Středohradištní zvířecí kosti z výzkumu v Divoké Šárce v roce 1967

Title: Středohradištní zvířecí kosti z výzkumu v Divoké Šárce v roce 1967
Variant title:
  • Animal bones from the middle hillfort period yielded by research in Divoká Šárka, 1967
  • Mittelburgwallzeitliche Tierknochen aus der Grabung in Divoká Šárka von 1967
Author: Kyselý, René
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 419-421
Extent
419-421
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Analyzovaný malý soubor zvířecích kostí středohradištního stáří (9. století n. l.) pocházející z valů hradiště v Divoké Šárce (Praha) se druhovou skladbou podobá jiným osteozoologickým sídlištním raně středověkým souborům z Čech. I zde je nejvíce zastoupen tur, pak prase a pak ovce/koza. Není sice vyloučeno, že některé kosti patří divoké formě tura a prasete, ale zjevně v souboru dominují zvířata domácí. Vzhledem k vysoké fragmentaci a dalším tafonomickým jevům odpovídá zkoumaný soubor kosternímu ("kuchyňskému") odpadu. Podíl spálených a opálených kostí (50 %) je však mnohem vyšší, než je běžné. Takto vysoký podíl možná souvisí s nálezovým kontextem kostí – tj. ve valech, kde byly zjištěny popelovité vrstvy.
The small series of animal bones analysed, dating from the middle hillfort period (9th century AD), comes from the ramparts of a fortified settlement in Divoká Šárka (Prague). The make-up of species is similar to other osteozoological series from the early Middle Ages in Bohemia. The most plentifully represented animals include cattle, pigs and sheep/goats. Although it cannot be ruled out that some of the bones belong to the wild form of cattle and pigs, the series is clearly dominated by domestic animals. The high degree of fragmentation and other taphonomic phenomena indicate that the analysed samples were part of skeletal ("kitchen") waste. The proportion of burnt and scorched bones (50 %) is much higher than in other series. A proportion this high might be related to the find context of the bones, i.e. ramparts where layers of ash have been detected.
References
[1] KYSELÝ, R., 2000: Archeozoologický rozbor materiálu z lokality Rubín a celkový pohled na zvířata doby hradištní, PA XCI, 155–200.

[2] NECHVÁTAL, B., 2012: Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce, AH 37, 401–418.

[3] PEŠKE, L., 1976: Rozbor středohradištních osteologických nálezů z Cerhenic, okr. Kolín, AR XXVIII, 53–55, 115.

[4] PEŠKE, L., 1994: The History of Natural Scientific Methods in the Archaeological Institute and Their Present Objectives. In: 25 Years of Archaeological Research in Bohemia, PA – Supplementum 1 (Fridrich, J., ed.), 259–278. Praha.

[5] PETŘÍČKOVÁ, J., 2000: Domácí a lovená zvířata v době hradištní, Archeologie ve středních Čechách 4/2, 485–488.