Vývoj a systém stavovské reprezentace v českých zemích v pozdním středověku

Variant title
Entwicklung und System ständischer Repräsentationen in den böhmischen Ländern im Spätmittelalter
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 46, iss. C44, pp. [71]-81
Extent
[71]-81
  • ISSN
    0231-7710
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Zabývat se stavovskými reprezentacemi, jejich vznikem a vývojem ve středověku, není hledání a poznávání mrtvé minulosti. Nelze přehlížet souvislost mezi středověkým stavovským státem a moderní parlamentní demokracií. Tato souvislost není dána jen tím, že v některých evropských zemích lze dějiny parlamentarismu sledovat v přímé návaznosti na středověká stavovská shromáždění. Stejně důležitá je skutečnost, že se ve stavovských sněmech některých zemí, zvláště v reprezentaci měst a někde i nižší šlechty, prosadil zastupitelský princip, tedy princip, jehož neexistence výrazně přispěla k úpadku antických demokracií. Úkolem tohoto příspěvku není zabývat se těmito širšími souvislostmi. Pokusím se popsat a charakterizovat systém stavovských reprezentací v Čechách a na Moravě v pozdním středověku. Moje práce byla usnadněna tím, že v posledních letech byla vývoji stavovství a stavovských reprezentací v českých zemích věnována značná pozornost. Mohu navázat zvláště na práce Winřrieda Eberharda, Stanislawa Russockého a Františka Šmahela, takže se nemusím zabývat jednotlivými fakty a mohu se zaměřit na základní problémy.
Summary language
Document