[Schmitt, Rüdiger. Einführung in die griechischen Dialekte]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. 165-166
Extent
165-166
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Schmitt, Rüdiger. Einführung in die griechischen Dialekte. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977. xvi, 142 s. ISBN 3-534-05672-8.
Document