Kvantitativní analýza slabiky v českém lexikonu

Title: Kvantitativní analýza slabiky v českém lexikonu
Variant title
Quantitative analysis of the syllable in the Czech lexicon
Author: Bičan, Aleš
Source document: Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 2, pp. 87-107
Extent
87-107
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
The paper provides a quantitative analysis of the syllable in contemporary Czech in a corpus of 146,703 syllables contained in Czech words recorded in Slovník spisovné češtiny. After discussing the general structure of the Czech syllable and constraints on its structure (in terms of the allowed number of non-vocalic phonemes within a syllable), it examines the distribution of syllabic types according to the type of syllabic nucleus and according to different parts of speech. It shows that the most common are open syllables and syllables beginning with a single consonant. In total, the most favored syllabic type is CV. These tendencies hold for all syllabic nuclei except for the diphthongal vowels, but here we assume the influence of the chosen data (no inflected forms of words are includ-ed) rather than that it would be a special characteristic of this vowel class. All parts of speech show the same preferences, and there are only minor differences between them. However, it has been found out that pronouns and uninflectable words have a less complex syllabic structure than the other parts of speech. A partial comparison with other samples of the Czech vocabulary is offered, too.
Note
  • Příspěvek vznikl za podpory grantu 13-15361P Problémy ve fonologii slova v češtině (GAČR).
References
[1] Bartoň, Tomáš et al. 2009. Statistiky češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav Českého národního korpusu.

[2] Bell, Alan. 1976. The Distributional Syllable. In: Juilland, Alphonse, ed. Linguistic Studies Offered to Joseph Greenberg, Vol. 2: Phonology. Saragota, California: Anma Libri, s. 249–262.

[3] Bičan, Aleš. 2013. Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: Peter Lang.

[4] Bičan, Aleš. 2014a. K pojmu fonologické slovo v češtině. In: Boček, Vít – Vykypěl, Bohumil, eds. Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun, s. 13–23.

[5] Bičan, Aleš. 2014b. On the Czech Nuclear /r/ and /l/. In: Witkoś, Jacek – Jaworski, Sylwester, eds. New Insights into Slavic Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 21–34.

[6] CSN = Sochová, Zdeňka – Poštolková, Běla. 1994. Co v slovnících nenajdete: novinky v současné slovní zásobě. Praha: Portál.

[7] Český fonologický lexikální korpus [online]. [cit. 1.6.2015]. Dostupné z: http://www.ujc.cas.cz/phword.

[8] Dixon, R. M. W. – Aikhenvald, Alexandra Y. 2003. Word: A Typological Framework. In: Dixon, R. M. W. – Aikhenvald, Alexandra Y., eds. Word: A Cross-linguistic Typology. Cambridge: Cambridge University Press, s. 1–41.

[9] Gamkrelidze, Thomas V. – Ivanov, Vjačeslav V. 1995. Indo-European and the Indo-Europeans. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

[10] Hála, Bohuslav. 1968. Výslovnost spisovné češtiny. 2. vydání. Praha: Academia.

[11] Churaňová, Eliška. 2014. The Consonantal-Vocalic Structure of the Czech Word Stress Group. Phonetica Pragensia. 13, s. 79–90.

[12] Kučera, Henry – Monroe, George K. 1968. A Comparative Quantitative Phonology of Russian, Czech, and German. New York: Elsevier.

[13] Kuryłowicz, Jerzy. 1948. Contribution à la théorie de la syllabe. Bulletin de la Société Polanaise de Linguistique. 8, s. 80–114.

[14] Ludvíková, Marie. 1972a. Quantitative Syllable Analysis of Words in Czech. Prague Studies in Mathematical Linguistics. 3, s. 27–34.

[15] Ludvíková, Marie. 1972b. Some Quantitative Aspects of the Czech Syllables. Prague Studies in Mathematical Linguistics. 4, s. 141–54.

[16] Ludvíková, Marie. 1976. On Some Statistical Differences in Two Spoken Texts on the Syllabic Level. Prague Studies in Mathematical Linguistics. 5, s. 91–104.

[17] Ludvíková, Marie. 1978. On the Occurrence of Syllables in Different Word Positions. Prague Studies in Mathematical Linguistics. 6, s. 39–45.

[18] Maddison, Ian. 2013. Syllable Structure. In: Dryer, Matthew – Haspelmath, Martin, eds., The World Atlas of Language Structures Online [online]. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology [cit. 1.6.2015]. Dostupné z: http://wals.info/chapter/12.

[19] Martinet, André. 2011. Éléments de linguistique générale. 5. vydání. Paris: Armand Colin.

[20] Mulder, Jan. 1989. Foundations of Axiomatic Linguistics. Berlin – New York: de Gruyter.

[21] PSJČ = Příruční slovník jazyka českého. Díl I–VIII. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1935–1957.

[22] Rousset, Isabelle. 2004. Structures syllabiques et lexicales des langues du monde [online]. Grenoble. Disertační práce. Université Stendhal [cit. 1.6.2015]. Dostupné z: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00250154.

[23] SN1, 2 = Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1, 2. Praha: Academia, 1998, 2004.

[24] SSČ = Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2003.

[25] SSJČ = Slovník spisovného jazyka českého I–IV. Praha: Academia, 1960–1971.

[26] Těšitelová, Marie et al. 1985. Kvantitativní charakteristiky současné češtiny. Praha: Academia.

[27] Trubeckoj, Nikolaj S. 1939. Grundzüge der phonologie. = Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 7.

[28] VSČ = Romportl, Milan et al. 1978. Výslovnost spisovné češtiny. Praha: Academia.