Železnobrodská pašijová hra z hlediska žánrového charakteru a vlivu dobových poetik : "rodokmen" hry

Title: Železnobrodská pašijová hra z hlediska žánrového charakteru a vlivu dobových poetik : "rodokmen" hry
Variant title
Passion play of Železný Brod in terms of the genre character and influence of contemporary poetics : "genealogy" of the play
Author: Schmidt, Roman
Source document: Bohemica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. [3]-12
Extent
[3]-12
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Theatrum passionale domini nostri Iesu Christi anebo Zrdcadlo umučení Pána našeho Ježíše Krista Spasitele, shortly Passion Play of Železný Brod, is a North Bohemian passion play from the second half of the 18th century. The article focuses on the genre-specific character of the play, including contemporary designations comedy and mirror. It pays attention to the religious context of the play, to the influence of Jesuit drama and contemporary poetics (Kolčava, Balbín) and evaluates the relations between passion plays from the regions of Giant Mountains and Lužické mountains, whose still uncertain dating greatly problematizes this research.
References
[1] BOŽAN, Jan Josef, 1719. Slaviček rájský na stromě života slávu Tvorci svému prospěvující, to jest: Kancionál, anebo Kníha písební (Hradec Králové), Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou, sign. B 852

[2] KOCHEM, Martin, 1717. Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny (Praha), knihopis č. 5360, soukromá sbírka

[3] BAHR, Ehrhard a kol., 2005. Dějiny německé literatury I (Praha: Nakladatelství Karolinum)

[4] BALBÍN, Bohuslav, 1969. Verisimilia humaniorum disciplinarum – Nástin humanitních disciplín, přel. B. Ryba (Praha: Universita Karlova)

[5] BOŽAN, Jan Josef, 1999. Slaviček rájský, eds. J. Malura, P. Kosek (Brno: Host)

[6] ČL, 2005. Česká literatura 53, 2005/3

[7] DAČICKÝ z Heslova, Mikuláš, 1940. Paměti, ed. J. Mařánek (Praha: Evropský literární klub)

[8] DĚJINY ČESKÉHO DIVADLA, 1968. Dějiny českého divadla I (Praha: Academia)

[9] HRABÁK, Josef, 1951. Lidové drama pobělohorské (Praha: Československý spisovatel)

[10] JAKEŠ, Josef, 1970. (rkp.) České a německé lidové velikonoční hry na bývalém jazykovém pomezí, DP, FF UK v Praze (Slovanský kabinet FF UK sign. S-R-)

[11] JAKUBCOVÁ, Alena a kol., 2007. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století (Praha: Divadelní ústav; Academia)

[12] KALISTA, Zdeněk, 1941. (ed.) Selské čili sousedské hry českého baroka (Praha: Melantrich)

[13] KALISTA, Zdeněk, 2001. Česká barokní pouť: K religiozitě českého lidu v době barokní, ed. M. Horáková (Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis)

[14] z KOCHEMU, Martin, 2007. Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše […], eds. M. Sládek, L. Peisertová, T. Břeň (Praha: Argo)

[15] KOPECKÝ, Jan, 1968. "České barokní divadlo lidové", in Dějiny českého divadla I, red. F. Černý, A. Scherl a E. Turnovský (Praha: Academia), s. 313-314

[16] MIKOVEC, Ferdinand Břetislav, 1855. "Stopy selského či sousedského divadla v Čechách", Lumír 1855, s. 809n.

[17] PETRŮ, Eduard, 1996. "Olomoucké synopse a jejich význam pro žánrové určení barokních divadelních her", in Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře (Olomouc: Votobia), s. 331-334

[18] RON, Vojtěch, 1983. (rkp.) "O počátcích sousedského divadelnictví na severu Čech", přednáška pro Literárněvědnou společnost

[19] RON, Vojtěch, 1985. (rkp.) Divadlo českého Podkrkonoší v poslední čtvrtině 18. století

[20] RON, Vojtěch, 1990. "Divadlo sprostných", Svět a divadlo 3, 1990, s. 52-61

[21] RON, Vojtěch, 1991a. "Nad poslední inscenací sousedského divadla", Z Českého ráje a Podkrkonoší 4, 1991, s. 140-143

[22] RON, Vojtěch, 1991b. "Sousedské divadlo českého obrození", Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 4, Theatralia VIII . UK Praha 1991, s. 114-117

[23] RON, Vojtěch, 1992a. "Slovo na okraj…", in Prix Bohemia 1992, Sborník vítězných pořadů(Praha: Český rozhlas), s. 10n.

[24] RON, Vojtěch, 1992b. "Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století", in Divadlo v Kotcích, red. F. Černý (Praha: Panorama), s. 348‒360, 442-444

[25] RON, Vojtěch, 1992c. "Velkopáteční pašijová procesí", Český lid 80, 1992, s. 299-301

[26] RON, Vojtěch, 1992d. "Železnobrodská pašijová hra, podle železnobrodské hry Theatrum passionale z roku 1792, pro rozhlas zpracoval Vojtěch Ron", in Kam míří rozhlasová hra? (Praha: Český rozhlas), s. 86-104

[27] RON, Vojtěch, 1993. "První poznámky k železnobrodským pašijím", Z Českého ráje a Podkrkonoší 6, 1993, s. 35-52

[28] RON, Vojtěch, 1994. "Německé pašijové hry v českých zemích", Divadelní revue 1994, l, s. 39-43

[29] RON, Vojtěch, 1995a. "Divadlo kolem Václava Karla Holana Rovenského", Z Českého ráje a Podkrkonoší 8, 1995, s. 15-161

[30] RON, Vojtěch, 1995b. Zakázaná edice (Jana Kopeckého edice Neznámé hry lidového divadla na podkladě dopisů učiteli Františku Sochorovi, s osobní vzpomínkou), in Divadelní revue, roč. 6, č. 2 (červen), 1995, s. 81–83

[31] SCHMIDT, Roman, 2007. Theatrum passionale Domini nostri Iesu Christi anebo Zrdcadlo umučení Pána našeho Ježíše Krista Spasitele. Železnobrodská pašijová hra 1751–1791 a její edice, disertační práce, Olomouc: Univerzita Palackého, 2008

[32] SOCHOROVÁ, Ludmila, 1987. (ed.) Sousedské divadlo českého obrození (Praha: Odeon)

[33] VŠETIČKA, František, 1994. "K poetice lidových her českého baroka", in Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století, s. 185–190