Okrajovost ruského antiutopického románu : monopol Jevgenije Zamjatina?

Title: Okrajovost ruského antiutopického románu : monopol Jevgenije Zamjatina?
Author: Milon, Josef
Source document: Slavica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. [25]-37
Extent
[25]-37
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek předkládá přehled ruských antiutopických textů, převážně románů, s ohledem na jejich vývoj, vzájemné souvislosti a inspirační linie. Všímá si Jevgenije Zamjatina jako výrazné postavy antiutopického žánru nejen v ruském kontextu. Sledujte posuny, proměny a tendence, ke kterým v žánru antiutopie dochází a který se, pravděpodobně ze své vnitřní tematické podstaty, stává "vyčerpaným" žánrem na okraji.
Presented article is focused on the dystopian literary texts (novels, mainly) considering their evolution, contexture and inspiratory lines. The paper is spotting Yevgenii Zamyatin as an oustanding person of the genre of dystopia not just in the Russian context. It observes development, transformation and tendencies within the respective genre which is getting worn out and on a fringe perhaps due to its inner thematical essence.
References
[1] Asimov, I.: Já, Asimov. Praha 1996.

[2] Bielec, D.: Imaginace proti totalitě – český antiutopický román. In: Acta universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Moravica 4 (2005).

[3] Booker, M. Keith.: Dystopian literature: a theory and research guide. Westport 1994.

[4] Brown, E. J.: Brave New World, 1984 & We: an Essay on Anti-Utopia. Michigan 1976.

[5] Bullen, E. – Parsons, E.: Dystopian visions of global capitalism. In: Children's Literature and Education, 38 (2007).

[6] Hroch, J.: Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filozofie. In: Horyna, B.-Krob, J.: Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. Olomouc 2007.

[7] Hrtánek, P.: Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století. Ostrava 2004.

[8] Kagarlickij, J.: Fantastika, utopie, antiutopie. Praha 1982.

[9] Kowalska, A.: Od utopii do antyutopii. Warzsawa 1987.

[10] Kšicová, D.: Antiutopie Valerije Brjusova. In: Táž: Od moderny k avantgardě – rusko-české paralely. Brno 2007.

[11] Mocná-Peterka: Encyklopedie literárních žánrů. Praha 2004.

[12] Pavera, L.-Všetička, F.: Lexikon literárních pojmů. Olomouc 2002.

[13] Pilař, M.: Pokus o žánrové vymezení povídky. Ostrava 1994.

[14] Pospíšil, I.: Próza virtuální autenticity a existenciálního znejistění. SPFFBU, X 10, Slavica Litteraria.

[15] Pospíšil, I.: Ruský román znovu navštívený. Historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: od počátků k výhledu do současnosti. Brno 2005.

[16] Pučalíková, K.: Utopie a dystopie v dějinách myšlení. Magisterská diplomová práce, FF MU Brno 2007.

[17] Ryčlová, I.: Ruské dilema: společenské zlo v kontextu osudů tvůrčích osobností Ruska, Brno 2006.

[18] Schermer, M. H. N.: Brave New World versus Island – Utopians and Dystopians Views on Psychopharmacology. In: Medicine, Health Care and Philosophy, 10 (2007).

[19] Svatoň, V.: Kritika utopického rozumu. Jevgenij Zamjatin. In: Z druhého břehu (studie a eseje o ruské literatuře). Praha 2002.

[20] Švankmajer, M.:Dějiny Ruska. Praha, 2004.

[21] Texler, J.: Despotický socialismus: selhání utopie. Praha 1996.

[22] Vlašín, Š. (ed.): Slovník literární teorie. Praha 1977.

[23] Watching Orwell. Dostupné online: http://www.iht.com/articles/2007/09/07/opinion/edorwell.php.

[24] Žák, R.: Román Jevgenije Zamjatina My v kontextu ruské a světové antiutopie do roku 1950. Brno 1999 [rkp. dipl. práce].

[25] Егоров, Б. Ф.: Российские утопии: исторический путеводитель. Санкт-Петербург 2007.

[26] Юрьева, Л. М.: Русская антиутопия в контексте мировой литературы. Москва 2005.

[27] Шадурский, М. И.: Литературная утопия от Мора до Хаксли: проблемы жанровой поэтики и семиосферы. Обретение острова. Москва 2007.

[28] Шестаков, В. П.: Эволюция русской литературной утопии. In: Русская литературная утопия. Москва 1986.