A study on the functional perspective of the English and the Slavonic interrogative sentence

Title: A study on the functional perspective of the English and the Slavonic interrogative sentence
Variant title:
  • Studie o funkční perspektivě anglické a slovanské tázací věty
Author: Firbas, Jan
Source document: Brno studies in English. 1976, vol. 12, iss. 1, pp. 9-56
Extent
9-56
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Adamec, P. (1966). Porjadok slov v sovremennom russkom jazyke [Word order in presentday Russian] (Prague).

[2] Akhmanova, O. S.,Mikaeljan, G. B. (1963). Sovremennyje sintaksičeskije těoriji. [Presentday theories of syntax]. (Moscow). Rev. English version: The theory of syntax in modern linguistics (The Hague, 1969).

[3] Bauer, J., Grepl, M. (1970). Skladba spisovné češtiny. [A syntax of Standard Czech] (Prague).

[4] Bauer, J., Mrázek, R., Žaža, S. (1960). Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy [A handbook of Russian grammar for Czechs] (Prague).

[5] Beneš, E. (1959). Začátek německé věty z hlediska aktuálního členění větného. [The beginning of the German sentence from the point of view of functional sentence perspective], Časopis pro moderní filologii 41.205—17 (Prague).

[6] Bolinger, D. L. (1952). Linear modification, PMLA 1952. 1117—1144; republished in Forms of English.

[7] Bolinger, D. L. (1957). Interrogative structures of American English, Publications of the American Dialect Society 28 (Alabama).

[8] Bolinger, D. L. (1965). Forms of English. Accent, Morpheme, Order (Tokyo).

[9] Daneš, F. (1949). Intonace otázky [The intonation of the interrogative sentence], Naše řeč 33. 63—8 (Prague).

[10] Daneš, F. (1957). Intonace a věta ve spisovné češtině [Sentence and intonation in present-day Standard Czech] (Prague).

[11] Daneš, F. (1964). A three-level approach to syntax, Travaux linguistiques de Prague 1. 225—40 (Prague).

[12] Daneš, F. (1970). FSP and the organisation of the text (a preliminary version), mimeographed for the conference on functional sentence perspective in Mariánske Lázně, held in 1970 by the Institue of Czech Language of the Czechoslovak Academy of Sciences (Prague); published in Daneš 1974. 106—28.

[13] Daneš, F., editor (1974). Papers on Functional Sentence Perspective (Prague).

[14] Essen, O. van (1964). Grundzüge der deutschen Satzintonation (Rattingen-Düsseldorf).

[15] Firbas, J. (1957a) K otázce nezákladových podmětů v současné angličtině [On non-thematic subjects in contemporary English], Časopis pro moderní filologii 39. 22—42, 165—173 (Prague).

[16] Firbas, J. (1957b). Some thoughts on the function of word order in Old English and Modern English, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 5.72—98 (Brno).

[17] Firbas, J. (1959). Thoughts on the communicative function of the verb in English, German and Czech, Brno Studies in English 1.39—68 (Prague).

[18] Firbas, J. (1964). On defining the theme in functional sentence analysis, Travaux linguistiques de Prague 1.267—280 (Prague).

[19] Firbas, J. (1965). A note on transition proper in functional sentence analysis, Philogogica Pragensia 8.170—6 (Prague).

[20] Firbas, J. (1966). Non-thematic subjects in contemporary English, Travaux linguistiques de Prague 2. 239—54 (Prague).

[21] Firbas, J. (1968). On the prosodic features of the Modern English finite verb as means of functional sentence perspective, Brno Studies in English 7. 11—48 (Brno).

[22] Firbas, J. (1969). On the prosodic features of the Modern English finite verb-object combination as means of functional sentence perspective, Brno Studies in English 8. 49—59 (Brno).

[23] Firbas, J. (1970). On the interplay of means of functional sentence perspective, Actes du Xe congrès international des linguistes ii. 741—5 (Bucharest).

[24] Firbas, J. (1972a). Funkciji voprosa v processe kommunikaciji, Voprosy jazykoznanija 1972: 2. 55-65 (Moscow).

[25] Firbas, J. (1972b). Funktion der Frage im Kommunikationsprozeß, Postilla Bohemica 1:2. 45—58 (Bremen).

[26] Firbas, J. (1973). Zamečanije o roli těmporalnych i modalnych ukazatělej ličnoj formy glagola v aktualnom členěniji. [On the function of the temporal and modal exponents of the finite verb form in functional sentence perspective], Otázky slovanské syntaxe III [Problems of Slavonic syntax iii]. 135—40 (Brno).

[27] Gimson, A. C. (1962). An introduction to the pronunciation of English (London).

[28] Grepl, M. (1965). O větách tázacích [On interrogative sentences], Naše řeč 48. 276—91 (Prague).

[29] Grepl, M. (1967). Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpavědi [Emotively motivated actualizations in the syntactic structure of the utterance], Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas Philosophica 113 (Brno).

[30] Halliday, M. A. K. (1967). Notes on transitivity and theme in English II, Journal of Linguistics 3. 199—244 (London-New York). | DOI 10.1017/S0022226700016613

[31] Halliday, M. A. K. (1969). Clause types and structural functions, Department of General Linguistics, University College London (London). Reprinted in a shortened version, entitled Language structure and language function in J. Lyons (ed), New horizons in linguistics (Harmondsworth 1970).

[32] Křížková, H. (1968). Tázací věta a některé problémy tzv. aktuálního (kontextového) členění [The interrogative sentence and some problems of so-called functional sentence perspective] Naše řeč 51.200—10 (Prague).

[33] Křížková, H. (1972). Kontextové členění a typy tázacích vět v současných slovanských jazycích [Contextual organization (functional sentence perspective) and types of interrogative sentence in contemporary Slavonic languages], Slavia 41. 241—62 (Prague).

[34] Lyons, J. (1968). Introduction to theoretical linguistics (Cambridge).

[35] Mathesius, V. (1939). O tak zvaném aktuálním členění větném [On so-called functional sentence perspective], Slovo a slovesnost 5. 171—4 (Prague)—Reprinted in Mathesius 1947.

[36] Mathesius, V. (1941). Základní funkce pořádku slov v češtině [The basic function of word order in Czech], Slovo a slovesnost 7. 169—80 (Prague)—Reprinted in Mathesius 1947.

[37] Mathesius, V. (1942). Ze srovnávacích studií slovosledných [From comparative word order studies], Časopis pro moderní filologii 28. 181—90, 302—7 (Prague).

[38] Mathesius, V. (1947). Čeština a obecný jazykozpyt [The Czech language and general linguistics] (Prague).

[39] Mistrík, J. (1966). Slovosled a vetosled v slovenčine [Word order and clause order in Slovak] (Bratislava).

[40] Quirk, R. (1964) (in collaboration with J. Svartvik, A. P. Duckworth, J. P. L. Rusiecki, and A. J. T. Colin) Studies in the correspondence of prosodic to grammatical features in English, Proceedings of the IXth International Congress of Linguists (The Hague).

[41] Quirk, R. (1965). Descriptive statement and serial relationship, Language 41. 205—17 (Baltimore). | DOI 10.2307/411874

[42] Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., Svartvik, J. (1973a). A Grammar of Contemporary English (London).

[43] Quirk, R., Greenbaum, S., (1973b). A university grammar of English (London).

[44] Restan, P. (1972). Sintaksis voprositelnogo predloženija, Obščij vopros [Syntax of the interrogative sentence, Yes-no question] (Oslo-Bergen-Tromsö).

[45] Seiler, H. (1962). On the syntactic role of word order and of prosodic features, Word 18. 121—31 (Baltimore). | DOI 10.1080/00437956.1962.11659769

[46] Svoboda, Aleš (1968). The hierarchy of communicative units and fields as illustrated by English attributive constructions, Brno Studies in English 7. 49—101 (Brno).

[47] Trávníček, F. (1951). Mluvnice spisovné češtiny I—II [Grammar of Standard Czech] (Prague).

[48] Trnka, B. (1932). Some thoughts on structural morphology, Charisteria Guilelmo Mathesio...oblata 55—61 (Prague).

[49] Trnka, B. (1964). Some thoughts on structural morphology, A Prague School reader (ed. by J. Vachek) 329—34 (Bloomington). A republicatin of Trnka 1932.

[50] Uhlířová, L. (1974). O vztahu sémantiky příslovečného z určení k aktuálnímu členění [Semantics of adverbials and their roles in functional sentence perspective], Slovo a slovesnost 35. 99—106 (Prague).