Bloková výuka nadaných žáků

Variant title
Block teaching of gifted pupils
Author: Majcík, Martin
Source document: Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 2, pp. [135]-150
Extent
[135]-150
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Předložená empirická studie se zabývá charakteristikami blokové výuky nadaných žáků pátého ročníku ve srovnání s běžnou výukou v páté třídě. Blokovou výuku můžeme charakterizovat jako určitou formu nadstandardního přístupu vzdělávání nadaných nad rámec běžného kurikula. Hlavním cílem bloků je podpořit rozvoj kognitivních schopností intelektově nadaných žáků. Na základě získaných dat bylo vymezeno celkem pět klíčových charakteristik blokové výuky realizované na vybrané škole. Výzkumné šetření se postupně věnuje jednotlivým charakteristikám a přibližuje je v kontextu reálné výuky.
This paper explores features of block teaching of gifted pupils and compares them with standard teaching of fifth-year pupils. Block teaching can be understood as above-standard teaching of gifted pupils which goes beyond the common curriculum. The main aim of block teaching is to support the development of cognitive skills among intellectually-gifted pupils. The paper presents five key features of block teaching which are based on data gathered at a selected school. The paper examines each of the five features and demonstrates them in the context of real teaching.
Document
References:
[1] Davis, G., & Rimm, S. (2004). Education of the gifted and talented. Boston: Pearson/A and B.

[2] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

[3] Hříbková, L. (2009). Nadání a nadaní: Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada.

[4] Institut biostatistiky a analýz MU. (2014). Mensa ČR: Nadané děti. Online: http://deti.mensa.cz/index.php

[5] Jurášková, J. (2006). Základy pedagogiky nadaných. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

[6] Laznibatová, J. (2001). Nadané dieťa: Jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: Iris.

[7] Machů, E. (2010). Nadaný žák. Brno: Paido.

[8] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

[9] Skalková, J. (1999). Obecná didaktika: Vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: ISV nakladatelství.

[10] Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 16(1), 89–118.

[11] Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010). Zamlčené hodnocení: Zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 15(2), 61–86.

[12] Škrabánková, J. (2012). Žijeme s nadáním. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.

[13] Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 16(1), 9–46.

[14] Vygotskij, L. (2004). Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál.