Otevřený přístup k vědeckým publikacím ve zdravotnictví: vytváření osobních archívů odborných publikací v Národní lékařské knihovně

Title: Otevřený přístup k vědeckým publikacím ve zdravotnictví: vytváření osobních archívů odborných publikací v Národní lékařské knihovně
Variant title:
  • Open access to the scientific publications in healthcare: building personal archives in the National Medical Library
Source document: ProInflow. 2015, vol. 7, iss. 1, pp. 3-15
Extent
3-15
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Národní lékařská knihovna (NLK) je veřejnou specializovanou knihovnou, zajišťující získávání, zpracování důvěryhodných zdravotnických informačních zdrojů, které zpřístupňuje prostřednictvím knihovnicko-informačních služeb odborné i laické veřejnosti. Buduje databázi Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ), která zachycuje odbornou literaturu z oblasti medicíny a zdravotnictví publikovanou českými autory v českých i zahraničních časopisech od roku 1947, a na niž navazuje Digitální knihovna NLK, systém pro dlouhodobé uchování a zpřístupnění plných textů odborné zdravotnické literatury v elektronické podobě. V předkládané práci autoři postihují vývoj řešení systému osobních archivů na národní úrovni v oblasti zdravotnictví. NLK spolupracuje s Interní grantovou agenturou MZ ČR (IGA MZ ČR) s cílem uchovávat a zpřístupňovat závěrečné zprávy grantových projektů. Archiv zpráv obsahuje cca 4600 dokumentů z let 1991 – 2012. V letech 2011-13 bylo v rámci projektu IGA NT/12345 - 3 "Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů" přistoupeno k digitalizaci více jak 2500 zpráv. Portál Medvik zpřístupňující BMČ a Digitální knihovnu byl obohacen o nové funkce, které usnadňují přístup nejen ke zprávám, ale i k jejich publikačním výstupům. U záznamů BMČ se díky propojení s externími systémy zobrazují např. údaje o citovanosti zahraničních článků ve Web of Science či Scopus. Rychlý a pohodlný přístup k publikacím umožňují otevřené repozitáře, ve kterých mohou sami autoři, v souladu s autorskými právy, elektronicky ukládat publikované práce. Budování repozitářů je jednou z cest, jak podporovat světový trend otevřeného přístupu k publikacím. V Digitální knihovně NLK je od roku 2014 možné ukládání elektronických verzí publikovaných prací samotnými autory. Autorům se tak nabízí nejen možnost vytvoření osobního archivu vlastní publikační činnosti, ale také splnit autoarchivační povinnost vyžadovanou poskytovatelem finanční podpory.
National Medical Library (NML) is a public specialized library, whose role is to guarantee an access to the scientific healthcare information. Since 1947, NML builds the Bibliographia medica Čechoslovaca database, that indexes scientific literature from the field of medicine and healthcare published in Czech journals as well as the articles of Czech authors published abroad. NML Digital Library, a system for long-term archiving of medical literature fulltexts, is closely conntected to BMČ. In this article the authors describe the development of the personal archives system on the National level. NML cooperates with Internal Grant Agency of the Ministry of Healthcare on archiving research reports and making them available through the Digital Library. The archive contains ca 4600 reports originating between 1991 and 2012. During the years 2011-2013, ca 2500 reports were digitized as a part of the IGA project NT/12345 – 3 Archiving and online access to the fulltexts of scientific publications as a support of research and education of heatlhcare and medicine. Existing databases BMČ and Digital Library were enriched by new functions facilitating the access both to the reports and publications connected with them. For example, thanks to the linking with external databases, citation counts from Web of Science and Scopus are displayed as a part of those records in BMČ, that have PMID or DOI. Since 2014, it is possible to self deposit the electronic fulltexts in the Digital Library. By this offer NML supports the green road to open access (self-deposit of published works in the open repositories in accordance with publisher licenses and copyright law). NML offers not only the possibility of creating a personal archive of publications but the possibility to fulfill the mandatory self-deposit, if required, as well.
References
[1] BARTOŠEK, Miroslav. Open access: otevřený přístup k vědeckým informacím. [online]. 2011. [cit. 2014-06-30]. Dostupné z: http://knihovna.phil.muni.cz/wp-content/uploads/2013/09/oaweek-2011-m-bartosek.pdf

[2] BOUZKOVÁ, Helena. Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů. Praha : Iga MZ ČR, 2014. Číslo grantové zprávy: NT12345

[3] Budapest Open Access Initiative [online]. 2001 [cit. 2011-12-07]. Read the Budapest Open Access Initiative. Dostupné z WWW: http://www.soros.org/openaccess/read

[4] CORNELL UNIVERSITY LIBRARY. ArXiv.org [online]. [cit. 2014-06-30]. Dostupné z: http://arxiv.org/

[5] Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání. [online]. In: Úřední věstník Evropské unie. 2012, L194. [cit. 2014-06-30]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0417&from=EN

[6] Doporučení k otevřenému přístupu k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů. Národní portál pro evropský výzkum [online]. 2014 [cit. 2014-06-11]. Dostupné z: http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/novinky/doporuceni-k-otevrenemu-pristupu-k-publikovanym-vysledkum

[7] FEDORA COMMONS. Service APIs [online]. [cit 2014-06-30]. Dostupné z: https://wiki.duraspace.org/display/FEDORA38/Service+APIs

[8] KIM, Jihyun. Faculty self-archiving: Motivations and barriers. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2010, vol. 61, issue 9, s. 1909-1922. DOI: 10.1002/asi.21336. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.21336. | DOI 10.1002/asi.21336

[9] KLING, Rob, Joanna FORTUNA a Adam KING. The Remarkable Transformation of E-Biomed into PubMed Central. [online]. 2002 [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/170/wp01-03B.html

[10] MAIXNEROVÁ, Lenka, Adéla JAROLÍMKOVÁ, Filip KŘÍŽ, Eva LESENKOVÁ, Ondřej HORSÁK a Helena BOUZKOVÁ. Zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky. Knihovna, 2013, roč. 24, č. 2, s. 34-47. ISSN: 1801-3252.

[11] MAIXNEROVÁ, Lenka, Filip KŘÍŽ, Helena BOUZKOVÁ, Petr KOCNA, Eva LESENKOVÁ, Ondřej HORSÁK a Adéla JAROLÍMKOVÁ. Vytváření osobních archivů odborných publikací v portálu Medvik Národní lékařské knihovny - případová studie. In: MEDSOFT: sborník příspěvků. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2014, s. 154-164. ISSN: 1803-8115

[12] Public Law 110-161 - Consolidated Approppriation Act 2008. [online]. In: Public and Private Laws. 2007. [cit. 2014-06-30]. Dostupné z: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ161/pdf/PLAW-110publ161.pdf

[13] OPENAIRE. OpenAIRE [online]. [cit. 2014-06-30]. Dostupné z: https://www.openaire.eu/