[Moser, Wolfgang. Xenismen: die Nachahmung fremder Sprachen]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 199-201
Extent
199-201
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Moser, Wolfgang. Xenismen: die Nachahmung fremder Sprachen. Fankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien: Lang, 1996. 284 s. Europaische Hochschulschriften: Reihe 21, Linguistik; Bd. 159. ISBN 3-631-48883-1.
Document