Evaluační přístupy k informačnímu managementu ve státní správě

Title: Evaluační přístupy k informačnímu managementu ve státní správě
Variant title:
  • Evaluation approaches to information management in state administration
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 1, pp. 50a-66
Extent
50a-66
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Informační i komunikační management by měly být v prostředí informační společnosti běžnou součástí strategického a operativního managementu v každé organizaci. V souvislosti s rychlým rozvojem nových informačních a komunikačních technologií by měly být informační a komunikační procesy průběžně analyzovány. Na základě získaných výsledků by pak měly být evaluovány a přizpůsobovány novým požadavkům a moderním trendům. Odpověď na otázku, jakým způsobem lze takové analýzy provádět v institucích státní správy, poskytuje právě tento článek. V úvodu stručně představuje jeden z mezinárodně známých nástrojů pro tyto účely – tzv. informační audit (dle koncepce Susan Henczel). Druhá část článku upozorňuje na vstupní rozhodnutí při plánování metodologického postupu před zahájením komplexní analýzy informačního managementu v institucích státní správy. V návaznosti na to poskytuje článek přehled potenciálních výzkumných metod včetně upřesnění jejich konkrétní aplikace, mezi nimiž lze jmenovat Mystery Shopping, analýzu potřeb, obsahovou analýzu, SWOT analýzu, či expertní rozhovory. V závěru článku je nastíněno, že lze představený model využít také pro realizaci komparativní analýzy mezi více institucemi.
Information and communication management should be a common part of the strategic and operational management in each organization in the information age. In connection with the rapid development of new information and communication technology, information and communication processes should be continuously analysed. On the basis of the results of this analysis they should be evaluated and updated to new requirements and modern trends. This article provides the answer to the question how such analysis could be performed. In the beginning of the article, one of the internationally-known tools for this purpose the so called information audit (according to Susan Henczel's methodology) - is briefly introduced. The second part points to the entry decisions to the methodological planning process before a comprehensive analysis of information management in state administration institutions. In addition, the article provides an overview of potential research methods including details of their specific applications, among which we can name the mystery shopping, needs analysis, content analysis, SWOT analysis and expert interviews. In conclusion, the article shows that you can also use the introduced approach for the realization of a comparative analysis between several institutions.
References
[1] BERELSON, Bernard. 1971. Content analysis in communication research. [2. vyd.]. New York : Hafner, 1971. 219 s.

[2] BUCHANAN, Steven; GIBB, Forbes. The information audit: methodology selection. 2008. International journal of information management, 2008, vol. 28, pg. 3-11. ISSN 0268-4012. | DOI 10.1016/j.ijinfomgt.2007.10.002

[3] BUCHANAN, S.; GIBB, F. The information audit: role and scope. 2007. International journal of information management, 2007, vol. 27, pg. 159-172. ISSN 0268-4012. | DOI 10.1016/j.ijinfomgt.2007.01.002

[4] Česko. Statistický úřad. 2009. Český statistický úřad [online]. Praha : Český statistický úřad, aktual. 2000-12-07 [cit. 2011-01-20]. Průzkum webových stránek veřejné správy. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pruzkum_webovych_stranek_verejne_spravy.

[5] ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). 2005. ESOMAR.org [online]. Amsterdam : ESOMAR, 2005 [cit. 2011-01-20]. ESOMAR World Research Codes & Guidelines : Mystery Shopping Studies. Dostupné z WWW: http://www.esomar.org/uploads/pdf/ESOMAR_Codes&Guidelines_MysteryShopping.pdf.

[6] GUPTA, Kavita; SLEEZER, Catherine M.; RUSS-EFT, Darlene F. 2007. A Practical Guide to Needs Assessment. 2nd ed. San Francisco, John Wiley & Sons, 2007. 354 s. ISBN 978-0-7879-8272-0.

[7] HENCZEL, Susan. 2001. The Information Audit : a Practical Guide. München : Saur, 2001. xxiv, 272 p. Information Services Management Series. Ed. Guy St Clair. ISBN 3-598-24367-7.

[8] HINDLS, Richard; HOLMAN, Robert; HRONOVÁ, Stanislava. 2003. Ekonomický slovník. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2003. xcii, 519 s. ISBN 80-7179-819-3.

[9] HORÁKOVÁ, Iveta; STEJSKALOVÁ, Dita; ŠKAPOVÁ, Hana. 2008. Strategie firemní komunikace. 2. rozšíř. vyd. Praha : Management Press, 2008. 254 s. ISBN 978-80-7261-178-2.

[10] JEŘÁBEK, Hynek. 1992. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha : Carolinum, 1992. 140 s. ISBN 80-7066-662-5.

[11] KOZEL, Roman [et al.]. 2006. Moderní marketingový výzkum : nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 277 s. ISBN 80-247-0966-X.

[12] ST. CLAIR, G. 1997. The Information Audit I: defining the process. InfoManage, May 1997, vol. 4 (6), no. 5-6. ISSN 1212-5075.

[13] THORNTON, Steve. 2001. Information Audits. In Handbook for Information Management. Ed. by Alison Scammel. 8th ed. London : Aslib-IMI, 2001. S. 128 – 143. ISBN 0-85142-457-0.

[14] TOMEK, Gustav; VÁVROVÁ, Věra. 2007. Marketing od myšlenky k realizaci. 2007. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2007. 308 s. ISBN 978-80-86946-45-0.

[15] WAGNEROVÁ, Irena; BAAROVÁ, Eva. 2008. Hodnocení pracovního výkonu : využití metody mystery shopping. Praha : FF UK : FSV UK, 2008. Edice Pražské sociálně vědní studie, Psychologická řada. 28 s. ISSN 1801-5999.