Модель литературного комментария О. Мандельштама : ("разговор о Данте")

Source document: Opera Slavica. 2008, vol. 18, iss. 1, pp. 1-11
Extent
1-11
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Abstract(s)
В статията се изясняват разнородните напластявания в коменираната от О. Манделщам дантовата "Божествена комедия" и автора й. Текстът се характеризира като образец на специфичния за времето си жанър – писателското литературознание. Поетът с качествата на аналитик по оригинален начин семантизира творбата на Данте. Проследява се връзката на автора с принципите и констатациите на формалистичната школа в руското литературознание както и реализация на идеите на интердисциплинарността в тълкуването на художественото творчество.
The essay examines the principles of the literary-aesthetical commentary in conversation about Dante by Mandelstam, which is described in the article as a specific literary genre. Mandelstam's reflections over Dante, the essay claims, reveal Mandelstam's own poetical tenets and his understanding of the modern literary situation.
Document