Stredoveké osídlenie Šamorína

Title: Stredoveké osídlenie Šamorína
Variant title:
  • Medieval settlement of Šamorín
  • Die mittelalterliche Siedlung Šamorína [i.e. in Šamorín]
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 251-256
Extent
251-256
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článok podáva stručnú správu o nových poznatkoch popisujúcich stredovekú zástavbu mesta, získaných predstihovým výskumom v polohe Gazdovský rad. Výskumom boli odkryté základy niekoľkých tehlových stavieb, pozostatky nadzemného dreveného domu, vykurovacie telesá, vrátane samostatne stojacej kupolovitej pece a množstvo keramického materiálu. Nálezy datujeme od vrcholného stredoveku až po novovek. Cieľom bolo rozšíriť poznatky o dosiaľ málo archeologicky preskúmanej lokalite, napriek jej bohatej histórii. V rámci spracovania výsledkov výskumu sa uskutočnila aj dendrochronologická analýza nálezov.
This article sums up latest items of information about the medieval buildings of the town of Šamorín, the results of research at the Gazdovský rad location. This has revealed the foundations of several brickwork buildings, the remains of a timber house, heating devices including a solitary-standing cupola-type furnace and plentiful ceramic material. The finds span the high Middle Ages and the modern age. The objective of the research has been to expand knowledge of a location that has yet to be archeologically investigated, despite its long history. The processing of the results involved dendrochronological analysis.
References
[1] DISPUTATIONES SAMARIENSES, 2005: Disputationes Samarienses: Kapitoly z dejín mesta Šamorín (Trešňák, G.–Végh, L., edd.). Dunajská Streda.

[2] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[3] HANULIAK, M., 2007: Vrcholnostredoveká osada v Beckove – Die Hochmittelalter Siedlung in Beckov, AH 32, 335–349.

[4] HANULIAK, M.–ZÁBOJNÍK, J., 1980: Výskumy z obdobia stredoveku na trase výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji – Untersuchungen auf der Bautrasse des Systems der Wasserkraftwerke an der Donau, AH 5, 193–208.

[5] HOŠŠO, J., 1997: Príspevok k štúdiu materiálnej kultúry na území Bratislavy v období stredoveku a začiatku novoveku – Beitrag zum Studium der Sachkultur auf dem Gebiet der Stadt Bratislava im Mittelalter und am Anfang der Neuzeit, AH 22, 287–300.

[6] HOŠŠO, J., 2004: Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky – Die Grenze zwischen dem Mittelalter un der Neuzeit im Lichte der archäologischen Keramikfunde, AH 29, 569–577.

[7] LESÁK, B., 2000: Stredoveké pece na Uršulínskej ulici v Bratislave, ZbSNM XCIV – Archeológia 10, 137–146.

[8] RUTTKAY, M., 1990: Pece na ranostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska – Öfer auf frühmittelalterlichen Siedlungen der südwestlichen Slowakei, AH 15, 337–348.

[9] RUTTKAY, M., 1995: Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku – Beitrag Erkenntnis der mittelalterlichen Keramik in der Süd-West Slowakei, AH 20, 563–583.

[10] RUTTKAYOVÁ, J.–RUTTKAY, M., 2002: Záchranný archeologický výskum stredovekej osady v Zlatých Moravciach – Archäologische Rettungsgrabung des mittelalterlichen Dorfes in Zlaté Moravce (Slowakei), AH 27, 447–461.

[11] SLIVKA, M., 1983: Výrobky z kosti a parohu na Slovensku z obdobia stredoveku – Mittelalterliche Erzeugnisse aus Bein und Horn in der Slowakei, AH 8, 327–346.

[12] SLIVKA, M., 1984: Parohová a kostená produkcia na Slovensku v období feudalizmu, SlA XXXII, 377–405.

[13] URMINSKÝ, J., 2005: Stredoveký Šamorín v archeologických nálezoch, Disputationes Samarienses 5, 9–20.

[14] VALLAŠEK, A., 1970: Stredoveká kolkovaná keramika z Bratislavy, ŠZ AU SAV v Nitre 18, 243–308.