Konteksty interpretacyjne literackiej ramy wydawniczej Ogrodu nie plewionego Wacława Potockiego

Title: Konteksty interpretacyjne literackiej ramy wydawniczej Ogrodu nie plewionego Wacława Potockiego
Source document: Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. [63]-72
Extent
[63]-72
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Literacka rama zbioru jest w epokach dawnych istotnym źródłem informacji metatekstowych. W przypadku Ogrodu nie plewionego Wacława Potockiego w tekstach otwierających zbiór ujawniają się znaczące powinowactwa oraz zbieżności z utworami twórców renesansowych, zwłaszcza Erazma z Rotterdamu i Jana Kochanowskiego. Można stwierdzić, że poeta barokowy w swych wypowiedziach odautorskich raczej utrwala renesansową tradycję literacką, aniżeli ją modyfikuje. Ponadto w tych utworach paralela "świat przyrody – twórczość literacka" staje się wymowną apologią kultury.
In the old days literary frame of an anthology was a very important source of metatext information. Literary research proved that in "Ogród nie plewiony" the opening texts are connected in some ways with texts of Renaissance authors, especially with works of Erazm from Rotterdam and Jan Kochanowski. It can be claimed that the baroque poet in his author statements rather petrifies Renaissance literary tradition than modifies it. Moreover in these works the parallel: wild world – literature becomes a meaningful culture apology.