. Organon F. 2001, 8(4), p. 388–408.

[10] KALAŠ, Andrej. Úloha pudu a súhlasu v stoickej epistemológii. Filozofia. 2002, 57(3), p. 163–180.

[11] KALAŠ, Andrej. Stoické chápanie kauzality a teória príčin. In: FARKAŠOVÁ, Etela – BOHUNICKÁ, Lenka – MARCELLI, Miroslav (eds.). Brnianske prednášky. Brno: Masarykova Univerzita 2003, p. 107–138.

[12] LIDDELL, Henry, George – SCOTT, Robert – JONES, Henry Stuart. A Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press 1996 (abbreviation LSJ).

[13] LONG, Anthony Arthur. Freedom and Determinism in the Stoic Theory of Action. In: LONG, Anthony Arthur (ed.). Problems in Stoicism. London: Athlone Press 1971, p. 173–199.

[14] LONG, Anthony Arthur. Hellenistic Philosophy. Stoics Epicureans, Sceptics. London: Gerald Duckworth&Company Limited 1974.

[15] LONG, Anthony Arthur – SEDLEY, David Neil. The Hellenistic Philosophers. Volume I. Translations of the principal sources with philosophical commentary. Cambridge: Cambridge University Press 1987.

[16] LONG, Anthony Arthur – SEDLEY, David Neil. The Hellenistic Philosophers. Volume II. Greek and Latin texts with notes and bibliography. Cambridge: Cambridge University Press 1987.

[17] MIKEŠ, Vladimír. Stoická teorie jednání: pojem přitakání. Reflexe. 2008, 34, p. 3–28.

[18] MIKEŠ, Vladimír. Stoická teorie jednání: pojem ctnosti a svobody. Filosofický časopis. 2010, 58(4), p. 567–588.

[19] ŠÍMA, Antonín. Péče o svobodu ve filosofii raných stoiků. In: SUCHAREK, Pavol (ed.). Sloboda a jej projekcie. Prešov: FF PU 2012, p. 54–61.

[20] SAMBURSKY, Samuel. Physics of the Stoics. Princeton: Princeton University Press 1959.

[21] SOLMSEN, Friedrich. The Vital Heat, the Inborn Pneuma and the Aether. The Journal of Hellenic Studies. 1957, 77(1), p. 119–123.

[22] Stoicorum veterum fragmenta I-IV. Collegit IOANNES AB ARNIM. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri 1921–1924 (abbreviation SVF).