Gabka, Kurt

Varianty jmen:

Gabka, Kurt (preferováno)
Typ dokumentu