[Hiller, Stefan; Panagl, Oswald. Die frühgriechischen Texte aus mykenischer Zeit: zur Erforschung der linear B-Tafeln]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. 165
Extent
165
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Hiller, Stefan; Panagl, Oswald. Die frühgriechischen Texte aus mykenischer Zeit: zur Erforschung der linear B-Tafeln. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976. 353 s. Erträge der Forschung; Bd. 49. ISBN 3-534-06820-3.
Document