Rozrywki umysłowe a lingwistyka kognitywna

Title: Rozrywki umysłowe a lingwistyka kognitywna
Variant title
Intellectual entertainment and cognitive linguistics
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [251]-260
Extent
[251]-260
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Polish
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
Związki rozrywek umysłowych z lingwistyką kognitywną to interesujące pole do badań pojemności znaczeń słow i mechanizmow wyrażania myślenia konceptualnego, ktore przecież w znacznej mierze odwołuje się do językowego obrazu świata. Szaradziarstwo w rożnorodny dla siebie sposob czerpie pełnymi garściami z symbolicznego skarbca języka: fonetyki, leksyki, morfologii, składni, wykorzystuje powiązanie znaczenia wyrażeń z użytym kontekstem. Podobnie jak językoznawstwo kognitywne przyznając istotnie ważną rolę metaforze, kładzie nacisk na proces poznania, w czym blisko mu do takich dziedzin wiedzy jak: antropologia, badania nad sztuczną inteligencją, filozofia, informatyka, psychologia.
Propojení hlavolamů s kognitivní lingvistikou představuje pozoruhodnou oblast pro zkoumání obsažnosti významů slov a mechanismů vyjadřování konceptuálního myšlení – vždyť se toto myšlení ve značné míře odvolává k jazykovému obrazu světa. Hádankářství naplno a různými způsoby čerpá ze symbolické pokladnice jazyka: z fonetiky, slovní zásoby, morfologie, skladby, přičemž využívá vazby výrazů s uplatněným kontextem. Obdobně jako kognitivní jazykověda uznávající podstatnou roli metafory zdůrazňuje hádankářství význam procesu poznání, čímž je blízké takovým vědním disciplínám, jako jsou antropologie, zkoumání umělé inteligence, filozofie, informatika a psychologie.
The connection of mental entertainment with cognitive linguistics is a quite interesting area to investigate the capacity of words' meanings and mechanisms of expressing conceptual thinking, which refers to the lingual image of the world. Charades in a miscellaneous way draws heavily on symbolic language's treasury: phonetics, lexis, morphology, syntax and takes advantage of linking the meaning of the expressions with the used context. Just as cognitive linguistics admits an important role to metaphor, it lays stress on the cognitive process, in which it is close to such domains of knowledge as: anthropology, research on artificial intelligence, philosophy, computer science and psychology.